Локальна ідентичність та «соціальне включення» в умовах децентралізації влади в Україні

  • Вікторія Лола Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: локальна ідентичність, соціальне включення, соціальне виключення, децентралізація влади, об’єднана територіальна громада, місцеве самоврядування,, соціальна взаємодія, солідарність, посадові особи місцевого самоврядування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем формування локальної ідентичності та «соціального включення» в умовах об’єднаних територіальних громад. Доведено актуальність проблеми «соціального виключення» в громаді та її зв’язок з доступом людини до ресурсів. Обґрунтовано вплив «соціального включення/виключення» на процеси залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення, формування соціальної взаємодії та солідарності. Визначено особливості його здійснення у контексті децентралізації влади та формування об’єднаних територіальних громад. Розкрито підхід до розуміння соціального виключення в громаді як способу зведення бар’єрів, за допомогою яких посадові особи місцевого самоврядування намагаються протидіяти представникам громади в отриманні доступу до ресурсів та можливості розпоряджатися ними. Встановлено, що соціальне включення слід розглядати як фундаментальну форму соціальної взаємодії і механізм відтворення суспільного порядку в громаді, зокрема, шляхом формування локальної ідентичності. З’ясовано основні проблеми, що виникають у контексті соціального виключення людини із мережі соціально-економічної взаємодії в громаді. Проаналізовано чинники, що обумовлюють ці процеси. Доведено, що соціальна інклюзія неможлива без подолання дезорієнтації людини у суспільстві, формування лояльності та конформності груповим цілям, нормам та цінностям. Це досягається у процесі ідентифікації з певною соціальною групою або спільнотою (ідентичністю). Проаналізовано загрози щодо поширення соціальної ексклюзії окремих територій, які опинилися в умовах периферії й не отримують належного доступу до розподілу ресурсів та послуг. Зроблено висновок, що соціальна інклюзія має бути складовою загальної політики консолідації громади, конструювання її нової ідентичності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Savieliev, Yu. Otsinka kontseptualnykh zasad polityky sotsialnoho vkliuchennia (sotsialnoi inkliuzii) u Yevropeiskomu soiuzi [Assessment of Conceptual Grounds of the Policy of Social Inclusion in the European Union]. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2814872_code2283609.pdf?abstractid=2814872&mirid=1 [in Ukrainian].

Oksamytna, S., & Khmelko, V. (2004). Sotsialna ekskliuziia v Ukraini na pochatkovii stadii restavratsii kapitalizmu [Social exclusion in Ukraine at the initial stage of restoration of capitalism]. Sotsiol.: teoriia, metody, marketynh – Socialogy: theory, methods, marketing, 3, 66–77 [in Ukrainian].

Saveliev, Yu. (2015). Sotsialne vkliuchennia ta ekskliuziia yak formy vzaiemodii u suspilstvi: evrystychnyi potentsial sotsiolohichnykh kontseptsii [Social inclusion and exclusion as a form of interaction in society: the heuristic potential of sociological concepts]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 4, 64–71. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Usoc_2015_4_8.pdf [in Ukrainian].

Libanova, E., Levenets, Yu., Makarov, O., Kotyhorenko, & V., Cherenko, L. et al. (2011). Natsionalna dopovid pro liudskyi rozvytok 2011 "Ukraina: na shliakhu do sotsialnoho zaluchennia" [National Human Development Report 2011 "Ukraine: Towards Social Inclusion"]. Kyiv [in Ukrainian].

Kotenko, Ya., & Tkachuk, K. (2016). Lokalna identychnist yak umova rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad (navchalnyi modul) [Local identity as a condition for development of united territorial communities (training module)]. Kyiv: IKTs "Lehalnyi status" [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia: rezultaty, vyklyky ta perspektyvy. Promizhnyi zvit [Decentralization: results, challenges and prospects. Interim Report]. Retrieved from https://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-rezulbtati-vikliki-i-perspektivi [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 21 trav. 1997 r. № 280/97-VR: iz zminamy [On Local Self-Government: Law of Ukraine of 21 May. 1997 No. 280/97-BP: as amended]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Rievnivtseva, O. V. (2008). Sotsialne vkliuchennia: problemy vyznachennia ta doslidzhennia [Social Inclusion: Problems of Definition and Research]. IDSD – IDSS, 1. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/8940/08-Revnizeva.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Lola, V. (2018). Lokalna identychnist ta «sotsialne vkliuchennia» v umovakh detsentralizatsii [Local Identity and "Social Inclusion" in Decentralization]. Proceedings of the Scientific and Practical: Naukovo-praktychne zabezpechennia rozvytku ta spivrobitnytstva obiednanykh terytorialnykh hromad – Scientific and practical support of development and cooperation of the united territorial communities. (pp. 175–179). I. A Chykarenko (Ed.). Dnipro: DRIDU NADU. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2018_10_30_materialy_mup.pdf [in Ukrainian].

Zhalilo, Ya. A., Shevchenko, O. V., & Romanova, V. V. et al. (2019). Detsentralizatsiia vlady: poriadok dennyi na serednostrokovu perspektyvu. Analitychna dopovid [Decentralization of power: an agenda for the medium term. Analytical report]. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Kyiv [in Ukrainian].

Wilson, L. (2006). Developing a Model for the Measurement of Social Inclusion and Social Capital in Regional Australia. Social Indicators Research, 75 (3), 335–360.


Переглядів анотації: 129
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Лола, В. (2020). Локальна ідентичність та «соціальне включення» в умовах децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного управління, 8(1), 129-137. https://doi.org/10.15421/152013
Розділ
Стаття