Подання

Інструкції для авторів

1. Технічні вимоги. Статті приймаються електронною поштою: aspects.dnipro@gmail.com. Орієнтовний обсяг тексту –  від 24 000 знаків з пробілами.
Текст подається у редакторі MS Word (*.doc/docx).
До статті обов'язково наводиться УДК (у лівому верхньому куті).
Таблиці, графіки, рисунки, діаграми, схеми, фото розміщуються у тексті безпосередньо після першого згадування про них та нумеруються у порядку їх згадування в тексті. Вони мають бути компактними – не бути більше ширини сторінки, мати назву, бажано – шрифт тексту Times New Roman, кегель 12 пт.
2. Про автора: прізвище, ім’я, по батькові, наукові звання та ступінь, контактний телефон, електронна адреса, повна офіційна назва та адреса наукового закладу, з яким афілійований автор. Ця інформація надається українською й англійською мовами.

 У видадку фінансування підготовки статті можливо зазначити джерела фінансування досліджень.

Для коректної ідентифікації автора потрібно одноманітно писати прізвище та ім’я, як це зафіксовано в ORCID, RESERCHER ID або PUBLONS  – це напряму пов’язано з ідентифікацію автора та його роботи у міжнародних наукометричних базах даних. 

Після переліку посилань у рукописі рекомендуємо вказати номер Вашого персонального ідентифікатора ORCID  для здійснення коректного посилання на Ваші публікації в інших наукових  виданнях. 
      Створити Ваш персональний ідентифікатор можна  на офіційних сайтах – https://orcid.org 
Окремо подається адреса зручного для Вас відділення Нової Пошти для отримання примірника журналу та мобільний номер телефону, на який надійде повідомлення про надходження відправлення.

3. Вимоги до структури статті. 

Статті приймаються однією з двох мов – українською, англійською.
Редакційна колегія рекомендує дотримуватись поширеної у світі структури наукової статті, яка має містити такі основні елементи структури: Вступ (Introduction); Результати дослідження (Results); Висновки (Conclusion).
Розділ «Вступ» має містити опис актуальності, мети, методів дослідження, аналіз літератури та  наявних підходів до визначення предмету дослідження.
Розділ «Результати дослідження» містить опис дослідження та його результатів. Цей структурний елемент може бути поданий у вільній формі і складатись з декількох підрозділів. 
У «Висновках» надаються авторські (власні, оригінальні) думки. Цей розділ  пов'язаний з визначенням новизни дослідження та перспективами подальших напрямків дослідження.
Обсяг розділу «Висновки» має бути не менше 2000 знаків.
Автор може використовувати будь-які назви та кількість підрозділів, але назви розділів «Вступ» та «Висновки» просимо залишати у тексті незмінними. Назви усіх розділів/підрозділів просимо виділяти напівжирним накресленням.

  • Така структура відрізняється від тієї, що використовувалась раніше, але, на думку редакційної колегії, більшою мірі відповідає сучасним вимогам до наукових статей. Автор залишає за собою право на власне бачення форми статті, але запропонована структура враховується при рецензуванні.

 4. Анотація (Abstract) подається українською й англійською мовами, обсягом не менше 1800 знаків (наказ МОН України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018  № 32).
Анотація стисло відображає зміст наукової статті. У ній обов’язково мають бути коротко визначені – мета, актуальність, результати, висновки. Ці елементи анотації просимо виділяти напівжирним накресленням.

  • Рекомендуємо будувати речення за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо.

До анотації додаються ключові слова, які відображають зміст та тему дослідження, рекомендується подавати не менше 7 слів.   

  • Наявність коректних термінів у «ключових словах» полегшує пошук Вашої статті за тематикою іншими науковцями і таким чином буде опосередковано сприяти підвищенню Вашого індексу цитування.

5. Посилання є важливою складовою статті для всіх наукометричних баз даних.

  • Саме тут Ви підвищуєте індекси цитування інших авторів. У зв’язку з цим бажано наводити DOI цитованих матеріалів.

Рекомендована редакційною колегією кількість позатекстових бібліографічних посилань – не менше 10. Вони розміщуються за алфавітом та не нумеруються.

  • Більша частина з них має відображати сучасний стан наукових досліджень, тобто містити посилання на публікації, видані протягом останніх 5-ти років. Це не стосується історичних та архівних джерел.

Позатекстові посилання подаються (якщо стаття не англомовна) мовою статті (Бібліографічні посилання) та англійською (References).

Бібліографічні посилання наводяться українською та іншими мовами й оформлюються згідно зі стандартом АРА (American Psychological Association).  

Можна скористатись посиланнями:

References оформлюються англійською мовою згідно зі стандартом АРА (American Psychological Association).  

Можна скористатись посиланнями:

Внутрішньотекстові посилання оформлюються відповідно до стилю APA для україно-, російсько- та англомовних видань одноманітно, прізвище автора або назва видання у дужках наводяться відповідно до написання у переліку бібліографічних посилань.

  • Приклади: (Іваненко, 2017); (Петренко, 2017, с. 127); (Іваненко, Петренко, 2017); (Іваненко та ін., 2017); (Інститут соціологічних досліджень, 2015); (Державне управління, 2017); (Іваненко, 2017; Петренко, 2004); (Іваненко, 2017, 2018); (Іваненко, 2017a).
  • Приклади для оформлення посилань на англомовні джерела: (Smith, 2019); (Williams, 2019, p. 94); (Smith & Williams, 2019); (Smith et , 2019); (Institute of Social Studies, 2015); (State management, 2017); (Smith, 2019; Williams, 2017); (Williams, 2018, 2019); (Smith, 2019a).

Детальніше можна ознайомитися за посиланням.

6. Рецензування. Редакційна колегія здійснює внутрішнє та зовнішнє анонімне рецензування статей та перевірку на плагіат. Після цього редакційна колегія приймає рішення про публікацію статті.  

Редакційна колегія  залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам  та тематиці видання.

7. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, графічних матеріалів, цифр і прізвищ несуть автори статей. Редакція здійснює лише корегування, макетування тексту, відповідно до формату видання, та, за узгодженням з автором, незначне редагування.

8. Публікаційний внесок. Для забезпечення роботи редакції (коригування, макетування, присвоєння DOI, розміщення статей у наукометричних та реферативних базах, електронних бібліотеках, здійснення обов’язкового розсилу друкованих примірників тощо) публікації здійснюються на платній основі. Після рецензування автор отримує реквізити для оплати публікаційного внеску. Вартість публікації для українських вчених складається із розрахунку 100 грн за сторінку (2000 знаків). Для іноземних авторів публікація коштує 5$ за сторінку. У разі наявності відхилень від зазначених стандартів оформлення посилань у «Бібліографічних посиланнях» та References на бажання автора редакція здійснює виправлення за окрему плату, яка узгоджується з редакцією (орієнтовно 15 грн – 1 посилання).  

Вартість друкованого примірника – 120 грн (примірник надсилається Новою Поштою післяплатою на вказану адресу).

Публікація здійснюється після підтвердження оплати публікаційного внеску.

 

                                                                                         ШАНОВНІ АВТОРИ!

ПОЛІТИКА РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ СПРЯМОВАНА НА ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ПУБЛІКАЦІЙ І ПОЛЯГАЄ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАКСИМАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ВАШИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ЦИФРОВИХ МЕРЕЖАХ. ТОМУ ЗНАЧНА ЧАСТИНА РЕДАКЦІЙНОЇ РОБОТИ ПОЛЯГАЄ У ПОШИРЕННІ КОНТЕНТУ НА ВСІХ НАУКОВИХ ПЛАТФОРМАХ ТА У БІЛЬШОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК.  ЦЕ  ЗАБЕЗПЕЧУЄ МОЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ВАШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВЦІВ З ВСЬОГО СВІТУ І ВІДПОВІДНО СПРИЯТИ ПІДВИЩЕННЮ ВАШОГО ІНДЕКСУ ЦИТУВАННЯ.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.