Public administration of the process of autonomy of medical institutions in the context of health care reform

Keywords: public administration, autonomy, medical reform, management, partnership, stakeholders, professional development

Abstract

The main mechanisms of state management of the process of autonomy in the field of health care are considered in the article; the legislative provision of autonomy of medical institutions in Ukraine is investigated; the mechanism of transformation of CHC from a budgetary institution into a municipal non-profit enterprise is considered; an analysis of the financing of the health care system of Ukraine was conducted; directions of improvement of the state management of process of autonomy of medical establishments in the conditions of reforming of system of public health services are developed. Proposals for improving public administration in the process of autonomy of medical institutions are formed in three areas: improving public administration in the organizational and legal direction; improvement of public administration in the direction of personnel policy of autonomous medical institutions; improvement of public administration in the direction of resource provision through the introduction of public-private partnership. In the organizational and legal direction, a model of state management of the process of autonomy of medical institutions has been developed, the main stakeholders of the process and their role at each stage of autonomy have been identified. In the direction of personnel policy, changes and updated requirements for the management and medical staff of health care facilities have been identified. The main vectors of professional development of medical staff have been formed, which are a mandatory requirement in the conditions of reforming the medical sector. In the context of health care reform and the autonomy of medical institutions, cooperation between state and municipal medical institutions and business is important. The current practice of interaction between the state and business is reviewed, forms of cooperation with different degrees of private sector involvement are proposed. The state partner bears subsidiary liability for the obligations of such enterprise or business company in accordance with the agreement concluded within the framework of public-private partnership.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lekhan, V. M., Kriachkova, L. V., Borvinko, E. V., & Volchek, V. V. (2016). Analiz pereshkod na shliakhu rozvytku systemy pervynnoi medychnoi dopomohy v Ukraini ta mozhlyvi pidkhody do yikh podolannia [Analysis of obstacles to the development of the primary health care system in Ukraine and possible approaches to overcoming them]. Medychni perspektyvy, Tom XXI – Medical Perspectives, Volume XXI, 2 (part 1), 9–16 [in Ukrainian].

Cheban, V. I.(2018). Protses rozvytku kompiuteryzatsii ta suchasni informatsiini tekhnolohii za tematykoiu doslidzhennia hromadskoho zdorovia [The process of computerization development and modern information technologies on public health research]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. Nation`s Healts, 3 (50), 98–102 [in Ukrainian].

Karamyshev, D., & Udovychenko, N. (2008). Osnovni pryntsypy funktsionuvannia systemy okhorony zdorovia v konteksti zahalnoliudskykh tsinnostei sotsialnoi derzhavy [Basic principles of functioning of the health care system in the context of universal values of the welfare state]. Proceedings of II All-Ukrainian Scientific and Practice Conference: Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia) – Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement). (pp. 129–136). Lviv [in Ukrainian].

Koshova, S. (2020). Pidhotovka fakhivtsiv upravlinnia sferoiu okhorony zdorovia v umovakh reformy derzhavnoho upravlinnia [Training of health management specialists in the context of public administration reform]. Public administration aspects, 8(3), 119–128. doi:1015421/152075 [in Ukrainian].

Kravchenko, V. V., Orlova, N. M. (2018). Shliakhy pidvyshchennia zadovolenosti naselennia yakistiu ambulatornoi medychnoi dopomohy [Ways to increase public satisfaction with the quality of outpatient care]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. Nation`s Healts, 2, 38–42 [in Ukrainian].

Lekhan, V. M., Slabkyi, H. O., & Shevchenko, M. V. (2015). Analiz rezultativ reformuvannia systemy okhorony zdorovia v pilotnykh rehionakh: pozytyvni naslidky, problemy ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishennia [Analysis of the results of health care reform in the pilot regions: positive consequences, problems and possible solutions]. Ukraina. Zdorovia natsii – Ukraine. Nation`s Healts, 3, 67–86 [in Ukrainian].

Lekhan, V. M., Kriachkova, L. V., Volchek, V. V. (2016). Peretvorennia v systemakh pervynnoi medychnoi dopomohy (porivnialnyi analiz pidkhodiv v krainakh Yevropy ta v Ukraini [Transformation in primary health care systems (comparative analysis of approaches in European countries and in Ukraine]. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine. (2020). Budget – 2020. Retrieved from https://mof.gov.ua/uk/current-year-budget-information [in Ukrainian].

On the establishment of the National Health Service of Ukraine. (2017, December 27). No. 1101 [in Ukrainian].

Pozhyvilova, O. V., Radysh, Ya. F., Vasiuk, N. O., Liakhovchenko, L. A. (2011). Fakhivets u haluzi upravlinnia okhoronoiu zdorovia Ukrainy: poshuk modeli [Healthcare Management Specialist of Ukraine: Model Search]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 19, 76–83 [in Ukrainian].

Shchyrba, M. (2016). Finansova dostupnist okhorony zdorovia: problemy pravovoho statusu patsiientiv [Financial affordability of health care: problems of legal status of patients]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Law, 39 (1), 23–26 [in Ukrainian].

Smyrnov, O. S. & Bykova, V. H. (2016). Mekhanizm ekonomichnoho upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [The mechanism of economic management of health care facilities]. Upravlinnia rozvytkom – Development Management, 3 (185), 78–83 [in Ukrainian].

State Treasury Service of Ukraine. (2020). Retrieved from https://www.treasury.gov.ua/ua [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. (2020). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ustinov, O. V. (2013). Reforma pervynnoi medychnoi dopomohy: suchasnyi stan, problemy, shliakhy vyrishennia [Reform of primary health care: current status, problems, solutions]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 5 (97), 24–27 [in Ukrainian].


Abstract views: 60
PDF Downloads: 254
Published
2021-02-28
How to Cite
Lukash, S., Maslak, O., & Pobidynskyi , P. (2021). Public administration of the process of autonomy of medical institutions in the context of health care reform. Public Administration Aspects, 9(1), 91-105. https://doi.org/10.15421/152109
Section
Article