Methodological foundations for the analysis of organizational and technological perfection of building public administration bodies

Keywords: organizational structure, public authorities, organization of management activities, analysis, methodology, analysis models, decomposition of the structural construction of elements and tasks of analysis, indicators and evaluation criteria

Abstract

The methodological foundations for the analysis of the perfection of the organizational and technological structure of public administration bodies and the organization of their management activities are presented. The analysis methodology consists of two relatively independent blocks: a block for analyzing the organizational structure of the constituent elements of public administration bodies, a structural decomposition of their elements with the identification of the functions and tasks performed to achieve the set goals and a block for analyzing the technological and process support for the implementation of administrative work in public administration. Both blocks are formed and implemented by the authorities empowered to control the timeliness of the completeness and quality of the functions and tasks performed, the results of which depend on the organizational excellence and organizational maturity of public authorities. A model for analyzing the organizational structure of public administration bodies and the organization of their activities is proposed. For the analysis of organizational excellence and technological and process support for the implementation of management activities, which form organizational maturity, the definition and decomposition of the content of management activities according to the model of an agreed technological process is proposed. It is presented as a combination of agreed, harmonized types, content, state of development and methodological support of their related elements, the joint implementation of which ensures the achievement of target results of the tasks being solved due to their joint synergy. The analysis involves the determination of the main types of existing technological processes and their grouping according to the main types of activity, the time and qualifications of the performers, the determination of the structure of the performers of work in terms of the number and professional composition, the labor intensity of work, the factors of the emergence of self-organization processes, the ratio of labor and financial resources spent with their standard level and planned results of work and other indicators. It is proposed to use the results of the analysis to obtain new scientific knowledge and practical skills to modernize the structures of government bodies, maintain the level of organizational maturity and organizational perfection of the public administration system, increase and ensure the productivity and efficiency of management activities. The analysis technique can be used to analyze the organizational excellence of not only public administration authorities, but also the analysis of any managed systems.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bobrovsjkyj, O. I. (2020). Kontseptualni zasady rozvytku zmistovno-funktsionalnoi diialnosti v publichnomu upravlinni terytorialnykh hromad [Conceptual bases of development of content-functional activity in public management of territorial communities]. Pravo ta derzhavne upravlinnja – Law and Public Administration, 2, 237–247 [in Ukrainian].

Dzvinchuk, D. I., Ljutyj, M. O., & Petrenko, V. P. (2018). Hrafoanalitychne modeliuvannia protsesiv vzaiemodii elementarnykh skladovykh upravlinskoi pary [Graphoanalytical modeling of the processes of interaction of elementary components of the management pair]. Naukovyj visnyk IFNTUNGh – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 1(7), 32–44 [in Ukrainian].

Grigoruk, P. M. (2012). Teoretycheskye osnovy modelyrovanyia protsessov pryniatyia marketynhovykh reshenyi [Theoretical foundations of modeling marketing decision-making processes]. Sovremennye tekhnologii upravleniya – Modern Management Technology, 12(24). Retrieved from https://sovman.ru/article/2402/ [in Russian].

Kovbasjuk, Ju. V., Vashhenko, K. O., & Surmin, Ju. P. et al. (Eds.). (2012). Derzhavne upravlinnia [Governance]. (Vol. 1). Kyiv; Dnipropetrovsk: NADU [in Ukrainian].

Kravchenko, T. V. (2016). Adaptyvne modeliuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku rehionu [Adaptive modeling of economic development strategies of the region]. Сandidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kunc, G., & O’Donnel, S. (1981). Upravlenye: systemnyi y sytuatsyonnyi analyz upravlencheskykh funktsyi [Management: systemic and situational analysis of management functions]. D. M. Gvishiani (Ed.). Moskva: Progress [in Russian].

Marka Devid, A., & MakGouen, K. (2010). Metodolohyia strukturnoho analyza y proektyrovanyia SADT [SADT Structural Analysis and Design Methodology]. Moskva [in Russian].

Marsh, Dzh. (2002). Spravochnyk po metodam nepreryvnoho uluchshenyia: praktikum dlya dostizheniya organizacionnogo prevoskhodstva [A guide to continuous improvement techniques: workshop to achieve organizational transformation]. Nizhnij Novgorod: Prioritet [in Russian].

Minc, O. Ju. (2017). Metodolohiia modeliuvannia innovatsiinykh intelektualnykh system pryiniattia rishen v ekonomitsi [Methodology of modeling innovative intelligent decision-making systems in economics]. Mariupol: DVNZ «Pryazovsjkyj derzhavnyj tekhnichnyj universytet» [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Dnipropetrovsjkoji oblasnoji derzhavnoji administraciji [Official site of Dnipropetrovsk Regional State Administration]. Retrieved from https://adm.dp.gov.ua.

Reshetnichenko, A. V. (2011). Klasterne modeliuvannia protsesiv upravlinnia rozvytkom suspilstva [Cluster modeling of social development management processes]. Publichne upravlinnja: teoria i praktika, 4, 10–19 [in Ukrainian].

Serghjejeva, O. (2015). Zarubizhnyi dosvid otsiniuvannia publichnoi vlady [Foreign experience in assessing public authority]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public Administration and Local Government, 1(24), 36–46 [in Ukrainian].

Tkachenko, V. O. (2018). Kompleksne modeliuvannia protsesiv samoorhanizatsii i samoupravlinnia [Complex modeling of processes of self-organization and self-government]. Dnipro [in Ukrainian].


Abstract views: 46
PDF Downloads: 70
Published
2020-10-29
How to Cite
Bobrovskyi , O. (2020). Methodological foundations for the analysis of organizational and technological perfection of building public administration bodies. Public Administration Aspects, 8(4), 16-29. https://doi.org/10.15421/152077
Section
Article