Public management of economic development of regions: sectoral aspect

  • Olena Bobrovska Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2174-9040
  • Dmitry Bondarenko University of Customs and Finance
Keywords: e-government, digitalization, public sector, good governance practice, public administration, governance, efficiency

Abstract

The legislative, normative-legal and scientific substantiation of the combination of branch and territorial management is analyzed, which confirms the necessity of strengthening and obligatory consideration of aspects and factors of branch development in strategies of social and economic development of regions. Theoretical and applied aspects of the formation of the system of public management of economic development of the region by combining sectoral and territorial management are studied. It is shown that public administration bodies of oblasts, carrying out their activities for the benefit of residents, do not sufficiently consider the development of industries, which creates problems of insufficient coherence of sectoral and territorial management, the formation of new management tools and principles that guide public administration, organizational and territorial reforms development of regions taking into account the economic condition of industries.Economic development of regions (oblasts) is considered as an economic, not a political category. The problems of economic development of the industries of the regions are closely intertwined, requiring the joint consideration, connection, cooperation and joint efforts of the government, the business sector, institutions of society and the population. The study singled out sectoral objects of economic development, systematized the main components of the system of public management of economic development of regions and presented the main management tools that should be used by the authorities in the formation and regulation of economic processes. They reveal the content of public management of economic development as an independent priority component of management, combining key sources of economic development of regions with the use of sectoral, intersectoral priorities, creating a system of interaction and productive cooperation and forming managerial influences on research goals, programs and development plans. The essence of approaches and components of the organizational and economic mechanism of management of economic development is defined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r (iz zminamy i dopovnenniamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR (iz zminamy i dopovnenniamy). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr#Text.

Pro vnesennia zmin do statti 60 Zakonu Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» shchodo zabezpechennia doderzhannia harantii mistsevoho samovriaduvannia ta zakhystu yoho ekonomichnykh osnov: zakon Ukrainy vid 2 hrudnia 2020 r. № 1025-IKh. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1025-20#Text.

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: zakon Ukrainy vid 5 liutoho 2015 r № 156-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2020 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-p#Text.

Hospodarskyi Kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r № 436-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Osnova rehionalnoho upravlinnia v Ukraini: pidruchnyk // avt.-uporiad.: V. M. Vakulenko, M. K. Orlatyi, V. S. Kuibida ta in.; za zah. red. V. M. Vakulenko, M. K. Orlatoho. Kyiv: NADU, 2012. 576 s.

Polozhennia pro Departament ekonomichnoho rozvytku Dnipropetrovskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii: rozporiadzhennia holovy Dnipropetrovskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii vid 11 veresnia 2020 r. № R-615/0/3-20. Retrieved from: https://adm.dp.gov.ua.

Administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk (2007) Yu. P. Bytiak, V. M. Harashchuk, O. V. Diachenko ta in.; za red. Yu. P. Bytiaka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2 544 s.

Pronko O. (2017) Administratyvno-pravove rehuliuvannia v haluzi ekonomiky. Administratyvne pravo i protses. № 5. S. 124 – 127. Retrieved from: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/5/29.pdf.

Hatsulia O. M. (2020) Realizatsiia derzhavnoupravlinskykh reform u suchasnii Ukraini: haluzevyi aspekt. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia: zb. nauk. pr. Tom 47, № 4. S. 6 – 12. Retrieved from: https://grani-print.dp.ua/index.php/dridu/issue/view/44.

Bashtannyk V. V., Shumliaieva I. D. (2018) Administratyvne pravo: navch. posib. – 2-e vyd., pererobl. i dopovn. Dnipro: DRIDUNADU, 200 s. Retrieved from: https://grani-print.dp.ua/index.php/home/issue/view/8.

Pro Stratehiiu rehionalnoho rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na period do 2027 r.: rishennia Dnipropetrovskoi oblasnoi rady vid 7 serpnia 2020 r. № 624-24/VII. Retrieved from: https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xxiv-sesiya/pro-stratehiiu-rehionalnoho-rozvytk-2/.

Pro skhvalennia Kontseptsii reformy mistsevoho samovriaduvannia: rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 29 lypnia 2009 r. № 900-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900-2009-r#Text.

Memorandum pro vzaiemorozuminnia mizh Uriadom Ukrainy, Ministerstvom Velykoi Brytanii u spravakh mizhnarodnoho rozvytku ta Shvedskoiu ahentsiieiu mizhnarodnoho rozvytku stosovno provedennia otsinky derzhavnoho upravlinnia za bazovymy pokaznykamy SIGMA vid 5 travnia 2006 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_245#Text

Prohrama pidtrymky vdoskonalennia vriaduvannia ta menedzhmentu SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management). – sait Tsentru adaptatsii derzhanoi sluzhby do standartiv Yevropeiskoho Soiuzu. Retrieved from: http://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/sigma.

Departament ekonomichnoho rozvytku; Ofitsiinyi sait Dnipropetrovskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii. Retrieved from: https://adm.dp.gov.ua/dniprooda/pro-oda/departamenti-ta-upravlinnya/departament-ekonomichnogo-rozvitku/struktura-ta-kontakti

Published
2021-06-30
How to Cite
Bobrovska, O., & Bondarenko, D. (2021). Public management of economic development of regions: sectoral aspect. Public Administration Aspects, 9(3), 22-35. https://doi.org/10.15421/152125
Section
Article