Оцінка стану цифрового розвитку адміністративно-територіальних одиниць Дніпропетровської області

  • Сергій Квітка Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-3786-9589
  • Олександр Титаренко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-1188-7271
  • Олександр Мазур Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: цифровий розвиток, інструменти цифрового урядування, електронне урядування, електронна демократія, електронні адміністративні послуги, органи місцевого самоврядування, адміністративно-територіальні одиниці областіі, система індикаторів

Анотація

У статті подаються та аналізуються результати проведеного у травні 2019 року дослідження ста-ну цифрового розвитку районів, міст та територіальних громад Дніпропетровської області. Саме врамках таких досліджень з’являється можливість визначати критичні території, проблеми місцевогоцифрового розвитку, та знаходити шляхи їх подолання. Між тим, в Україні дослідження розвитку ін-форматизації проводяться тільки на національному рівні, оминаючи адміністративно-територіальніодиниці обласного підпорядкування. Використання методики, запропонованої в Дніпропетровсько-му регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління,дозволяє здійснювати комплексний аналіз використання та розвитку цифрових технологій саме нацих територіях. Впровадження сучасних інструментів цифрових технологій у практику регулюван-ня територіального розвитку зумовлюється пріоритетністю реформ децентралізації влади та дер-жавного управління, необхідністю упровадження нових підходів, методів та засобів формування йреалізації публічної політики та публічного управління в умовах інформаційного суспільства. Ре-зультатом впровадження цих інструментів має стати ефективна, прозора, відкрита та гнучка струк-тура місцевої публічної адміністрації із застосуванням новітніх цифрових технологій спрямованихна суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики. Авторизвертають увагу на необхідність поєднання зусиль різних секторів суспільства в рамках регіональ-них програм інформатизації, де можливості кооперації влади, бізнесу та органів місцевого самовря-дування значно більші, ніж на загальнодержавному рівні. В роботі відмічається відсутність в рядіадміністративно-територіальних одиниць області чіткого розуміння та затверджених планів щодоцифровізації суспільного життя, впровадження інструментів е-урядування та е-демократії, а такожвідсутність необхідної та достатньої інформації стосовно наявних кращих практик та механізмівїх запровадження. Надаються пропозиції до завдань регіональної програми інформатизації «Елек-тронна Дніпропетровщина 2020» та пропозиції щодо поліпшення методів дослідження цифровогорозвитку на місцевому рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Habrinets V., Tytarenko O., Shandyba P., Shapovalova T. / V. Habrinets, O. Tytarenko, P. Shandyba,

T. Shapovalova //. Monitorynh elektronnoho rozvytku terytorialnykh utvoren Dnipropetrovskoi oblasti : Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. / redkol. : S.M.Serohin (holov. red.) ta in. ─ D. : DRIDU NADU, 2008. ─ Vyp.1(31). s.230-238

Elektronne uriaduvannia v Ukraini: analiz ta rekomendatsii. Rezultaty doslidzhennia / O. A. Baranov ta in. - K. : VAT "Polihraf-Plius", 2007. - 254 s.

Zvit «Krashchi praktyky z elektronnoho uriaduvannia v Dnipropetrovskii oblasti». – 2014. – Rezhym dostupu: http://eef.org.ua/wp-content/uploads /2017/01/egovreport_3_0.pdf

Kvitka S. A. Elektronne vriaduvannia yak innovatsiinyi mekhanizm vzaiemodiï vlady, biznesu ta hromadianskoho suspilstva: zarubizhnyi dosvid ta peredumovy rozvytku v Ukraini / S. A. Kvitka,

O. O. Sokolovska // Public administration aspects. – 2015. – № 9. – S. 26–33.

Metodychni osnovy otsiniuvannia elektronnoi hotovnosti terytorialnykh uhrupovan : nauk. rozrobka / avt.kol. : V.O. Habrinets, O.V. Kravtsov, S.P. Kandziuba, O.M. Tytarenko. ─ K. : NADU, 2011. ─ 40 s.

Monitorynh vprovadzhennia instrumentiv elektronnoho uriaduvannia v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia / kol. avt.; nauk. red. Andrii Yaskevych. – Vinnytsia : HO Podilska ahentsiia rehionalnoho rozvytku. – 2015. – 84 s.

Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia indykatoriv rozvytku informatsiinoho suspilstva: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 06.09.2013 № 1271 // Ofits. visn. Ukrainy. – 2013 – №76 – S.520 . – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/z1664-13

Rehionalna prohrama informatyzatsii „Elektronna Dnipropetrovshchyna” na 2017 – 2019 roky. – Rezhym dostupu: https://oblrada.dp.gov.ua/diyalnist/region-prog/pro-rehionalnu-prohramu-informatyz-2/

Semenchenko A., Zhuravlov A / A Semenchenko., A. Zhuravlov // Vymiriuvalna systema rozvytku informatsiinoho suspilstva ta elektronnoho vriaduvannia: instrument formuvannia y realizatsii derzhavnoi polityky i protydii koruptsii.-- Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia ─ 2012. №1.─

S. 107 - 120

Shumaieva M. Indeksna model otsiniuvannia rozvytku informatsiinoho suspilstva Ukrainy na bazi IKT-indeksiv / M. Shumaieva. // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. – 2014. –Vyp.7. – S. 109-117 – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU _Ekon_2014_7_23

Baromètre de la société de linformation 2018. – Rezhym dostupu: https://economie.fgov.be/fr/publications/barometre-de-la-societe-de

Measuring the Information Society Report Volume 1 2018 / ITU Publications. – 2018. – Rezhym dostupu: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ publications/misr2018/MISR-2018-Vol-1-E.pdf

Measuring the Information Society Report Volume 2 2018 / ITU Publications. – 2018. – Rezhym dostupu: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ publications/misr2018/MISR-2018-Vol-2-E.pdf

Programme de Développement concerté de ladministration numérique territoriale – Rezhym dostupu: https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/ Programme%20DCANT%202018-2020.pdf


Переглядів анотації: 208
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Квітка, С., Титаренко, О., & Мазур, О. (2019). Оцінка стану цифрового розвитку адміністративно-територіальних одиниць Дніпропетровської області. Аспекти публічного управління, 7(11), 15-25. https://doi.org/10.15421/151952
Розділ
Стаття