Сучасний стан та проблеми функціонування механізмів інформаційно- аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні

  • Тетяна Ганцюк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційний аналітик, інформація, місцеві державні адміністрації, інформаційне забезпечення державного управління, проблеми інформаційного забезпечення, механізми інформаційно-аналітичного забезпечення, функції інформаційно-аналітичного забезпечення

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану та проблем функціонування механізмів інформа-ційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні шля-хом послідовного порівняльно-критичного аналізу, насамперед, структури відповідних дер-жавних адміністрацій; по-друге, наявності в структурі державних адміністрацій підрозділів зінформаційно-аналітичного забезпечення (далі – ІАЗ), їх назв та чисельності; по-третє, функційта завдань цих структурних підрозділів; по-четверте, загальних проблем формування та функціо-нування механізмів ІАЗ діяльності місцевих державних адміністрацій.Дослідження було спрямовано на співставлення відповідності наявного стану завдань діяль-ності структурних підрозділів з ІАЗ діяльності органів місцевої державної виконавчої влади їхосновному теоретичному призначенню збирання, узагальнення, опрацювання інформації та ви-роблення інформаційно-аналітичних документів, необхідних керівникам органів державної ви-конавчої влади для підготовки й ухвалення ефективних державно-управлінських рішень.Для порівняльного аналізу сучасного стану процесів ІАЗ діяльності органів місцевої дер-жавної виконавчої влади нами обрано дві групи місцевих державних адміністрації різних рівнів.У результаті дослідження розкрито зміст та тенденції сучасного стану процесів ІАЗ діяльностіМДА на прикладі вісьмох місцевих державних адміністрацій обласного та районного рівнів.На підставі проведеного порівняльного аналізу визначено провідні тренди процесів ІАЗдіяльності МДА в Україні. Визначено, що в країні відсутня цілісна система інформаційно-а-налітичного забезпечення діяльності органів публічної влади, а у системі публічної влади дер-жави відсутня уніфікація чи систематизація вимог до структурних підрозділів органів державноївиконавчої влади, на які покладено завдання ІАЗ; на рівні МДА не створюються і навіть не ста-виться завдання створення власних інформаційних баз даних стосовно різних сфер публічноговрядування, соціально-політичного, економічного та культурного стану й розвитку регіону, галу-зевих статистичних даних тощо; на рівні МДА мало уваги приділяється інформаційній безпеціта захисту інформаційних ресурсів державного управління; у структурі як обласних, так і район-них державних адміністрацій відсутні підрозділи, суто спеціалізовані на виконання функцій ІАЗдіяльності МДА (як правило, ці завдання є додатковими до низки інших – від організаційних ікомунікаційних до юридично-правових); загалом система ІАЗ діяльності органів державної вла-ди в нашій державі перебуває ще в зародковому стані.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vyrovyi, S. (2014). Informatsiino-analitychne zabezpechennia diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia [Information and Analitycal Provision of Public Administration and Self-Government Structures]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of public administration, 39, 201-206 [in Ukrainian].

Halahan, L. (2011) Informatsiine zabezpechennia yak metod diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady [Information Provision as a Method of Public Authorities Actitity]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho – Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 32, 149-153 [in Ukrainian].

Hryhor’iev, V. (2014) Deiaki aspekty informatsiinoho zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia v suchasnykh umovakh [Some Aspects of Nowadays Public Administration Information Provision]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia – Library science. Record studies. Informology, 2, 76-80 [in Ukrainian].

Diehtiar, O. A. (2013) Informatsiino-analitychne zabezpechennia pryiniattia upravlinskykh rishen u diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady. [Information and analytical Provision of Decision-Making Within the Activity of Public Authorities]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration, 3, 30-36 [in Ukrainian].

Dreshpac, V. M., et al. (2007). Informatsiino-analitychne zabezpechennia orhaniv mistsevoi vlady: navch. posibnyk [Information and Analytical Provision of Local Government]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Karpenko, O.V. (2010). Functional and technical mechanisms of information and analytical support of bodies of public administration. Extended abstract of candidate’s thesis. Academy of municipal management, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Korniychuk, O.V. (2011). Public information activities of local executive authorities (on the example of Rivne Region and Khmelnytsky Region). Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration under President of Ukraine, Lviv, Ukraine [in Ukrainian].

Lutsenko, S. M. (2011). Information support of public administration in Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Classical Privat University, Zaporizhzhia, Ukraine [in Ukrainian]

Matvienko, O.V., & Tsyvin, M. N. (2010). Informatsiine zabezpechennia derzhavnoho upravlinnia [Information Provision of Public Administration]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Regulations on the department of organizational, information and analytical work of the Kosiv District State Administration apparatus: approved by the Decree of the Kosiv District State Administration. 14.03.2018. No. 109 [in Ukrainian].

Regulation on the department of organizational, information and analytical work of the Kolomyia District State Administration apparatus: approved by the Decree of the Kolomyia District State Administration 28.09.2018. No. 508 [in Ukrainian].

Regulation on the department of organizational, information and analytical work of the Kalush District State Administration apparatus: approved by the Decree of the Kalush District State Administration 17.10.2018. No. 432 [in Ukrainian].

Regulation on the Public Communications Department of the Kyiv City Council Executive Body (Kyiv City State Administration): approved by the Decree of the Kyiv City Council Executive Body (Kyiv City State Administration). 18.06.2018. No. 1049 [in Ukrainian].

Regulation on Information Activity and Public Relations Department of Ivano-Frankivsk Regional State Administration: approved by the Decree of Ivano-Frankivsk Regional State Administration. 25.04.2016. No. 255 [in Ukrainian].

Stepanov, V. (2012). Mekhanizm informatsiino-analitychnoho zabezpechennia derzhavnoi informatsiinoi polityky [Mechanism of state information policy information and analytical support]. Teoriia ta praktyka derzhavnogo upravlinnia – Theory and practice of public administration, 3, 139-145 [in Ukrainian].

Umanskiy, Yu.V. (2008). The Informative providing of the system of state administration. Extended abstract of candidate’s thesis. Classic privat university, Zaporizhzhia, Ukraine [in Ukrainian].

Furman, R. (2009). Informatsiine zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady: problemy ta shliakhy yikh podolannia [Public administration authorities information support: problems and ways to overcome the ones]. Universytetski naukovi zapysky – University Science Notes, 1, 357-361 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 185
Завантажень PDF: 274
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Ганцюк, Т. (2019). Сучасний стан та проблеми функціонування механізмів інформаційно- аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій в Україні. Аспекти публічного управління, 7(11), 68-78. https://doi.org/10.15421/151957
Розділ
Стаття