Стратегія реформування державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням євроінтеграції України

  • Оксана Бойко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: цивільний захист, державне управління, реформування системи цивільного захисту, Стратегія реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, децентралізація, європейська інтеграція, Кодекс цивільного захисту України, нормативно-правове забезпечення

Анотація

У статті досліджено питання реформування державного управління у сфері цивільного захисту в умовах європейської інтеграції України та з урахуванням сучасного стану природного середовища і техногенної обстановки в Україні.Необхідність реформування системи ДСНС зумовлена також змінами, що відбуваються в державі у зв’язку з децентралізацією влади, реформуванням системи безпеки і оборони держави, передачею окремих повноважень щодо організації та забезпечення пожежогасіння та реагування на надзвичайні ситуації від державних органів до органів місцевого самоврядування тощо.Аналізується стан реалізації Стратегії реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій, метою якої є реформування системи ДСНС до 2020 р. та підвищення її спроможності щодо забезпечення виконання у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони завдань з протидії загрозам національній безпеці у сфері цивільного захисту. Наведено результати аналізу нормативно-правових актів стратегічного характеру, ухвалення яких мало важливе значення для подальшого розвитку єдиної державної системи цивільного захисту. Розкриті концептуальні суперечності, розв’язання яких потребує розробки нових або внесення змін до чинних актів законодавства, зокрема до Кодексу цивільного захисту України.Виокремлено питання запровадження системи управління техногенною та пожежною безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу і європейських стандартів, розглянуто деякі напрями цієї роботи.Зроблено першу спробу наукового аналізу та пошуку шляхів реалізації ухвалених останнім часом Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, які спрямовані, зокрема, і на подальше вдосконалення питань цивільного захисту.З’ясовано актуальність питань реформування державного управління у сфері цивільного захисту в умовах сьогодення, роль і місце органів влади різних рівнів у реалізації завдань реформування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy: Zakon Ukrayiny vid 2 zhovtnia 2012 r. № 5403-VI [The Code of Civil Protection of Ukraine: Law of Ukraine from October 2, 2012 No. 5403-VI]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.12.2015 № 1052 [On Approval of the Regulation on the State Emergency Service of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 16.12.2015 No. 1052]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/cardnpd?docid=248721664 [in Ukrainian].

Publichnyi zvit Holovy DSNS pro rezultaty diialnosti Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii u 2018 rotsi [Public Report of the Head of the State Emergency Service of Ukraine on the results of the State Emergency Service of Ukraine activity in 2018]. Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/files/2019/1/18/321/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf [in Ukrainian].

Otsinka hromadianamy sytuatsii v kraini ta diialnosti vlady [Assessment by citizens of the situation in the country and authorities’ activities]. Ukrainian Centre for Economic and Political Studies named after O. Razumkov. Retrieved from http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady [in Ukrainian].

Yevdin, O.M. & Sliusar, A.A. (2018). Stan ta perspektyvy reformuvannia yedynoi derzhavnoi systemy tsyvilnoho zakhystu z urakhuvanniam reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini [The state and prospects of reforming the unified state civil defense system due to the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine]. Strategies for reforming civil protection bodies, 16.05.2018. Retrieved from https://undicz.dsns.gov.ua/files/2018/5/16/Materialy_ konferencii_tom_II.pdf [in Ukrainian].

Andriienko, M.V., Borysov, A.V., & Cherkasov, O.O. (2019). Realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi tsyvilnoho zakhystu: reorhanizatsiia tsentralnoho orhanu vykonavchoi vlady Ukrainy [Implementation of the state policy in the sphere of civil protection: reorganization of the central executive body of Ukraine]. Public administration, improvement and development, 1. Dnipro State University of Agriculture and Economics. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1421 [in Ukrainian].

Boiko, O.A. (2019). Podalsha detsentralizatsiia derzhavnoho upravlinnia u sferi tsyvilnoho zakhystu [Further decentralization of the state administration in the sphere of civil protection]. Theory and practice of public administration, 1(64). Kharkiv: KhRI NADU [in Ukrainian].

Deiaki pytannia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.06.2016 № 474–r. [Some Issues of Reforming State Administration of Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from June 24, 2016 No. 474-r]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 [in Ukrainian].

Pytannia reformuvannia orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.10.2014 № 1118-r. [Issues of Reforming the Internal Affairs Bodies of Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 22, 2014 No. 1118-r]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.01.2017 № 61-r. [On Approval of the Strategy for Reforming the State Emergency Service of Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from January 25, 2017 No. 61-r]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/cardnpd?docid=249709478 [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 r. № 2469-VIII. [On the National Security of Ukraine: Law of Ukraine from June 21, 2018 No. 2469-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2469-19 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii upravlinnia ryzykamy vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.01.2014 № 37-r. [On Approval of the Concept of Risk Management of Emergencies of Technogenous and Natural Nature: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from January 22, 2014 No. 37-r]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/37-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 № 722/2019 [On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the Period up to 2030: Presidential Decree from 30.09.2019 No. 722/2019]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/ documents/7222019-29825 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.09.2019 № 849. [On Approval of the Activity Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 29.09.2019 No. 849]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 273
Завантажень PDF: 266
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Бойко, О. (2019). Стратегія реформування державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням євроінтеграції України. Аспекти публічного управління, 7(9-10), 32-39. https://doi.org/10.15421/151946
Розділ
Стаття