Тенденції розвитку та основні проблеми державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин будівництва

  • Олександра Марушева Міжрегіональна академія управління персоналом
Ключові слова: державне регулювання соціально-економічних відносин будівництва, дозвільні процедури у будівництві, технічне регулювання у будівництві, будівельні стандарти

Анотація

Останніми роками зміни, які простежуються щодо розвитку будівельної сфери в Україні, при-скорили процес залучення інвестицій, але були недостатніми для значного покращення умов прожи-вання населення. Сьогодні політика уряду у сфері будівництва повинна бути спрямована на забез-печення високого рівня життя громадян країни та створення ефективних фінансових, економічних,технічних, організаційних та правових механізмів для поліпшення соціально-економічного та про-сторового розвитку держави, регіонів та населених пунктів. У статті досліджено, що розвиток бу-дівельної галузі, містобудування, процес освоєння нової будівельної продукції насамперед маютьбути спрямовані на задоволення потреб суспільства. Тому українська будівельна галузь повиннамати єдину систему регулювання, а також підходів, що складають основу для формування ефектив-ної, безпечної та економічної будівельної діяльності, у певному секторі економіки. Обґрунтовано,що модернізація законодавчої та нормативної баз будівництва – це тривалий і складний системнийпроцес, який впливає на якість та безпеку будівельної продукції, на її інноваційний та економіч-ний розвитки, на захист прав споживачів та інші процеси. Сьогодні в Україні процес будівництварегулюється значною кількістю документів, понад 3,5 тисячі. Однак з майже 1,5 тисячі стандартів,що входять до цього переліку, лише близько 44 % гармонізовані з європейськими та міжнародновизнаними стандартами. Темпи оновлення будівельних норм в Україні суттєво знизились. Разом зтим гармонізація сфери технічного регулювання у галузі будівництва є обов’язком України передЄвропейським Союзом та Світовою організацією торгівлі. Визначено, що на сьогодні процес онов-лення законодавчої та нормативної баз відбувається надто повільно та не системно, хоча Урядомбуло ухвалено певні стратегічні рішення у різні часи.У статті відзначено важливість реалізації європейського підходу щодо пріоритетності забезпе-чення основних вимог безпеки, встановлених Технічним регламентом, що має знайти відображенняу чинному законодавстві, адже це сприятиме приведенню до уніфікації процедур надання будівель-них виробів на ринок і уніфікації спеціальної термінології, підвищенню рівня безпеки будівельноїпродукції та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Marusheva, O.A., Prav, Ju.Gh., & Barzylovych, D.V. (2018). Tendenciji vdoskonalennja derzhavnogho reghuljuvannja u budivnyctvi [Trends in improving state regulation in construction]. Reformuvannja publichnogho upravlinnja ta administruvannja: teorija, praktyka, mizhnarodnyj dosvid: mat-ly Vseukrajinsjkoji nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastju – Public Administration Reform and Administration Reform: Theory, Practice, International Experience. (pp. 480-481). Odesa: ORIDU NADU [in Ukrainian].

Necheporchuk, A., Prav, Jur., & Laghunova, I. (2019). Jednistj normatyvnogho reghuljuvannja protjaghom usjogho zhyttjevogho cyklu ob'jektiv budivnyctva – vid planuvannja terytoriji do znesennja ob'jektu. Proekt Koncepciji publichnogho upravlinnja u sferi mistobudivnoji dijaljnosti na 2019-2030 roky [Unity of regulation throughout the life cycle of construction sites – from site planning to facility demolition. Draft Concept of Public Management in the Area of Urban Development for 2019-2030]. Zbirnyk analitychnykh materialiv 2019 r. – Collection of analytical materials 2019. Retrieved from http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/dep-dmba/news/Conc.pdf [in Ukrainian].

Dyrektyva № 89/106/JeES Rady JeS pro zblyzhennja zakonodavchykh, normatyvnykh i administratyvnykh polozhenj derzhav-chleniv JeS shhodo budiveljnykh materialiv vid 21.12.1988 [Council Directive No. 89/106/EU on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning building materials of 21.12.1988]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b03 [in Ukrainian].

Reghlament (JeS) № 305/2011 Jevropejsjkogho Parlamentu ta Rady vid 9 bereznja 2011 r., shho vstanovljuje gharmonizovani umovy dlja rozmishhennja na rynku budiveljnykh vyrobiv ta skasovuje Dyrektyvu Rady 89/106/JeEC [Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 establishing harmonized conditions for the placing on the market of construction products and repealing Council Directive 89/106/EU.]. Retrieved from http://www.icqc.eu/userfiles/File/regulation-305-2011.doc [in Ukrainian].

Konsolidovani versiji Doghovoru pro Jevropejsjkyj Sojuz ta Doghovoru pro funkcionuvannja Jevropejsjkogho Sojuzu (2010/S83/01) [Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (2010/C83/01)]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU10267.html [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro osnovni vymoghy do sporud, a takozh umovy rozmishhennja na rynku budiveljnykh vyrobiv [Draft Law on Basic Requirements for Structures and Conditions for Placing Construction Products on the Market]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62622 [in Ukrainian].

Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo udoskonalennja mistobudivnoji dijaljnosti: Zakon Ukrajiny № 1817-VIII vid 04.10.2018 [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Urban Planning Activity: Law of Ukraine No. 1817-VIII of 04.10.2018]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1817-19 [in Ukrainian].

Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrajiny “Pro budiveljni normy” shhodo udoskonalennja normuvannja u budivnyctvi: Zakon Ukrajiny № 156-IX vid 03.10.2019 [On Amendments to the Law of Ukraine "On Building Regulations" on Improvement of Rationing in Construction: The Law of Ukraine No. 156-IX of 03.10.2019]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-ix [in Ukrainian].

Pro standartyzaciju: Zakon Ukrajiny № 1315-VII vid 03.07.2019 [On standardization: Law of Ukraine No. 1315-VII of 03.07.2019]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 [in Ukrainian].

Pro vyznachennja derzhavnogho pidpryjemstva, jake vykonuje funkciji nacionaljnogho orghanu standartyzaciji: Rozporjadzhennja KMU № 1163-2014-r vid 26.11.2014 [On the definition of a state-owned enterprise that performs the functions of a national standardization body: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1163-2014-р of 26.11.2014]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro budiveljni normy: Zakon Ukrajiny № 1704-VI vid 05.01.2013 [On Building Regulations: Law of Ukraine No. 1704-VI of 05.01.2013]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17 [in Ukrainan].

Myronecj, I. N. (2010). Teoretychni osnovy administratyvno-pravovogho reghuljuvannja u sferi budivnyctva [Theoretical bases of administrative and legal regulation in the field of construction]. Viche, 2, 18-19 [in Ukrainian].

Vilensjkyj, A. B. (2012). Koncepcija derzhavnogho reghuljuvannja medychnogho zabezpechennja ditej v Ukrajini [The concept of state regulation of child health care in Ukraine]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok – Public Administration: Improvement and Development, 10. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_10_9 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 148
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Марушева, О. (2019). Тенденції розвитку та основні проблеми державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин будівництва. Аспекти публічного управління, 7(11), 59-67. https://doi.org/10.15421/151956
Розділ
Стаття