Проблеми системи охорони здоров’я та напрями їх вирішення: погляд науки та практики

  • Лілія Криничко Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: сфера охорони здоров’я, державне управління, управління охороною репродуктивного здоров’я, теоретичні положення, методологічні положення, механізм реформування первинної медико-санітарної допомоги, медичні послуги

Анотація

Проведене дослідження дозволило нам встановити розвиток наукового знання в держаному управлінні, що полягає в розширенні його об’єктно-предметної сфери та методів вивчення процесів, що відбуваються в сфері охорони здоров’я. Крім того, доведено, що вагоме значення в розвитку методології та організації науки державного управління займають пропозиції вчених щодо розширення форм та змісту механізмів реалізації державного управління та державної політики в сфері охорони здоров’я. Проаналізовано позиції вітчизняних та зарубіжних науковців щодо особливостей державного управління охороною здоров’я. Так, Бугайцов С. Г. досліджував проблеми державного регулювання системи онкологічної допомоги, Ярош Н. П. присвятила дослідження регулюванню розвитку соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я, Рингач Н. О. досліджувала систему охорони здоров’я як складову забезпечення національної безпеки. Наукові дослідження Жилки К. І. пов’язані з розвитком взаємодії з міжнародними організаціями у сфері державного управління охороною здоров’я дітей. Фірсова О. Д. удосконалювала механізми геоінформаційного забезпечення державного управління охороною здоров’я в Україні. Мокрецов С.Є. досліджував проблеми державного управління охороною репродуктивного здоров’я України в умовах демографічної кризи. Коваленко Т. Ю. розробила механізми державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні. Джафарова Д. М. запропонувала напрями удосконалення системи управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні на прикладі міста Львів. В цілому науковий доробок вітчизняної науки, дозволяє говорити про різновекторність системи охорони здоров’я як об’єкту державного управління. В результат сформовано карту розвитку науки державного управління в розрізі окремого об’єктно-предметного поля системи охорони здоров’я.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Banchuk, M. V. (2015). Derzhavne upravlinnia instytutsiinymy zminamy haluzi okhorony zdorovia v Ukraini [State Management of Institutional Changes for Health Protection in Ukraine] [in Ukrainian].

Bedryk, I. O. (2010). Derzhavne rehuliuvannia pryvatnoi stomatolohichnoi diialnosti v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady [State regulation of private stomatological activity in Ukraine: organizational and legal ambush] [in Ukrainian].

Buhaitsov, S. H. (2009). Derzhavne rehuliuvannia systemy onkolohichnoi dopomohy v Ukraini: henezys ta tendentsii rozvytku [State regulation of the system of oncological assistance in Ukraine: genesis and development trends]. Thesis [in Ukrainian].

Dub, N. Ie. (2011). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia reformuvanniam medsestrynstva v systemi okhorony zdorovia Ukrainy [Mechanisms of sovereign management reforming nursing in the health care system of Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Lviv [in Ukrainian].

Dudka, V. V. (2013). Rozvytok derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia Ukrainy na mistsevomu rivni [The development of the sovereign management of the health protection of Ukraine in the local level] [in Ukrainian].

Dzhafarova, D. M. (2004). Upravlinnia reformuvanniam pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy na mistsevomu rivni (na prykladi m.Lvova) [Management of the reforms of the primary medical and sanitary assistance at the local rivn (at the application of the city of Lviv)]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Lviv [in Ukrainian].

Gusejnov, R. A., & Semenihina, V. A. (2010). Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory]. Moskva: Izd-vo «Omega-L» [in Russian].

Filts, Yu. O. (2017). Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia spetsializovanoiu ambulatornoiu medychnoiu dopomohoiu [Adequate mechanisms of state administration of special outpatient medical aid] [in Ukrainian].

Firsova, O. D. (2016). Mekhanizmy heoinformatsiinoho zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia v Ukraini [Mechanisms of geoinformation security of state management of health protection in Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis [in Ukrainian].

Furtak, I. I. (2010). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia u sferi okhorony zdorovia v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Mechanisms of state governance in the sphere of health protection in the context of the European Integration of Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Lviv [in Ukrainian].

Iarosh, N. P. (2009). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku sotsialnykh standartiv u sferi okhorony zdorovia [State regulation of development of social standards in the sphere of health protection]. Thesis [in Ukrainian].

Karlash, V.V. (2020). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia u sferi okhorony zdorovia naselennia Ukrainy [Mechanisms of sovereign regulation in the sphere of health protection of the population of Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2016). Derzhavne rehuliuvannia medychnoi diialnosti v Ukraini: geneza ta tendentsii rozvytku [State regulation of medical activity in Ukraine: the genesis and development trends] [in Ukrainian].

Korolchuk, O. V. (2013). Mekhanizm informatsiinoho zabezpechennia derzhavnoho rehuliuvannia okhorony reproduktyvnoho zdorovia [Mechanism of informational safety of the sovereign regulation of reproductive health protection] [in Ukrainian].

Kryzyna, N. P. (2014). Derzhavna polityka Ukrainy v haluzi okhorony zdorovia: mekhanizmy formuvannia ta realizatsii [State policy of Ukraine in health protection: mechanisms of formation and implementation] [in Ukrainian].

Kurylo, T. M. (2006). Derzhavne upravlinnia pidhotovkoiu kerivnykiv dlia okhorony zdorovia Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [State management of preparatory tests for the protection of the health of Ukraine in the minds of the European Integration] [in Ukrainian].

Leshchenko, V. V. (2009). Hromadski likarski orhanizatsii yak subiekty formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky Ukrainy v haluzi okhorony zdorovia [Hromadske political organization as a sub 'formulation and implementation of the state policy of Ukraine in the health protection of health] [in Ukrainian].

Liakhovchenko, L. A. (2011). Derzhavne rehuliuvannia finansuvannia zakladiv okhorony zdorovia v Ukraini [State regulation of financial support for health protection in Ukraine] [in Ukrainian].

Martyniuk, O. I. (2006). Rozvytok mizhhaluzevoi vzaiemodii u derzhavnomu upravlinni okhoronoiu zdorovia naselennia Ukrainy [Development of intergovernmental relations with the sovereign management of health protection of the population of Ukraine] [in Ukrainian].

Nadiuk, Z. O. (2006). Derzhavne upravlinnia yakistiu medychnoi dopomohy v systemi okhorony zdorovia Ukrainy [Administration of Medical Assistance in the Health Protection System of Ukraine] [in Ukrainian].

Parashchych, I. M. (2010). Derzhavni mekhanizmy zabezpechennia ta zakhystu prav patsiientiv v Ukraini: stan i tendentsii rozvytku [State mechanisms for securing the protection of the rights of patients in Ukraine: country and development trends] [in Ukrainian].

Pitko, Ya. M. (2010). Rol derzhavnykh orhaniv upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia v mekhanizmi reformuvannia pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy [The role of sovereign governing bodies and self-production in the mechanism of reforming the primary medical and sanitary assistance]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Lviv [in Ukrainian].

Radysh, Ya. F. (2003). Derzhavne upravlinnia okhoronoiu zdorovia v Ukraini: henezys ta tendentsii rozvytku [State management of health protection in Ukraine: the genesis of the development trend]. Thesis [in Ukrainian].

Rudyi, V. M. (2006). Derzhavne rehuliuvannia avtonomizatsii zakladiv okhorony zdorovia v Ukraini [State regulation of the autonomy of health protection in Ukraine] [in Ukrainian].

Rynhach, N.O. (2010). Derzhavne upravlinnia okhoronoiu zdorovia yak skladovoiu systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [State management of health protection as a warehouse system and safety of national safety]. Thesis [in Ukrainian].

Shehedyn, Ya. Iu. (2018). Mekhanizmy realizatsii derzhavnoi polityky v haluzi medsestrynstva na rehionalnomu rivni [Mechanisms for the implementation of state policy in the field of nursing at the regional level]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Lviv [in Ukrainian].

Shtohryn, O. P. (2017). Teoretychni osnovy derzhavnoho upravlinnia u sferi reproduktyvnoho zdorovia naselennia v konteksti prav liudyny [Theoretical foundations of sovereign governance in the sphere of reproductive health in the context of human rights]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Lviv. rehion. in-t derzh. upr. Lviv [in Ukrainian].

Terentieva, A.V. (2010). Derzhavne upravlinnia medychnym zakhystom za umov nadzvychainykh sytuatsii pryrodnoho i tekhnohennoho kharakteru [State management of a medical zahist for the minds of super-specific situations of natural and technogenic character] [in Ukrainian].

Torbas, O. M. (2012). Orhanizatsiia diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi okhorony hromadskoho zdorovia [Organization of the activity of organs of muscular self-production in the sphere of protection of community health] [in Ukrainian].

Ustymchuk, O. V. (2020). Komunikatsiia u suchasnykh modeliakh derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia: orhanizatsiino-pravovi aspekty [Communicating in the current models of sovereign management of health protection: organizational and legal aspects] [in Ukrainian].

Vasiuk, N. O. (2013). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia pidhotovkoiu kerivnykh kadriv dlia systemy okhorony zdorovia v Ukraini [Mechanisms of state management of staff training for health protection systems in Ukraine] [in Ukrainian].

Vysotska, T. Ie. (2013). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia pratsivnykiv tsyvilnoi aviatsii Ukrainy [Mechanism of sovereign management of health protection of civil aviation of Ukraine] [in Ukrainian].

Zhylka, K. I. (2015). Rozvytok mekhanizmu vzaiemodii z mizhnarodnymy orhanizatsiiamy u sferi derzhavnoho upravlinnia okhoronoiu zdorovia ditei [Development of the mechanism of interaction with international organizations in the sphere of sovereign management of the health of children] [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 135
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Криничко, Л. (2020). Проблеми системи охорони здоров’я та напрями їх вирішення: погляд науки та практики. Аспекти публічного управління, 8(6), 115-131. https://doi.org/10.15421/1520111
Розділ
Стаття