Формирование и развитие интегральной компетентности депутатов местных советов в Украине: правовые аспекты

  • Наталія Гончарук Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при Президентові України
  • Леся Прудиус Українська школа урядування

Анотація

У статті проаналізовано правові аспекти формування та розвитку інтегральної компетентності депутатів місцевих рад.Визначено сутність поняття «інтегральна компетентність депутатів місцевих рад» як знання, уміння, навички, інколи – інші важливі якості, способи й прийоми їх реалізації в діяльності депутатів місцевих рад, необхідні для успішного та відповідального виконання покладених на них завдань та обов’язків. Встановлено, що профіль інтегральної (діяльнісної, ділової) компетентності депутатів місцевих рад в Україні містить нормотворчі, адміністративно-юрисдикційні (організаційно-розпорядчі, управлінські, координаційні), контрольно-наглядові, інформаційно-аналітичні, економічні (бюджетно-планові та ін.), ціннісно-орієнтаційні (морально-етичні), соціально-психологічні та комунікативно-консультаційні компетентності і розрахований переважно на творчий тип здійснення діяльності. Обґрунтовано необхідність розвитку знань, умінь і навичок депутатів місцевих рад щодо оперативного вирішення нагальних проблем місцевого самоврядування, пов’язаних з реформуванням місцевого самоврядування та децентралізацією влади в Україні.Доведено, що депутат місцевої ради має бути високопрофесійним у своїй сфері, здатним управляти змінами, розвивати лідерські якості, ризикувати, відповідати на виклики сьогодення. Наголошено на необхідності забезпечення безперервного професійного навчання депутатів місцевих рад задля їх мобільності, оперативного та результативного реагування на виклики суспільства в умовах зміни парадигми державного управління та розвитку місцевого самоврядування. Зроблено висновок, що забезпечення ефективної діяльності депутата місцевої ради напряму залежить від підвищення рівня його інтегральної компетентності шляхом професійного навчання. Важливою складовою інтегральної компетентності депутатів місцевих рад є лідерство. Серед необхідних для депутатів місцевих рад рис лідерства, виокремлено такі, як відкритість особистості, відповідальність за самореалізацію.Досліджено правові засади формування та розвитку інтегральної компетентності депутатів місцевих рад, які визначені Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», щодо змісту профілю інтегративної компетентності депутатів місцевих рад в Україні, який базується на виокремленні повноважень та компетенцій органу місцевого самоврядування; законодавством, яке визначає стратегію та основні напрями подальшого розвитку освіти дорослих в Україні протягом життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, а саме: Національною доктриною розвитку освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Національною рамкою кваліфікацій, законами України «Про професійний розвиток працівників», «Про зайнятість населення», «Про вищу освіту», «Про освіту».Доведено, що ключову роль у процесі формування інтегральної компетентності депутатів місцевих рад, а також забезпеченні їх безперервного професійного розвитку відіграє наявна система професійного навчання, що базується на європейських стандартах розвитку освіти. Проаналізовано правові засади системи професійного навчання депутатів місцевих рад, які визначені Концепцією реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад від 1 грудня 2017 р. за № 974-р, планом заходів з її реалізації, а також відповідним Положенням про систему професійного навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku [The Constitution of Ukraine]. (1996). Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, art. 141 [in Ukrainian].

Pro status deputativ mistsevykh rad : Zakon Ukrainy vid 1 lyp. 2002 roku № 93-IV [On the status of deputies of local councils: Law of Ukraine of July 1, 2002 No. 93-IV]. (2002). Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 40,

art. 290 [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 21 trav. 1997 roku № 280/97-VR [On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine of 21 May, 1997 No. 280/97-BP]. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 24, art. 170 [in Ukrainian].

Serohin, S.M. & Shpektorenko, I.V. (2019). Struktura intehralnoi kompetentnosti deputativ mistsevykh rad Ukrainy [Structure of Integral Competence of Deputies of Local Councils of Ukraine] Public administration: theory and practice, 1(21). Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2019-01(21)/18.pdf [in Ukrainian].

Tkachuk, A.F. (2016). Mistseve samovriaduvannia ta detsentralizatsiia. Zakonodavstvo (navchalnyi modul) [Local self-government and decentralization. Legislation]. Kyiv: IKTs “Leha-lnyi status” [in Ukrainian].

Hazarian, S.V. (2018). Nova yakisna profesiina pidhotovka u sferi publichnoho upravlinnia [New qualitative training in public administration]. Derzhavne budivnytstvo – State building, 2. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-2/doc/3/3_1.pdf [in Ukrainian].

Hoshovska, V. A., Pashko, L. A., Huka, A. K. et al (Eds.). (2015). Liderstvo v mistsevomu samovriaduvanni: slov. terminiv [Local government leadership: a glossary of terms]. Kharkiv: Faktor [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lyst. 2011 r. №1341 [On approval of the National Qualifications Framework: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 23 November, 2011 No. 1341]. (2011). Official bulletin of Ukraine, 101, art. 3700 [in Ukrainian].

Doslidzhennia Zakonu pro status deputativ mistsevykh rad : spryiannia rozvytku mistsevoi demokratii v Ukraini [Research on the Law on the Status of Deputies of Local Councils: Promoting Local Democracy in Ukraine]. Rada Yevropy. Retrieved from https://rm.coe.int/2018-01-25-study-law-on-local-councillors-ukr/1680784064 [in Ukrainian].

Baldych, N., Hnydiuk, N. & Trutkovsky, T. (2019). Doslidzhennia navchalnykh potreb predstavnykiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy : analitychnyi zvit [Research of educational needs of representatives of local self-government bodies of Ukraine]. Prohrama Rady Yevropy “Detsentralizatsiia i reforma mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini”. Kyiv [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu pidhotovky, spetsializatsii ta pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 lypnia 2010 r. № 564 [On approval of the Regulation on the system of training, specialization and qualification improvement of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 7, 2010, No. 564]. (2010). Uriadovyi kurier – Governmental Courier, 142 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia systemy pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 lystop. 2011 r. № 1198-r [On Approving the Concept of Reforming the Training System of Civil Servants, Local Self-Government Officials and Deputies of Local Councils: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 28, 2011 No. 1198-r]. (2011). Uriadovyi kurier – Governmental Courier, 246 [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity : ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 kvit. 2002 r. № 347/2002 [On the National Doctrine of Educational Development: Presidential Decree of April 17, 2002 No. 347/2002]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 [in Ukrainian].

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku : ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 cherv. 2013 r. № 344/2013 [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine for the Period until 2021: Presidential Decree of June 25, 2013 No. 344/2013]. (2013). Official bulletin of Ukraine, 50, art. 1783 [in Ukrainian].

Pro profesiinyi rozvytok pratsivnykiv : zakon Ukrainy vid 12 sich. 2012 r. №. 4312-VI [On the Professional Development of Employees: Law of Ukraine of January 12, 2012 No. 4312-VI]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17 [in Ukrainian].

Pro zainiatist naselennia : zakon Ukrainy vid 05 lyp. 2012 r. № 5067-VI [On employment of the population: Law of Ukraine of July 05, 2012 No. 5067-VI]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu : zakon Ukrainy vid 01 lyp. 2014 r. № 1556-VII [On Higher Education: Law of Ukraine of July 01, 2014 No. 1556-VII.]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Pro osvitu : zakon Ukrainy vid 05 veres. 2017 r. № 2145-VIII [On education: Law of Ukraine of September 05, 2017 No. 2145-VIII]. (2017). Uriadovyi kurier – Governmental Courier, 186 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia systemy profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01 hrudnia 2017 r. № 974–r [On approval of the Concept of reforming the system of vocational training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government and deputies of local councils: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 01, 2017 No. 974-r]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciy [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo realizatsii Kontseptsii reformuvannia systemy profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhadministratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 travnia 2018 r. № 342 [On approval of the plan of measures for the implementation of the Concept of reforming the system of vocational training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government and deputies of local councils: Order of the Cabinet of Ministers of May 10, 2018 No. 342]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-realizaciyi-koncepciyi-reformuvannya-sistemi- [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 liutoho 2019 r № 106 [On approving the Regulation on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local self-government and deputies of local councils: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 6, 2019 No. 106]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF [in Ukrainian].

Memorandum neprervnoho obrazovanyia Evropeiskoho Soiuza : mezhdunarodnыi dokument 2000 r. [Memorandum of Continuing Education of the European Union: International Document 2000]. Retrieved from http://www.znanie.org/ docs/memorandum.html [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 307
Завантажень PDF: 230
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Гончарук, Н., & Прудиус, Л. (2019). Формирование и развитие интегральной компетентности депутатов местных советов в Украине: правовые аспекты. Аспекти публічного управління, 7(9-10), 40-52. https://doi.org/10.15421/151947
Розділ
Стаття