New Ukrainian school: topical issues in the culture of administration and educational management

  • Valentyna Sahuichenko Municipal Institution of Higher Education "Dnieper Academy of continuous education" Dnipropetrovsk regional council" https://orcid.org/0000-0001-7539-9448
  • Nataliia Volokitina Municipal Institution of Higher Education "Dnieper Academy of continuous education" Dnipropetrovsk regional council"
Keywords: public administration, culture of the administration, educational management, challenges, risks, reform, technology

Abstract

The article considers the need to improve managerial competencies for the establishment of the New Ukrainian School, which in turn requires the resolution of urgent issues of public administration of the educational system in society, when the educational guidelines and common values have changed.A comprehensive study is proposed on the issues of the culture administration and educational management, which is an integral part of the formation of state policy on the reform of education.It is shown that the resolution of accented problems is possible in the context of an interdisciplinary approach involving specialists in the field of public administration, pedagogy, philosophy, cultural studies, political science, sociology.It is proved that the primary task of education in the field of management is the formation of a culture of a teacher and school leader. And the main task of modern management is to create a structure that can constantly learn in the context of the philosophy of continuing education, where the value is experiments, preparedness for the challenges of our time and pedagogical risks, the use of new technologies, innovative and critical thinking, the development of social and emotional competence, an interdisciplinary approach.The need for further research on this topic for the practical use of public administration with the involvement of the public component and the transition to public-public administration of education and partnerships in the New Ukrainian School, support for practical educational reforms by the local community is emphasized. It is emphasized that the lag in the management culture in transition economies impedes the development of all areas of life, which is also relevant for the socio-cultural sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ansoff, I. (1989). Strategicheskoye upravleniye [Strategic management]. L. I. Yevenko (Ed.) Moskva: Ekonomika [in Russian].

Afanas'yev, V. G. (1981). Obshchestvo: sistemnost', poznaniye i upravleniye [Society: systematic, cognition and management]. Moskva: Politizdat [in Russian].

Afanas'yev, V. S., Baglay, M. V., & Belyayev, A. A. (1999). Sotsial'nyy menedzhment [Social Management]. Moskva: Biznes-shkola "Intel-Sintez" [in Russian].

Behei, V. M. (1994). Demokratyzatsiia upravlinnia zahalnoosvitnoiu shkoloiu [Democratization of school management]. Ternopil: LDU [in Ukrainian].

Bratanich, B. V. (2005). Filosofiia sotsialno-oriientovanoho marketynhu v osviti [The philosophy of socially-oriented marketing in education]. Dnipropetrovsk: Innovatsiia [in Ukrainian].

Bratanich, B. V. (2006). Marketynh v osviti yak predmet filosofskoho analizu [Marketing in education as a subject of philosophical analysis]. Doctor’s thesis. Instytut vyshchoi osvity. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].

Bratanich, B. V. (2006). Osvitnii marketynh u konteksti hlobalizatsii [Educational marketing in the context of globalization]. Filsfiia osvity – Philosophy of Education, 3(5), 103–109 [in Ukrainian].

Vashchenko, L. M. (2005). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v zahalnii serednii osviti rehionu [Management of innovation processes in general secondary education in the region]. Kyiv: VPTs "Tyrazh" [in Ukrainian].

Hvyshyany, D. M. (1998). Orhanyzatsyia y upravlenye [Organization and management]. Moscow: MSTU named after N.E. Bauman [in Russian].

Henson, M. Ye. (2002). Keruvannia osvitoiu ta orhanizatsiina povedinka [Educational management and organizational behavior]. (Kh. Protsiv, Trans.). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Goncharov, M. A. (2006). Osnovy menedzhmenta v obrazovanii [Fundamentals of management in education]. Moskva: KNORUS [in Russian].

Grauman, O., Kek, R. V., & Pevzner, M. N. (2004). Menedzhment sredney i vysshey shkoly: 100 novykh ponyatiy [Management of secondary and higher education: 100 new concepts]. Khyldeskhaim [in Russian].

Danylenko, L. I. (2007). Menedzhment innovatsii v osviti [Management of innovation in education]. Kyiv: Shkilnyi svit [in Ukrainian].

Darmanskyi, M. M. (1997). Sotsialno-pedahohichni osnovy upravlinnia osvitoiu v rehioni [Socio-pedagogical bases of education management in the region]. Khmelnytskyi: Podillia [in Ukrainian].

Denysenko, I. D. (2000). Osnovy konfliktolohii [Fundamentals of Conflictology]. Kharkiv: Rubikon-Nb [in Ukrainian].

Derkach, A. A. (2000). Akmeologiya: Lichnost': Akmeologicheskiye osnovy upravlencheskoy deyatel'nosti [Acmeology: Personality: Acmeological basis of managerial activity]. (Vol. 2). Moskva: RAGS [in Russian].

Dmytrenko, H. A. (1996). Tsilovyi pidkhid do upravlenyia protsesom formuvannia, rozvytku i realizatsii liudskykh pecypciv v umovakh perekhidnoho suspilstva [Targeted approach to the management of the process of formation, development and realization of human pecies in a transitional society]. Kyyiv: MAUP [in Ukrainian].

Yelnykova, H. V. (2003). Teoretychni pidkhody do modeliuvannia derzhavno-hromadskoho upravlinnia.[ Theoretical approaches to modeling public-public administration.] Dyrektor shkoly : hazeta dlia kerivnykiv shkil, 40(280), p. 10–11 [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2002). Metodolohichni zasady upravlinnia zakladamy osvity [Methodological principles of management of educational institutions]. L. M. Kalinina, N. M. Ostroverkhova, A. F. Ostapenko, & L. M. Kalinina (Ed.). Teoretyko-prykladni aspekty upravlinnia zakladamy osvity – Theoretical and applied aspects of management of educational institutions. (p. 310). Kyiv: PP Kompaniia "Aktualna osvita" [in Ukrainian].

Karamushka, L. M. (1997). Psykholohichni osnovy upravlinnia u systemi serednoi osvity [Psychological bases of management in the secondary education system]. Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Korzhenko, V. V. (1998). Filosofiia vykhovannia: zmina oriientatsii [Parenting philosophy: changing orientations]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Kunts, G., & O'Donnel, S. (1981). Sistemnyy i situatsionnyy analiz osnovnykh upravlencheskikh funktsiy [System and situational analysis of the main management functions]. (Vol. 1). Moskva: Progress [in Russian].

Lazarev, V. S. (2002). Sistemnoye razvitiye shkoly [Systemic development of the school]. Moskva: Pedagogicheskoye obshchestvo Rossii [in Russian].

Likarchuk, I. L. (2002). Pikluvalni rady v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh Ukrainy: shukaiuchy shliakhy utverdzhennia [Board of Trustees at Ukrainian secondary schools: looking for ways to get approved]. Pidruchnyk dlya dyrektoriv – A textbook for directors, 3–4, 83–88 [in Ukrainian].

Maslov, V. I. (2007). Naukovi osnovy ta funktsiyi protsesu upravlinnya zahalʹnoosvitnimy navchalʹnymy zakladamy [Scientific bases and functions of the process of managing general educational institutions]. Ternopilʹ: Aston

[in Ukrainian].

Ohneviuk, V. O. (2003). Navchannia i vykhovannia yak sotsiotsentrychni tsinnosti [Education and upbringing as sociocentric values]. Vyshcha osvita Ukrainy – Hiegher education of Ukraine, 4, 15–20 [in Ukrainian].

Parsons, T. (1998). Systema sovremennykh obshchestv. [The system of modern societies.] M. S. Kovaleva (Ed.).

(L. A. Sedova, & A. D. Kovaleva, Trans.). Moskva: Aspekt Press [in Russian].

Potashnik, M. M., & Moiseyev, A. M. (1997). Upravleniye sovremennoy shkoloy (V voprosakh i otvetakh) [Modern School Management (Questions and Answers)]. Moskva: Novaya shkola [in Russian].

Potashnik, M., & Lazarev, V. (Eds.). (1995). Upravleniye razvitiyem shkoly [School Development Management]. Moskva: Novaya shkola [in Russian].

Sahuichenko, V. V. (2017). Shkola u suchasnii kulturi [School in modern culture]. Saarbriukken: LAP LAMBERT Academic Publishing [in Ukrainian].

Sahuichenko, V. V. (2019). Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia reformuvannia osvitnikh instytutsii [Theoretical and methodological substantiation of the reform of educational institutions]. Amounts: PF "University Book Publishing House"" [in Ukrainian].

Senge, P. (1999). Pyataya distsiplina : iskusstvo i praktika samoobuchayushcheysya organizatsii [Fifth discipline: the art and practice of self-learning organization]. Moskva: ZAO "Olimp-Biznes" [in Russian].

Sorokin, P. A. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo. [Human. Civilization. Society.] (A. YU. Sogomonov, Trans.) Moskva: Politizdat [in Russian].

Sofii, N., & Kavun, Yu. (Ed.). (2005). Hromadsko-aktyvni shkoly v Ukraini: kroky do dii [Civic-active schools in Ukraine: steps to action]. Kyiv: Vseukrainskyi fond "Krok za krokom" [in Ukrainian].

Tret'yakov, P. I. (1997). Upravleniye shkoloy po rezul'tatam : praktika pedagogicheskogo menedzhmenta [School management by results: practice of pedagogical management]. Moskva: Novaya shkola [in Russian].

Fayol', A., Emerson, G., Teylor, F., & Ford, G. (1992). Upravleniye – eto nauka i iskusstvo [Management is a science and art]. Moskva: Respublika [in Russian].

Shamova, T. I., Konarzhevskiy, Yu. A., Nefedova, K. A., & Tret'yakov, P. I. (1991). Vnutrishkol'noye upravleniye: voprosy teorii i praktiki [Intra-school management: theory and practice]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Sherayzina, R. M., & Aleksandrova, M. V. (2008). Stanovleniye i innovatsionnoye razvitiye regional'noy sistemy obrazovaniya vzroslykh kak organizatsionno-pedagogicheskaya problema [Formation and innovative development of the regional adult education system as an organizational and pedagogical problem]. Pedagogicheskoye obrazovaniye i nauka : Nauchno-metodicheskiy zhurnal – Pedagogical Education and Sciennce, 5, 69–73 [in Russian].

Boyan, N. J. (1988). Handbook of Research on Educational Administration: A Project of the American Educational Research Association. New York: Longman.

Boydell, T., Pedler, M., & Burgoyne, J. (1991). The learning company: a strategy for sustainable development. London: McGraw-Hill Book Company.

Brose, H. G. (1992). Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende. Berlin: Leske u. B., Vlg., L.

Bueb, B. (2008). Von der Pflicht zu führen: neun Gebote der Bildung. Berlin: Ullstein.

Decker, F. (2000). Bildungsmanagement für eine neue Praxis. München: Lexika Verlag /Krick Fach.

Dillard, C. D. (1995). Leading with her life: an African American feminist (re)interpretation of leadership for an urban high school principal. Educational Administration Quarterly, 4, 539–563.

Doyle, D. P., & Levine, L. M. (1987). Business & Public Schools: Observations on the Policy Statement of the Committee of Economic Development. Phi Delta Kappan, 20(67), 113–118.

Gould-Kreutzer, J. M. (1993). Foreword: system dynamics in education. System dynamics review, 2(9), 101–112.

Gregorian, V. (1993). Education and our divided knowledge. Proceedings of the American Philosophical Society, 4(137), 605–611.

Halal, W. E. (1992). The information technology revolution. Futurist, 4(26), 10–15.

Hallak, J., & Saito, M. (1994). Communication technology for learning. NEP newsletter, 2, 8–9.

Harney, K., & Ebbert, A. (1999). Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung. Berlin: Für sozialwissenschaften.

Peters, T., & Waterman, R. (2004). In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies (Collins Business Essentials). New York: Harper Paperbacks.


Abstract views: 173
PDF Downloads: 127
Published
2020-07-08
How to Cite
Sahuichenko, V., & Volokitina , N. (2020). New Ukrainian school: topical issues in the culture of administration and educational management. Public Administration Aspects, 8(2), 16-26. https://doi.org/10.15421/152015
Section
Article