Загальні відомості

Журнал «АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» видається з вересня 2013 року. 

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 

Свідоцтво про державну реєстрацію. серія КВ № 20424-10224Р
видано Міністерством України у справах преси та інформації 28.11.2013.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2311-6420 (Print), 2413-8231 (Online). 

Тематична спрямованість: теорія та історія публічного управління, механізми публічного управління, кадрова політика та публічна служба, регіональне та муніципальне управління в Україні.

Висвітлюються: перебіг соціально-економічної трансформації в Україні, проблематика міждержавних конфліктів, вплив глобалізації та особливості геополітики у Східній Европі, досвід державного управління у країнах розвиненої демократії тощо.

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління (рішенням експертної ради МОН України від 02.07.20 р. № 886).

Індексується в міжнародних наукометричних базах: 

- Ulrichsweb

Index Copernicus (Impact Factor ICV 2018 = 68.06);

National Library of Ukraine Vernadsky

DOAJ;

- ERIH PLUS.

eLibrary;

- Google Scholar;

Періодичність виходу: 6 разів на рік. 

Мова видання: українська, російська, англійська. 

Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005). 

Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.