Organizational and motivational factors for the quality of teaching in higher education institutions in Ukraine

  • Olena Bobrovska Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Keywords: quality of higher education, conceptual components of building a system, processes of transformation of higher education, bodies for ensuring the quality of education, public administration and administration, advanced training of teachers, factors of systemic influence on the support and functioning of quality management processes, conceptualization of the organization and standardization of teaching work

Abstract

The article analyzes the transformational shifts in the higher education system of Ukraine and presents proposals for their extension and support. A review of legislative, regulatory and policy documents governing and directing the processes of ensuring the quality of higher education has been carried out. The idea of the depth and effectiveness of reform measures and the processes of improving the quality of higher education is formulated. It was stated that the Ukrainian higher education system has come close to academic traditions and modern practice of organizing the functioning of higher education in the European university system. The steps to enhance and further ensure the quality of higher education in Ukraine are identified. The importance and urgent need for attracting to cooperation and specific participation of the Ministry of Education and Science of Ukraine, line ministries, the Ministry of Social Policy, employment organizations and trade unions of scientific and pedagogical workers of Ukraine in creating and supporting a training system and practical training of future specialists in the workplace, respectively chosen specialty and forecasting current and future long-term needs for training specialists, interest te business to finance higher education. It is emphasized that the quality assurance system of higher education can be achieved only if a motivational system of scientific and pedagogical workers is created to constantly and systematically improve the quality of education. The reasons that lead to insufficient attention to the innovation of the learning processes of students are identified. They include: the issue of continuing education of teachers, improving the standardization of their working time, solving the problem of free publication of the results of scientific research, deepening motivational factors and remuneration of teachers in higher education institutions and others. It is proved that the solution of these problems will create a dynamically updated quality management system of higher education in Ukraine at the level of European quality standards.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2014 r. № 1556-VII [On higher education: Law of Ukraine of July 1, 2014 No. 1556-VII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page [in Ukrainian].

Stratehiia natsionalnoho Ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity do 2022 r. [Strategy of the Higher Education Quality Assurance Agency by 2022]. Retrieved from https://naqa.gov.ua/misiia-ta-stratehiia-ahentstva/ [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)]. (2015). Kyiv: TOV “TsS”. Retrieved from https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf [in Ukrainian].

Bude, yak u sviti. Yurii Rashkevych pro reformu vyshchoi osvity [It will be like in the world. Yuri Rashkevich on Higher Education Reform]. Retrieved from http://tvoemisto.tv/exclusive/yuriy_rashkevych_pro_reformu_vyshchoi_osvity_ naukovyy_turyzm_ta_migratsiyu_studentiv_98497.html [in Ukrainian].

Shchodo vprovadzhennia pilotnoho proektu u zakladakh fakhovoi peredvyshchoi ta vyshchoi osvity z pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 1296 vid 15.10.2019 r. [Regarding the implementation of the pilot project in the institutions of professional higher education and higher education for training specialists in the dual form of education: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 15.10.2019 No. 1296]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-.zaprovadzhennya-pilotnogo-proektu-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti-z-pidgotovki-fahivciv-za-dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Official site of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/yakist-osviti [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII [On the education: Law of Ukraine of September 5, 2017 No. 2145-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r . № 889-VIII [On the civil service: Law of Ukraine of December 10, 2015 No. 889-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].

Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia: Zakon Ukrainy vid 7 chervnia 2001 r. № 2493-III [On service in local governments: Law of Ukraine of June 7, 2001 No. 2493-III]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 [in Ukrainian].

Biletska, V. V., Polianychko, O. M., & Komotska, O. S. (2018). Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Trends in the development of higher education in the countries of the European Union]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 4.3(56.3), 10–14 [in Ukrainian].

Vyshcha osvita v Ukraini u 2017 rotsi: statystychnyi zbirnyk [Higher education in Ukraine in 2017]. (2018). O. O. Karmazina (Ed.). Derzhavna sluzhba statystyky. Kyiv [in Ukrainian].

Yadranskyi, D. M. (2012). Rozumova pratsia: teoretychni osnovy obliku [Mental Work: Theoretical Foundations of Accounting]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience , 4, 39–42 [in Ukrainian].

Myronchuk, N. M. (2017). Profesiine vyhorannia vykladacha vyshchoi shkoly: chynnyky, oznaky, sposoby protydii [Professional burnout of a high school teacher: factors, signs, methods of counteraction]. O. A. Dubaseniuk (Ed.). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku i samovdoskonalennia osobystosti pedahoha-novatora v konteksti modernizatsii novoi ukrainskoi shkoly – Theoretical and methodological foundations of the development and self-improvement of the personality of the teacher-innovator in the context of modernization of the new Ukrainian school. (pp. 62–67). Zhytomyr: Vyd-vo Yevenok O.O. [in Ukrainian].

Osvita – 2019: pohliad na rizni systemy osvity u vsii Yevropi [Education – 2019: A look at different education systems across Europe]. Mizhnarodnyi viddil TsK Profspilky. Osvitnii portal Pedahohichna presa – The educational portal Pedahohichna press. Retrieved from https://pedpresa.ua/201019-osvita-2019-poglyad-na-rizni-systemy-osvity-u-vsij-yevropi.html [in Ukrainian].

Umovy pratsi u vyshchii osviti v Yevropi – zvit “Eurydice” [Working Conditions in Higher Education in Europe – Report “Eurydice”]. Retrieved from https://pon.org.ua/novyny/5738-umovi-prac-u-vischy-osvt-v-yevrop-zvt-eurydice.html [in Ukrainian].

Derzhinformnauky: Ukraina maie nainyzhchu v Yevropi kilkist vchenykh u rozrakhunku na tysiachu pratsiuiuchykh [Derzhinformnauky: Ukraine has the lowest number of scientists in Europe per thousand employees]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/247219007 [in Ukrainian].

Kontseptsiia zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy; za rezultatamy proektu Tempus “TRUST” “Natsionalna systema zabezpechennia yakosti i vzaiemnoi doviry v systemi vyshchoi osvity Ukrainy” («Towards Trust in Quality Assurance System» № 516935-TEMPUS1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, 15.10.2011 – 14.10.2014) [The concept of quality assurance of higher education of Ukraine; as a result of the Tempus “TRUST” project “National Quality Assurance and Mutual Trust in Higher Education in Ukraine” (“Towards Trust in Quality Assurance System” № 516935-TEMPUS1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, 15.10.2011 – 14.10.2014)]. Retrieved from http://dovira.eu/QA_concept.pdf [in Ukrainian].


Abstract views: 201
PDF Downloads: 130
Published
2020-01-20
How to Cite
Bobrovska, O. (2020). Organizational and motivational factors for the quality of teaching in higher education institutions in Ukraine. Public Administration Aspects, 7(12), 85-96. https://doi.org/10.15421/151968
Section
Article