Theoretical Approaches to the Research of Definitions and Mechanisms for Ensuring Executive Disciplinein the Bodies of the Public Service

Keywords: public service, professionalism of public servants, reforming public administration, concept and essence, executive discipline, methods of control and support, countries of the European Community, adaptation of experience

Abstract

In the article, the author analyzes theoretical approaches to the definition of concepts and mechanisms for ensuring performing discipline in public service bodies. Attention is focused on the need for a systematic, integrated approach to the study of forms, methods of the state of the executive discipline of public servants, which will help to reveal the main directions of increasing the level of executive discipline in the public service. The author of the article proposes to generalize and adapt the experience of the countries of the European Community in improving the level of performing discipline in Ukrainian reality by introducing innovative mechanisms for ensuring executive discipline in public service bodies. This will have a positive effect on the further professional development of public servants of the authorities in Ukraine. The expediency of researching theoretical approaches to understanding the concepts and mechanisms of ensuring executive discipline in public service bodies is determined by the importance of developing good democratic governance in Ukraine. This will help to improve the reputation of the public service in the authorities, enhance the image of a public servant, and form a qualitatively new public service system in Ukraine. Scientific approaches to the concepts of "public service", "performing discipline", "public administration" reflect new, modern trends in the formation of scientific discourse on this issue in the field of knowledge 28 "Public administration and administration" and at the same time can become a platform for further conclusions regarding growth directions the effectiveness of performing discipline in public service bodies. These factors necessitate a thorough analysis of theoretical approaches to understanding the definitions; the study uses the formulation of one's own interpretation of the conceptual field and mechanisms for ensuring performing discipline in public service bodies in Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Averʺyanov, V. B., Tsvyetkov, V. V., & Shapoval, V. M. (1998). Derzhavne upravlinnya: teoriya i praktyka [ublic administration: theory and practice]. NAN Ukrayiny. In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho. K. : Yurinkom Inter. [in Ukrainian].
Afonin, E., & Martynov, A. (2015). Teoretychni ta metodolohichni aspekty rozvytku ukrayinsʹkoyi shkoly arkhetypyky [Theoretical and methodological aspects of the development of the Ukrainian school of archetypes]. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka: zb. nauk. pratsʹ. Retrieved from http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/(13)/92910332-fbe6-4124-8e9d-70ade44306e0.pdf. [in Ukrainian].
Humenyuk, O. H., & Bryndikov, Y. L. (2016), Psykholohichnyy analiz liderstva ta yoho funktsiy v orhanizatsiyakh systemy derzhavnoho upravlinnya (teoretychnyy aspekt) [Psychological analysis of leadership and its functions in organizations of public administration (theoretical aspect).]. Universytet•sʹki naukovi zapysky 2016, № 60, pp. 139–149. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_4_19. [inUkrainian].
Dubenko, S. D. (1999). Derzhavna sluzhba i derzhavni sluzhbovtsi v Ukrayini [Civil service and civil servants in Ukraine]: navch.-metod. posib. / za red. N. R. Nyzhnyk. Kyiv : In Yure.[in Ukrainian].
Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya (2011). [Encyclopedia of public administration: in 8 volumes] : Metodolohiya derzhavnoho upravlinnya. [in Ukrainian].
Kalʹnysh, Y. (2005). Deyaki zasady i pryntsypy derzhavnoho upravlinnya v krayinakh Yevropeysʹkoho soyuzu [Some principles and principles of public administration in the European Union]: navch. posib. Kyiv : Atika. [in Ukrainian].
Nyzhnyk, N. R. (1999). Derzhavna sluzhba i derzhavni sluzhbovtsi v Ukrayini [Civil service and civil servants in Ukraine]: navch.-metod. posib. / za red. N. R. Nyzhnyk. K. : In Yure. 242 s. [in Ukrainian].
Obolensʹkyy, O. Y. (2003). Derzhavna sluzhba [Civil Service] : navch. posib. K. : KNEU. [in Ukrainian].
Ozhehov S. Y., & Shvedova N. Y. (1999) Tolkovyy slovarʹ russkoho yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language] : 8000 slov y frazeolohych. vyrazhenyy. M. : Azbukovnyk.[in Russia].
Parsons, T. (2002). Sotsyalʹnaya systema. O sotsyalʹnykh systemakh [Social system. About social systems]. M. : Akademycheskyy Proekt. [in Russian].
Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya perevirky stanu vykonavsʹkoyi dystsypliny v orhanakh vykonavchoyi vlady (2010) [On approval of the Procedure for checking the state of executive discipline in executive bodies] : Postanova KMU vid 15 veresnya 2010 roku, №844. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/243653156. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi kontrolyu za vykonannyam dokumentiv (2018) [On approval of the Instruction on the organization of control over the execution of documents]: nakaz Natsionalʹnoho ahentstva Ukrayiny z pytanʹvyyavlennya, rozshuku ta upravlinnya aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiynykh ta inshykh zlochyniv 28.02.2018 № 53. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0356-18/ed20180228#n20. [in Ukrainian].
Pysʹmennyy, I. (2010). Zakon neobkhidnoho riznomanittya v publichnomu upravlinni [The law of necessary diversity in public administration]. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02 (5)/10pivrpu.pdf. [in Ukrainian].
Prudyus, L. V. (2016). Harmonization of the Ukrainian civil service with international and EU standards. Public Administration Aspects, 4(6-7), 66-76. https://doi.org/10.15421/151630 [in Ukrainian].

Serʹohin, S. M. (2003). Derzhavnyy sluzhbovetsʹ u vidnosynakh mizh vladoyu i suspilʹstvom [Civil servant in relations between government and society] : monohrafiya. D. : DRIDU NADU.[in Ukrainian].
Slovnyk systemnoho analizu v derzhavnomu upravlinni (2007) [Dictionary of systems analysis in public administration]. Kyiv : Vyd-vo NADU. [in Ukrainian].
Khadzhyradyeva, S. K. (2018). Profesiynyy rozvytok derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalizatsiyi ta suchasnykh zmin [Professional development of civil servants in the context of globalization and modern change] : monohrafiya [Avt. kol.: V. M. Yemelʹyanov, V. A. Nehoda, S. K. Khadzhyradyeva ta in.]. Mykolayiv : Yemelʹyanova T. V. [in Ukrainian].
Eshby, U. R. (2005). Vvedenye v kybernetyku [Introduction to cybernetics] / pod. red. V. A. Uspenskoho. M. : KomKnyha. [in Russian].
Yashutin, I. M. (2021). Naukovi pidkhody do rozuminnya vykonavsʹkoyi dystsypliny v publichniy sluzhbi [Scientific approaches to understanding executive discipline in public service]. Modernizatsiya profesiynoyi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalʹnykh vyklykiv ta suchasnykh zmin v suspilʹstvi : zb. tez mizhnar. kruhloho stolu, Ukrayina–Lytovsʹka Respublika, 08 lyp. 2021. Kyiv. [in Ukrainian].

Abstract views: 22
PDF Downloads: 74
Published
2021-07-10
How to Cite
Yashutin, I. (2021). Theoretical Approaches to the Research of Definitions and Mechanisms for Ensuring Executive Disciplinein the Bodies of the Public Service. Public Administration Aspects, 9(4), 43-49. https://doi.org/10.15421/152136
Section
Article