Процес рецензування

У журналі «Аспекти публічного управління» застосовується подвійне сліпе  рецензування – внутрішнє та зовнішнє. Особисті дані автора та рецензентів не розкриваються. Наукові статті, які надходять у редакцію, проходять контроль на відповідність вимогам журналу, опублікованим у розділі «Інструкції для авторів».

 1. Первинна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором або заступником головного редактора.
 2. Головний редактор призначає для статті, що надійшла до редакції, рецензента за профілем дослідження зі складу редакційної колегії, а також зовнішнього рецензента – провідних вітчизняних та зарубіжних науковців.
 3. Якщо думки зовнішнього та внутрішнього рецензентів розходяться через гостру дискусійність положень, висловлених унауковій статті, то обирається 3-й  незалежний рецензент, за оцінкою якого виноситься рішення за статтею.
 4. Під час оцінювання наукової статті рецензент:
 • аналізує актуальність обраної теми та оригінальність роботи загалом;
 • оцінює реалізацію поставлених завдань, коректність формулювання висновків;
 • перевіряє правильність стилю та мови, а також підбір та відповідність джерел, дотримання авторами засад наукової етики.

За відсутності конфлікту інтересів рецензент з відповідною кваліфікацією робить висновок  про науковий рівень статті за результатами оцінювання, заповнивши спеціальну форму.  Після остаточного аналізу статті рецензент надає рекомендації щодо статті, про що відповідальний секретар повідомляє автора електронною поштою. У разі виявлення зауважень, стаття направляється на доопрацювання. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки висновку:

 • рекомендувати статтю до опублікування;
 • не рекомендувати статтю до опублікування з об’єктивною аргументацією.

У разі непогодження з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні редакційної колегії та буде направлена на додаткове рецензування іншим фахівцем. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

Оформлені рецензії направляються до редакції електронною поштою у вигляді скан-копії.

Датою підписання статті до друку вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

 1. Строк розгляду статті – до 90 днів.
 2. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні правки стилістичного або формального характеру, які не порушують змісту статті, вносяться коректором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті надсилаються автору для схвалення.

Відповідальність за порушення авторських прав, достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість висновків та рекомендацій покладається на автора статті.