National security analytical activities organizational models classification

  • Vadim Sokolov National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Keywords: analytical activities, analytical activities classification, national security state management, national security system, USA, Germany, Russian Federation, China, Ukraine

Abstract

The purpose of the article is to elaborate a national security analytical activities organizational models classification.The relevance of the research stems from the fact that Ukraine’s integration to the Euro-Atlantic and European security systems in the context of dynamic security environment sets for the national security state management system a task of elaborating and urgent implementing into the state managerial practice a fundamentally new national security analytical activities organizational model.Comparative-historical method and method of synthesis were used to meet the tasks of the research. The author suggests understanding under the concept «national security analytical activities organizational model» a formalized reflection of a process of establishing national security system analytical activities organizational structures, developing rational organizational relations between the subjects of the above-mentioned activities. The results of the USA, Germany, Russian Federation and China national security analytical activities conceptual bases comparative-historical analysis, and also the results of the analytical activities institutional matrices comparative study, allow to classify the analytical activities organizational models according to the criterion of analytical structures activities organization form into bureaucratic-nomenclatural and cooperative organizational models. The article characterizes bureaucratic-nomenclatural and cooperative organizational models within the national security system by the following components: analytical structure mission, goals, objectives, the way of structural organization, structural organization elements, the specific of cooperation between an analytical structure and the government, typical conditions for analytical structure activities. Conclusion. It is identified that the USA and Germany tend to have a cooperative organizational model of a national security system analytical activities, the Russian Federation, China, and Ukraine – bureaucratic-nomenclatural organizational model. In order to improve the national security state management system of Ukraine in terms of Euro-Atlantic and European integration objectives it is suggested to identify a cooperative model as a perspective organizational model within the national security system analytical activities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abramov, V. I. (2010). Metodolohiia instytutsionalnoho pidkhodu v derzhavnomu upravlinni sferoiu natsionalnoi bezpeky [Methodology of Institutional Approach in National Security State Governance]. Haluz nauky «Derzhavne upravlinnia»: istoriia, teoriia, vprovadzhennia : materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu – The Branch of Science: "State Governance: History, Theory, Implementation". International Scientific-Practical Conference Proceedings, Proceedings of the Conference. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Baranov, V. Problema rannego raspoznavanija ugroz nacional'noj bezopasnosti USA [The problem of early threats recognition of the US national security]. Retrieved from http://lebed.com/2003/art3481.htm [in Russian].

Bebyk, V. M. Informacijne suspiljstvo Kytaju: mas-medija, merezhi, bezpeka [China’s information society: media, networks, and security]. Retrieved from http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3317/2996 [in Ukrainian].

Belozjorov, V. K. Organizacija informacionno-analiticheskogo obespechenija politiki bezopasnosti i oborony FRN [Organization of information and analytical support of Germany security and defense policy]. Retrieved from http://milpol.ru/mip/belozerov_inf_obesp.doc [in Russian].

Bortnikova, O. H. (2017). Vzaiemodiia relihii i polityky: teoriia i metodolohiia [Interaction of religion and politics: theory and methodology]. Kyiv: PALYVODA A. V. [in Ukrainian].

Valjukh, A. M., & Kurilov, Je. A. (2019). Problemy analitychnykh centriv Ukrajiny ta shljakhy jikh vyrishennja [Problems of analytical centers of Ukraine and ways to solve them]. Investyciji: praktyka ta dosvid, 19, 45–51 [in Ukrainian].

Ghorjelov, D. M. Vykorystannja potencialu nederzhavnykh analitychnykh centriv u formuvanni polityky nacionaljnoji bezpeky [Using the potential of non-state think tanks in forming of national security policy]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/2119/ [in Ukrainian].

Zozulia, O. S. (2017). Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam informatsiinoi bezpeky Ukrainy v umovakh informatsiino-psykholohichnoho protyborstva Information [Security State Governance in Ukraine in the face of Informational and Psychological Confrontation]. Candidate’s thesis. National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Kolomijecj, O. V. (2012). «Bila knygha Nimechchyny» jak «satelitna» modelj koncepciji nacionaljnoji bezpeky [«White book» of Germany as a «satellite» model of the concept of national security”]. Slov'jansjkyj visnyk: mizhvid. nauk. zb. Kyjivsjkyj slavistychnyj universytet, Rivnensjkyj instytut slov'janoznavstva. Serija «Istorychni ta politychni nauky», 14, 149–152 [in Ukrainian].

Kolomijecj, O. V. (2012). Koncepcija nacionaljnoji bezpeky «pidnebesnoji» imperiji jak modelj «jadernogho strymuvannja» [The concept of national security of the «celestial» empire as a model of «nuclear deterrence»]. Naukovi praci [Chornomorsjkogho derzhavnogho universytetu imeni Petra Moghyly]. Ser.: Politologhija, 182 (170), 102–105. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_182_170_23 [in Ukrainian].

Komissina, I. N. (2017). Novye «mozgovye centry» s kitajskoj specifikoj: problemy i perspektivy razvitija [New "think tanks" with Chinese specifics: problems and development prospects]. Problemy nacional'noj strategii, 6 (45), 68–83. Retrieved from https://riss.ru/bookstore/journal/2017-2/6-45/ [in Russian].

Kondrat'ev, A. (2010). Razvedka s ispol'zovaniem otkrytyh istochnikov informacii v USA [OSINT in USA]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie, 9, 28–32 [in Russian].

Kondrat'ev, A. (2009). Sovershenstvovanie informacionno-analiticheskoj dejatel'nosti razvedyvatel'nogo soobshhestva USA [Improving the information and analytical activities of the US intelligence community]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie, 12. Retrieved from: http://noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=4615 [in Russian].

Koshovyj, S. A. (2016). Formuvannja suchasnogho porjadku dennogho KNR: rolj analitychnykh centriv i ekspertnogho seredovyshha [Formation of the modern agenda of China: the role of analytical centers and expert environment]. Kytajeznavchi doslidzhennja, 1–2, 69–83 [in Ukrainian].

Shypilova, L. M. (2018). Metodolohiia stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobalnykh zahroz natsionalnii bezpetsi ta mizhnarodnii stabilnosti [Methodology of Strategic Planning in the face of Global Threats to National Security and International Stability]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Pelykh, A. O. (2017). Voienno-politychni modeli derzhav v upravlinni natsionalnoiu bezpekoiu yevroatlantychnykh i postradianskykh krain [Military-Political Countries’ Patterns in National Security Governance of Euro-Atlantic and post-Soviet Nations]. Candidate’s thesis. National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

About the National Security Strategy of Ukraine. № 287/2015. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Savranska, H. M. (2018). Derzhavne upravlinnia sotsialnym partnerstvom v konteksti zabezpechennia sotsialnoi bezpeky Ukrainy [Social Partnership State Governance in the context of Ukraine’s Social Security]. Candidate’s thesis. National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Smyrnova, N. S. (2016). Natsionalni systemy zabezpechennia demohrafichnoi bezpeky yevropeiskykh derzhav v umovakh hlobalizatsii: komparatyvnyi analiz [National Systems of European Demographic Security in the context of Globalization: Comparative Analysis]. Candidate’s thesis. National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Sokolov, V. A. (2016). Klasyfikacija, funkciji ta zavdannja analitychnoji dijaljnosti v systemi zabezpechennja nacionaljnoji bezpeky [Classification, functions and tasks of analytical activities in the system of national security]. Investyciji: praktyka ta dosvid, 16, 89–94 [in Ukrainian].

Hilsmjen, R. (1957). Strategicheskaja razvedka i politicheskoe reshenie [Strategic intelligence and political decision]. Moskva: Izd-vo inostrannoj literatury [in Russian].

Shevchenko, M. M. (2015). Metodolohiia komparatyvnoho analizu system zabezpechennia natsionalnoi bezpeky [Methodology of Comparative Analysis of National Security Systems]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Journal of Research Paper of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, 1, 5–16 [in Ukrainian].

Shevchenko, M. M. (2012). Dosvid normotvorchosti monitorynghu zaghroz nacionaljnij bezpeci derzhav-chleniv ta kolyshnikh chleniv SND [Experience of rule-making threats monitoring of national security of member states and former CIS members]. Vojenno-istorychnyj visnyk – The collection of scientific works "Military Historical Bulletin", 1 (3), 87–93 [in Ukrainian].

Shevchenko, M. M. (2012). Evoljucija poghljadiv kytajsjkogho kerivnyctva na kharakter zaghroz nacionaljnij bezpeci [The evolution of the Chinese leadership’s views on the nature of threats of national security]. Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja – Pressing problems of public administration, 2 (42), 410–417 [in Ukrainian].


Abstract views: 107
PDF Downloads: 105
Published
2020-08-27
How to Cite
Sokolov, V. (2020). National security analytical activities organizational models classification. Public Administration Aspects, 8(3), 58-70. https://doi.org/10.15421/152070
Section
Article