Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництва для авторів

 

1. Технічні вимоги. Статті приймаються на електронному носії або електронною поштою: aspects.dnipro@gmail.com. Обсяг – не меньше 14 сторінок. Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, інтервал – 1,5. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc). Сторінки нумерувати непотрібно. До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті). Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, електронну та поштову адреси, повну офіційну назву наукового закладу та його адресу. Ця інформація надається українською, російською, англійською мовами. Звертаємо увагу на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або офіційну назву наукового закладу.  За наявності, рекомендуємо вказати особистий номер ORCID або ResearcherID.

Окремо подається зручна для Вас адреса Нової пошти Вашого міста для отримання журналу та дійсний мобільний номер телефону, на який прийде смс про надходження вантажу.  

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються однією з трьох мов – українською, російською, англійською. Обов'язковими розділами статті мають бути: анотація, ключові слова, вступ, виклад оснавного матеріалу, висновки, бібліографічні посилання. Виклад основного матеріалу може містити підрозділи в довільній формі. Якщо робота виконана в рамках наукового проекту або програми, рекомендується вказувати відповідну інформацію у кінці статті. 

4. Авторське резюме є обов’язковою частиною публікації і додається українською, російською та англійською мовами, обсягом не менше 1800 знаків. 

Ключові слова є необхідним інтструментом у пошуці Вашої роботи у науковометричних базах. Рекомендується вказувати не менше 8 слів (у межах розумного).


5. Бібліографічні посилання подаються в кінці статті. Рекомендується подавати не менше 10 посилань, більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень та бути виданою протягом останніх 5 років. Допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів. Перелік посиланнь формується за алфавітним порядком або за порядком згадування у тексті, за бажанням автора.

Бібліографічні посилання слід оформлювати згідно зі стандартом ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

References.
Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association). 

Транслітерація з української на англійську - http://ukrlit.org/transliteratsiia

6. Посилання на список літератури. Посилання в тексті позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 – порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 ­– номер аркуша архівної справи.


7. Публікації статей здійснюються за результатами внутрішнього та зовнішнього рецензування. Автори, які не мають наукового ступеня, супроводжують свої наукові статті рецензією наукового керівника – кандидата/доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

8. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті редакційною колегією. Вартість публікації: 70 грн. за сторінку (2000 знаків).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.