Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади

  • Ірина Чикаренко ніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-7381-7773
  • Тетяна Маматова ніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-1844-5377
  • Олексій Чикаренко ніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: децентралізація, об'єднані територіальні громади, стратегічне планування, стратегія регіонального розвитку, Cмарт-спеціалізація, кластерний підхід, проблемно-орієнтований підхід

Анотація

У статті висвітлено результати науково-дослідної роботи, яка виконувалася за участю авторів у травні-грудні 2019 р. Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на замовлення Дніпропетровської обласної державної адміністрації у межах розроблення проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року.Охарактеризовано основні методологічні засади, які покладено в основу розроблення Стратегії розвитку Дніпропетровської області, та обґрунтовано доцільність їх упровадження у сфері забезпечення соціально-економічного розвитку територій. Методологією розробки Стратегії розвитку Дніпропетровської області передбачено застосування комплексного інтегративного підходу, який полягає не тільки в обов’язковому дотриманні новітніх нормативних документів у сфері стратегічного планування регіонального розвитку, які передбачають формування основних положень стратегії на засадах смарт-спеціалізації, а й в інкорпоруванні результатів сучасних реформ, зокрема, у сфері децентралізації, до процесу визначення основних проблем регіонального розвитку та формування системи стратегічних цілей. В основу методології стратегічної діяльності органів державного управління в області покладено проблемо-орієнтований підхід та концепцію сталого розвитку, яка передбачає дотримання балансу економічних, соціальних та екологічних факторів розвитку. Обґрунтовано, що для забезпечення інноваційної спрямованості стратегії доцільно застосовувати кластерний підхід, який сприяє переходу регіональної економіки на інноваційну модель розвитку та формуванню якісно кращого інвестиційного середовища в регіоні. Запропонованою методологією також було передбачено використання проблемо-орієнтованого підходу разом із SWOT-аналізом, який було здійснено для області загалом за всіма сферами (галузями) господарського комплексу. Зазначений підхід дозволив обрати та адаптувати для кожної стратегічної цілі релевантні аспекти SWOT-аналізу, на підставі чого були визначені специфічні проблеми, що мають бути розв’язані реалізацією даної стратегічної цілі. Під час розроблення проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області до 2027 року описаний у статті підхід уможливив системну формалізацію дій, які мають забезпечити керований перехід від наявної ситуації в області до бажаного й реально можливого стану згідно із сформованим стратегічним баченням та його декомпозицією до рівня портфелю програм і проектів регіонального та місцевого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berdanova, O., & Vakulenko, V. (2012). Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku [Strategic planning for local development]. Shveitsarsko-ukrainskyi proekt "Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO". Kyiv: TOV "Sofyia-A" [in Ukrainian].

Vakulenko, V. M., Mamonova, V. V., & Sharov, Yu. P. (2004). Stratehichne planuvannia na mistsevomu ta rehionalnomu rivniakh [Strategic planning at local and regional levels]. Uzhhorod: Patent [in Ukrainian].

Vasylieva, O. I., & Vasylieva, N. V. (2018). Kontseptualni zasady staloho rozvytku terytorialnykh hromad [Conceptual basis for sustainable development of territorial communities]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 8, 74–78 [In Ukrainian].

Vorona, P. V. (2011). Stratehichni aspekty diialnosti mistsevoho samovriaduvannia [Strategic aspects of local government activity]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Pressing problems of public administration, 3, 203–207 [in Ukrainian].

Dziundziuk, V. B., & Martyniuk, M. S. (2009). Osoblyvosti vyroblennia stratehii v publichnykh orhanizatsiiakh [Features of strategy development in public organizations]. Derzhavne budivnytstvo – State Formation, 1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_1_48 [in Ukrainian].

Kvitka, S. A. (2016). Forsait yak tekhnolohiia proektuvannia maibutnoho: novitni mekhanizmy vzaiemodii publichnoi vlady, biznesu ta hromadianskoho suspilstva [Foresight as the design technology of the future: the latest mechanisms of interaction of public authorities, business and civil companies]. Public administration aspects, 4 (8), 5–15 [in Ukrainian].

Kravchenko, T. A. (2015). Dotsilnist vykorystannia metodolohii forsaitu pry rozrobtsi Yedynoi kompleksnoi stratehii rozvytku silskoho hospodarstva ta silskykh terytorii na 2015–2020 rr [Expediency of the use of foresight methods in the development of Unified complex strategy of agriculture and rural area development for the years 2015-2020]. Public administration aspects, 3 (4), 121–128 [in Ukrainian].

Kuibida, V. S., Nehoda, V. A., & Tolkovanov, V. V. (2009). Rehionalnyi rozvytok ta prostorove planuvannia terytorii: dosvid Ukrainy ta inshykh derzhav-chleniv Rady Yevropy [Regional development and spatial planning: experience of Ukraine and other Council of Europe member states]. Kyiv: Vyd-vo "Kramar" [in Ukrainian].

Molodozhen, Yu. B. (2010). Planuvannia rozvytku terytorii [Planning the development of the territory]. Odesa: ORIDU NADU [in Ukrainian].

Babaiev, V. M. (2017). Proektne upravlinnia stratehiieiu staloho rozvytku terytorii [Project management of the strategy of sustainable development of the territory]. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova [in Ukrainian].

Rach, V. A., Rossoshanska, O. V., Miedviedieva, O. M. (2010). Upravlinnia proektamy: praktychni aspekty realizatsii stratehii rehionalnoho rozvytku [Project management: practical aspects of implementing a regional development strategy]. V. A. Rach (Ed.). Kyiv: "K.I.S." [in Ukrainian].

Romaniuk, S. A. (2019). Teoriia ta praktyka stratehichnoho upravlinnia [The theory and practice of strategic management]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Tertychka, V. (2017). Stratehichne upravlinnia [Strategic management]. Kyiv: "K.I.S." [in Ukrainian].

Bezverkhniuk, T. M. (2014). Tekhnolohiia upravlinnia sotsialnymy proektamy [Technology of social project management]. Odesa: ORIDU NADU [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, Ye. I., Honcharuk, N. T. et al. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrument [Strategic development management of integrated territorial communities: innovative approaches and tools]. S. M. Serohin, Yu. P. Sharov (Eds.). Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Bryl, M., Vrublevskyi, O., Dancheva, O., Seitosmanov, A., & Chubarov, E. (2018). Uspishna terytorialna hromada: buduiemo razom [Successful Territorial Community: Building Together]. Kharkiv: Vydavnychyi budynok "Faktor" [in Ukrainian].

Sharov, Yu. P. (2001). Stratehichne planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti: kontseptualni aspekty [Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Chykarenko, I. A, Chykarenko, O. O., & Ushakova, A. S. (2018). Dosvid stratehichnoho upravlinnia rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad [Experience of development of strategic management by amalgamated territorial communities]. Public administration aspects, 6 (10), 54–61 [in Ukrainian].

Chykarenko, I. A., & Mamatova, T. V. (2019). «Rozumna spetsializatsiia» yak tsilovyi oriientyr stratehichnoho rozvytku terytorialnykh hromad [Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects]. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Collective monograph. (pp. 406–420). Poland: Publishing House "Baltija Publishing" [in Ukrainian].

Kerivnytstvo zi stratehii doslidzhen ta innovatsii dlia smart spetsializatsii. Neofitsiina adaptovana skorochena versiia [A guide to research strategy and innovation for smart specialization. Unofficial adapted short version]. (2019). Ukrainskyi instytut mizhnarodnoi polityky. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Kerivnitstvo-Smart-Spetsializatsiyi-DG-JRC-skrocheniy-ukr.-pereklad-1-1.pdf [in Ukrainian].

Reimeris, R. (2019). Smart Specialization: Preparation and organization of EDP, stakeholder identification. Maastricht University Workshop: Smart Specialisation and Entrepreneurial Discovery Process. Kiev. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/1-Day-Ramojus-EDP-Kiev.pdf.

Hollanders, H. (2019). Evidence base for place-based innovation – quantitative analyses for smart specialisation (Mapping economic and innovation potential). Maastricht University Workshop: Smart Specialisation and Entrepreneurial Discovery Process. Kiev. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/1-Day-Hollanders-Kiev.pdf.

Kashevskyi, V. (2019). Elementy protsesu pidpryiemnytskoho vidkryttia u ramkakh pidhotovky rehionalnykh stratehii rozvytku period do 2027 r. Materialy narady 06 bereznia 2019 r. [Elements of the Entrepreneurial Discovery Process in Preparation of Regional Development Strategies for 2027 Meeting Materials March 06, 2019]. Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/Protses-pidpriyemnitskogo-vidkrittya.pdf [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku Ukrainy i planu zakhodiv z yii realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh Stratehii i planu zakhodiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lystop. 2015 r. № 931 [On approval of the Procedure of development of the State strategy for regional development of Ukraine and the plan of measures for its implementation, as well as monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of the said Strategy and plan of measures: Resolution of the Cabinet of Ministers of November 11, 2015 No. 931].Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-p/ed20181117#n76 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehionalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh stratehii i planiv zakhodiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lystop. 2015 r. № 932 [On approval of the Procedure for development of regional development strategies and action plans for their implementation, as well as for monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of these regional strategies and action plans: Resolution of the Cabinet of Ministers of November 11, 2015 No. 932]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-p/ed20181117#n63 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodyky rozroblennia, provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii rehionalnykh stratehii rozvytku ta planiv zakhodiv z yikh realizatsii: Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 31 ber. 2016 r. № 79 [On approval of the Methodology of development, monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of regional development strategies and action plans for their implementation: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine from March 31, 2016 № 79]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16/ed20190212#n188 [in Ukrainian].

Sharov, Yu. P., Kokits, O. P., Pautov, O. B., Chykarenko, I. A., & Shyrshova, S. V. (2007). Stratehiia rozvytku mista-kurortu Myrhoroda: uzahalnennia kompleksnoho pidkhodu do rozrobky [Development strategy of Mirgorod resort city: generalization of a comprehensive approach to development]. Visn. NADU pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 4, 329–336 [in Ukrainian].

Cherepova, T. Smart-spetsializatsiia yak novyi instrument rehionalnoi polityky [Smart specialization as a new tool of regional policy]. Retrieved from https://vezha.net.ua/economy/smart-specializaciya-yak-novij-instrument-regionalnoyi-politiki/ [in Ukrainian].

Pro stratehichnu ekolohichnu otsinku: Zakon Ukrainy vid 20 berez. 2018 № 2354-VIII [On Strategic Environmental Assessment: Law of Ukraine of March 20. 2018 No. 2354-VIII]. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 16, art. 138 [in Ukrainian].

European strategy for smart, sustainable and inclusive growth "Europe 2020". Retrieved from http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/investing-in-researcheuropean-commission-europe-2020-2010.pdf.

Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialistaion (RIS3). (2012). Smart Specialisation Platform. Retrieved from http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107-752aef77e7b4.

Chykarenko, I. A. (2014). Formuvannia systemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom terytorialnykh hromad [Formation of a system for managing innovative development of territorial communities]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Porter M. (2001). Konkurentsyia [Competition]. Moskva: YD "Vyliams" [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 354
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Чикаренко, І., Маматова, Т., & Чикаренко, О. (2020). Стратегія регіонального розвитку на основі Cмарт-спеціалізації: методологічні засади. Аспекти публічного управління, 8(1), 30-42. https://doi.org/10.15421/152003
Розділ
Стаття