Sociological and ethnopolitical aspects of state ethnic policy

Keywords: state policy, ethnogenesis, ethnology, ethnos, ethno-sociology, synthesis of sciences, social structuring, socio-ethnology, sociology, society

Abstract

The article presents the sociological and ethnological features (aspects) in the analysis of state ethnic politics. The possibilities of synthesis between sociological and ethnological methods in the process of analysis of state ethnic politics are determined. The relevance of the influence of sociological and ethnological aspects on the process of rational and prudent ethnic politics in the country in our time is analyzed. The definitions of sociology and ethnology and the sphere of their knowledge and scientific efficiency are given. Constructive derivatives during the synthesis of sociological and ethnological methods of cognition of society are found out. The work of foreign and Ukrainian scientists and researchers on state ethnic politics is considered. The historical process of the late nineteenth - twentieth centuries, which led humanity to the emergence of modern state-administrative issues and problems, is analyzed. The types of social structuring of societies and the social structure of modern Ukrainian society, which is considered to be the most acceptable and generally recognized, are defined as schemes. The ethnic structure of human society on the theory of ethnogenesis, proposed by LM Gumilev at the end of the twentieth century, and the author's vision of socio-ethnic structuring of societies in a schematic form are highlighted. The author presents a schematic view of one of the possible variants of the scientific vision of the ethno-social structuring of the societies of the world, including Ukrainian society. The logical definition of the important scientific term "nation" (nation) and the importance of universalizing the terminological and conceptual base in the analysis of national ethnic politics are presented. Conclusions have been made regarding the prospects for further development of public administration science.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bezverkha, T. V. (2008). Derzhavne upravlinnia etnonatsionalnymy vidnosynamy v konteksti formuvannia ukrainskoi natsionalnoi idei [State management of ethno-national relations in the context of the formation of the Ukrainian national idea]. Extended abstract of candidate theses. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Belei, L. (2017). "Rusynskyi" separatyzm: natsiietvorennia in vitro ["Ruthenian" separatism: nation-building in vitro]. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Bilous, V. S. (2002). Sotsiolohiia u vyznachenniakh, poiasnenniakh, skhemakh, tablytsiakh [Sociology in definitions, explanations, schemes, tables]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Briubeiker, R. (2006). Pereobramlenyi natsionalizm. Status natsii ta natsionalne pytannia u novii Yevropi [Re-framed nationalism. The status of the nation and the national question in the new Europe]. (O. Riabov, Trans.). Lviv: Kalvariia [in Ukrainian].

Biukenen, A. (2012). Moralnist vidokremlennia. Heopolityka: entsyklopediia [Morality of separation. Geopolitics: an encyclopedia]. Ye. M. Sulima (Ed.). (pp. 360–413). Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Horodianenko, V. H., Hiliun, O. V., Demicheva, O. V., Leheza, S. V., Lypovska, N. A., Khodus, O. V., & Shvydka, L. I. (2006). Sotsiolohiia [Sociology]. Kyiv: VD "Academia" [in Ukrainian].

Kozlovets, M. A. (2017). Sotsialna struktura ukrainskoho suspilstva v konteksti postsotsialistychnykh transformatsii [The social structure of Ukrainian society in the context of post-socialist transformations]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho” – Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University, 4 (35), 41–55 [in Ukrainian].

Kornat, L. (2014). Formuvannia kontseptualnykh zasad upravlinnia etnokulturnoiu riznomanitnistiu v Ukraini [Formation of conceptual bases of management of ethnocultural diversity in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 40, 55–64 [in Ukrainian].

Lazarovych, M. V. (2015). Teoretychni zasady polityko-pravovoho zabezpechennia prav natsionalnykh menshyn [Theoretical principles of political and legal support of the rights of national minorities]. Aktualni problemy polityky – Current policy issues, 54, 30–41 [in Ukrainian].

Lozko, H. (2001). Etnolohiia Ukrainy: Filosofsko-teoretychnyi ta etnorelihiieznavchyi aspekt [Ethnology of Ukraine: Philosophical-theoretical and ethno-religious aspect]. Kyiv: ArtEK [in Ukrainian].

Mkhitarian, A. M. (2015). Shchodo vyznachennia poniattia “natsionalna menshyna” u zarubizhnykh krainakh [Regarding the definition of "national minority" in foreign countries]. Pravova derzhava – Constitutional State, 19, 54–57 [in Ukrainian].

Nelha, O. (2009). Etnichnyi sklad i struktura suspilstva: sproba utochnennia poniat [Ethnic composition and structure of society: an attempt to clarify concepts]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh Sociology: theory, methods, marketing, 1, 115–126 [in Ukrainian].

Politolohiia dlia vchytelia [Political Science for Teachers]. (2012). K. O. Vashchenko (Ed.). Kyiv: Vyd-vo imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Sorokin, P. (2012). Moia filosofiia – yntehralizm [My philosophy is integralism]. Sotsys – Socis, 10, 128–133 [in Ukrainian].

Troshchynskyi, V. P. (2012). Tendentsii rozvytku orhanizatsiino-funktsionalnoi struktury derzhavnoho upravlinnia etnopolitychnymy protsesamy v Ukraini [Trends in the development of the organizational and functional structure of public administration of ethnopolitical processes in Ukraine]. Analityka: vlada – Analytics: Power, 6, 132–138 [in Ukrainian].

Khantinhton, S. (2004). Zitknennia tsyvilizatsii [Clash of civilizations]. Politolohiia. Khrestomatiia – Politology. Reader. (Yu. I. Kulahin, Trans.). (pp. 647–669). Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].

Humylev, L. N. (1997). Konets y vnov nachalo [The end and the beginning again]. A. Y. Kurkchy (Ed.). Mokva: "Ynstytut DY-DYK" [in Russian].

Humylev, L. N. (2012). Etnosfera: pryroda liudei y ystoryia pryrody [Ethnosphere: the nature of people and the history of nature]. Moskva: Eksmo [in Russian].

Humylev, L. N. (2012). Etnohenez y byosfera Zemly [Ethnogenesis and the Earth's biosphere]. Moskva: Eksmo [in Russian].

Fabrykant, M. S. (2013). Natsyonalyzm v sovremennom myre (sravnenye) [ationalism in the modern world (comparison)]. Obshchestvennye nauky y sovremennosti – Social Sciences and Modernity, 1, 141–153 [in Russian].


Abstract views: 131
PDF Downloads: 122
Published
2020-07-08
How to Cite
Bondarenko, V. (2020). Sociological and ethnopolitical aspects of state ethnic policy. Public Administration Aspects, 8(2), 109-120. https://doi.org/10.15421/152025
Section
Article