Удосконалення методологічних засад оцінювання виконання стратегічних планів розвитку регіонів

  • Наталія Липовська Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-9288-4733
  • Олексій Бобровський https://orcid.org/0000-0001-7395-7477
Ключові слова: стратегії розвитку, показники розвитку, методи оцінювання, результати оцінювання, заходи удосконалення, математичні моделі, система інформаційно-аналітичного оцінювання

Анотація

Наведено результати узагальненого аналізу оцінювання розвитку соціально-економічних си-стем регіону, здійсненого за документами стратегій і планів розвитку в порівнянні з фактичнимидосягненнями стратегій розвитку Дніпропетровської області. Аналіз здійснювався за даними ста-тистичної звітності і аналітичних звітів про результати реалізації проектів регіонального розвит-ку і аналітичних записок експертів. Показано системне невиконання цих проектів. Серед чинниківвпливу на стан розвитку визначена відсутність своєчасного, якісного і повного оцінювання резуль-татів плину процесів розвитку. Під час аналізу використовувалися експертні й статистичні інфор-маційні показники результатів діяльності, їх сумарне й індексне порівняння, оцінювання динамікизмін і інтегральні оцінки. Встановлено, що в методичному інструментарії аналізу використовуютьсятільки експертні і статистичні показники, їх сумарне й індексне порівняння, динаміка їх змін безаналізу причин негативних відхилень. Визначено, що єдина інформаційно-аналітична база мето-дичного оцінювання результатів відсутня. На основі опрацювання наукових, законодавчих джерелта практичної інформації стосовно вибору і обґрунтування стратегій і планів розвитку наведенірезультати узагальненого аналізу стану соціально-економічного розвитку і виконання проектнихзаходів у Дніпропетровській області. Відзначено, що в методичному інструментарії аналізу викори-стовуються тільки експертні і статистичні показники, їх сумарне та індексне порівняння і динаміказмін без аналізу причин негативних відхилень. Єдина інформаційна база методології оцінюваннявідсутня. Показана необхідність поєднання виконання разових і епізодичних заходів з оцінюваннястану, якості і результативності процесів розвитку із системним здійсненням аналітичних заходів.Звернена увага на необхідність підвищення компетенцій осіб, що здійснюють аналіз і оцінюваннястану процесів розвитку і формулюють висновки стосовно розвитку територіальних громад. Дове-дено, що якісне оцінювання слід розглядати як основний інструмент підвищення управлінськоговпливу на плин процесів розвитку шляхом створення єдиної інтегрованої інформаційно-аналітичноїсистеми оцінювання з використанням математичних моделей, комп’ютерних технологій та їх про-грамного забезпечення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku: proekt – 2017 [Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030: project – 2017]. Retrieved from https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf [in Ukrainian].

Prohrama rozvytku OON v Ukraini: platforma [UNDP in Ukraine: a platform]. Retrieved from https://platfor.ma/organizers/4e5d5a9073121/[in Ukrainian].

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina – 2020”: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 r. № 5/2015 [On Strategies for Sustainable Development “Ukraine 2020”: Presidential Decree of January 12, 2015 No. 5/2015]. Retrieved from https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina: natsionalna dopovid; Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli, 2017 [Sustainable Development Goals: Ukraine: national report; Ministry of Economic Development and Trade, 2017]. Retrieved from https://menr.gov.ua/files/docs/Natsionalna%20dopovid%20TsSR%20Ukrainy_lypen%202017%20ukr.pdf [in Ukrainian].

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku – do 2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 r № 385 [State Agency for Regional Development – until 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 6, 2014 No. 385]. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 05 liutoho 2015 r. № 156-VIII [On the principles of state regional policy: Law of Ukraine of February 05, 2015 No. 156-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 [in Ukrainian].

Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku: Zakon Ukrainy vid 23 bereznia 2000 r. № 1602-III [On state forecasting and development of programs of economic and social development: Law of Ukraine of March 23, 2000 No. 1602-III]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14 [in Ukrainian].

Pro derzhavni tsilovi prohramy: Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 r. № 1626-IV [About government-targeted programs: Law of Ukraine of March 18, 2004 No. 1626-ІV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 [in Ukrainian].

Kompleksna stratehiia rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na period 2015 roku : rishennia Dnipropetrovskoi oblasnoi rady vid 24 chervnia 2011 r. № 132-7/VI [Integrated strategy of development of Dnipropetrovsk region for the period of 2015: Decision of the Dnipropetrovsk regional council of June 24, 2011 No. 132-7/VI]. Retrieved from http://212.3.96.115/official-records/complex [in Ukrainian].

Prohrama zelenoi ekonomiky “GIZ” [Green Economy Program “GIZ”]. Retrieved from https://www.giz.de/en/worldwide/32546.html [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Dnipropetrovskoi obl. na period do 2020 r.: Dodatok do rishennia oblasnoi rady vid 26.09.2014 r. № 561-27/VI [Development Strategy of Dnipropetrovsk region for the period up to 2020: Annex to the decision of the Regional Council of 26.09.2014 No.561-27/VI]. Retrieved from https://adm.dp.gov.ua/ua/pro-oblast/rozvitok-regionu/strategiya-rozvitku [in Ukrainian].

Poriadok rozroblennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku Ukrainy i planu zakhodiv z yii realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh Stratehii i planu zakhodiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lystopada 2015 r. № 931 [Procedure for development of the State strategy for regional development of Ukraine and the plan of measures for its implementation, as well as for monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of these Strategies and plan of measures: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 11, 2015 No. 931]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-p [in Ukrainian].

Zvit pro rezultaty realizatsii proektiv rehionalnoho rozvytku, vyznachenykh Planom realizatsii Stratehii rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na period do 2020 roku na 2018 – 2020 roky I pivrichchia 2018 roku [Report on the results of the implementation of regional development projects defined by the Plan for the implementation of the Development Strategy of the Dnipropetrovsk region for the period up to 2020 for the 2018-2020 and the first half of 2018]. Retrieved from https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/zvitrezultatiplanstrategiiipivrichya2018.pdf [in Ukrainian].

Analitychna zapyska pro stan vykonannia Planu zakhodiv z realizatsii Stratehii rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na 2018–2020 roky za 2018 rik [Analytical note on the state of implementation of the Action Plan for the implementation of the Strategy of Development of the Dnipropetrovsk region for 2018-2020 for 2018]. Retrieved from https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/analitichnaZapiska_2018.pdf [in Ukrainian].

Panchenko, V.H., & Reznikova, N. V. (2018). Tsili staloho rozvytku: Dnipro-2030: rehionalna dopovid [Sustainable Development Goals: Dnipro-2030] [in Ukrainian].

Metodolohiia planuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukrainy. Instrument dlia rozrobky stratehii rehionalnoho rozvytku i planiv yikh realizatsii: posibnyk z vprovadzhennia mistsevykh ekolohichnykh prohram dii u Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi; Proekt Yevropeiskoho Soiuzu Pidtrymka polityky rehionalnoho rozvytku Ukrainy, Uhorshchyna [Methodology for regional development planning in Ukraine. A tool for developing regional development strategies and plans for their implementation: a guide to implementing local environmental action programs in Central and Eastern Europe; European Union Project Support to Regional Development Policy of Ukraine, Hungary]. (2002). [in Ukrainian].

Metodyka rozroblennia, provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii rehionalnykh stratehii rozvytku ta planiv zakhodiv z yikh realizatsii: Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 31.03.2016 r. № 79 [Methods of development, monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of regional development strategies and action plans for their implementation: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine of 31.03.2016. No. 79]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16 [in Ukrainian].

Metodyka rozrakhunku intehralnykh rehionalnykh indeksiv ekonomichnoho rozvytku: Nakaz Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy vid 5 kvitnia 2003 r. № 114 [Methods of calculation of integrated regional economic development indices: Order of the State Committee of Statistics of Ukraine of April 5, 2003 No. 114]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0114202-03 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo formuvannia i realizatsii prohnoznykh ta prohramnykh dokumentiv sotsialno-ekonomichnoho rozvytku obiednanoi terytorialnoi hromady: Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 30.03.2016 r. № 75 [On approval of Methodological Recommendations for the formation and implementation of forecast and program documents of socio-economic development of the united territorial community: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine of March 30, 2016 No. 75]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0075858-16 [in Ukrainian].

Zhukovska, O.A. (2009). Osnovy intervalnoho analizu: navch. posib. [Basics of interval analysis]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti VDK 009:2010: Nakaz Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 11.10.2010 r. № 457 [National Classifier of Ukraine Classification of Economic Activities VDC 009:2010: Order of the State Consumer Standard of Ukraine of 11.10.2010 No. 457]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10?lang=ru [in Ukrainian].

Statystychnyi klasyfikator orhaniv derzhavnoho upravlinnia (SKODU): Nakaz Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 16.11.2015 r. № 330 [Statistical Classifier of Public Administration (SKODU): Order of the State Statistics Service of Ukraine of November 16, 2015, No. 330.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0330832-15 [in Ukrainian].

Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy Klasyfikatsiia vydiv naukovo-tekhnichnoi diialnosti DK 015-97 (KVNTD): Nakaz Derzhstandartu Ukrainy vid 30 hrudnia 1997 r. № 822 [State Classifier of Ukraine Classification of types of scientific and technical activity DK 015-97 (KVNTD): Order of the State Standard of Ukraine from December 30, 1997 No. 822]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va822217-97 [in Ukrainian].

Vartsaba, V. I. (2015). Upravlinnia rehionalnym rozvytkom: teoriia i praktyka harmonizatsii tsilei ta interesiv vlady, nauky, biznesu [Management of regional development: theory and practice of harmonization of goals and interests of power, science, business]. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].

Smentyna, N. V. (2015). Stratehichne planuvannia sotsialno-ekolohichnoho rozvytku na mezorivni: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Strategic Planning of Socio-Ecological Development on the Meso Level: Theory, Methodology, Practice]. Odesa: Atlant [in Ukrainian].

Korytko, T. D. (2012). Stratehichne planuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Strategic planning of socio-economic development]. Stratehii i mekhanizmy rehuliuvannia protsesovoho rozvytku – Strategy and mechanisms of regulation of industrial development, 4, 152-160 [in Ukrainian].

Vatchenko, O. B., & Andreichenko, O. A. (2016). Stratehichne planuvannia rozvytku Ukrainy [Strategic Planning for Ukraine's Development]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 113, 15-26 [in Ukrainian].

Zvieriakov, M. I., Kovalov, A. I., & Smentyna, N. V. (2017). Stratehichne planuvannia zbalansovanoho rozvytku terytorialnykh sotsialno-ekonomichnykh system v umovakh detsentralizatsii: monohrafiia [Strategic planning of balanced development of territorial socio-economic systems in the conditions of decentralization]. Odesa: ONEU [in Ukrainian].

Boiko, A. (2017). Planuvannia rehionalnoho rozvytku v Ukraini [Planning of regional development in Ukraine]. Visnyk KNTEU – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 1, 19-35. Retrieved from http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/01/3.pdf [in Ukrainian].

Berdanova, O., & Vakulenko, V. (2012). Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku: praktychnyi posibnyk [Strategic planning for local development]. Shveitsarsko-ukrainskii proekt “Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini” – DESPRO. Kyiv: Sofiia-A. [in Ukrainian].

Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na period do 2021 roku: rozporiadzhennia KMU vid 18 hrudnia 2018 r. № 1102-r [The Strategy for the Reform of the Public Administration of Ukraine for the Period until 2021: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 18, 2018 No. 1102-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2018-r#n10 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii optymizatsii systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: rozporiadzhennia KMU vid 27 hrudnia 2017 r. № 2013-r [On Approval of the Concept of Optimization of the System of Central Bodies of Executive Power: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 27, 2017 No. 2013-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-r [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy “Shliakhom yevropeiskoi intehratsii” na 2004–2015 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28 kvitnia 2004 r. № 493/2004 [On the Strategy for Economic and Social Development of Ukraine “Towards European Integration” for 2004–2015: Decree of the President of Ukraine of April 28, 2004 No. 493/2004]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/2004 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 161
Завантажень PDF: 150
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Липовська, Н., & Бобровський, О. (2019). Удосконалення методологічних засад оцінювання виконання стратегічних планів розвитку регіонів. Аспекти публічного управління, 7(11), 26-37. https://doi.org/10.15421/151953
Розділ
Стаття