Розвиток партисипативної демократії – важливий фактор вдосконалення управління в об’єднаних територіальних громадах

  • Ярослав Журавель Академія праці, соціальних відносин і туризму
  • Віктор Кравченко Академія праці, соціальних відносин і туризму
Ключові слова: місцеве самоврядування, об’єднана територіальна громада, партисипативна демократія, питання місцевого значення, децентралізація, статут територіальної громади

Анотація

В статті аналізуються проблеми, що існують на завершальному етапі реформи децентралізації, які, зокрема, пов’язані з необхідністю, по-перше, стимулювання процесу укрупнення територіальних громад шляхом можливого застосування відповідних адміністративних методів, по-друге, усуненням конкуренції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого розвитку; по-третє, застосуванням в муніципальній практиці такої схеми управління, яка б забезпечила умови для участі всіх членів громади у вирішені питань, віднесених законодавством до сфери місцевого самоврядування.Метою статті є висвітлення окремих проблемних питань, що потребують вирішення на завершальному етапі реформи децентралізації, та формулювання рекомендації стосовно вдосконалення механізмів муніципального управління в ОТГ з використанням інструментів партисипативної демократії. Автори окремо зупиняються на аналізі чинників, що стримують застосування різних форм партисипативної демократії як важливих інструментів, які забезпечують участь членів об’єднаних територіальних громад в механізмі муніципального управління. Звертається увага на необхідність організаційно-правового забезпечення виконання вимог Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади в процесі функціонування об’єднаних територіальних громад. З урахуванням досвіду європейських країн формулюються пропозиції щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування, зазначається роль статутного права для розбудови такої системи.Робиться висновок, що визначальна роль у створенні правових механізмів забезпечення місцевої партисипативної демократії належить, як уявляється, статутному праву – статутам територіальних громад, які мають особливе значення для ОТГ. Таке ствердження обумовлюєно особливостями територіальної організації ОТГ, яка включає, як правило, значну кількість населених пунктів, а інколи і всіх їх в межах відповідного району.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Monitorynh protsesu detsentralizatsii vlady ta reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia [Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government]. Retrieved from: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/396/10.04.2019.pdf [in Ukrainian].

Kravchenko, V. (2019). Statutne pravo yake vazhlyvyi faktor zabezpechennia rozvytku partysypatyvnoi demokratii v obiednanykh terytorialnykh hromadakh [Statutory law, an important factor in ensuring the development of participatory democracy in the united territorial communities]. Detsentralizatsiia publichnoi vlady v Ukraini: zdobutky, problemy ta perspektyvy – Decentralization of public authority in Ukraine: achievements, problems and perspectives: proceedings of the all-Ukrainian scientific and practical conference on international participation. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Slobozhan, O. (2018). Aktualni problemy zakonodavchoho zabezpechennia zavershalnoho etapu protsesu detsentralizatsii [The Actual Problems of Legislative Provision of the Final Stage of the Decentralization Process]. Reforma mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: suchasni tendentsii ta vyklyky – The Reform of Local Self-Government in Ukraine: Contemporary Trends and Challenges: proceedings of the Round Table. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Kartashov, Ye.H. (2018). Detsentralizatsiina reforma v Ukraini u konteksti yevropeiskoi intehratsii [Decentralization Reform in Ukraine in the Context of European Integration]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].

Kliuchkovskyi, Yu.B. (2018). Pryntsypy vyborchoho prava: doktrynalne rozuminnia, stan ta perspektyvy zakonodavchoi realizatsii v Ukraini [Principles of Election Law: Doctrinal Understanding, Status and Prospects for Legislative Implementation in Ukraine]. Kyiv: Vaite [in Ukrainian].

Shkoly naibilshoi v Ukraini silskoi OTH otrymuiut lytovske prohramne zabezpechennia [The schools of the largest Ukrainian rural HTI receive Lithuanian software]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/10607 [in Ukrainian].

Dodatkovyi protokol do Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia pro pravo uchasti u spravakh mistsevoho orhanu vlady: Mizhnarodnyi dokument vid 16 lystopada 2009 roku [Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in local government affairs: International document of November 16, 2009]. Retrieved from: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_946 [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. Zatverdzhena Kabinetom Ministriv Ukrainy 01 kvitnia 2014 r. [The Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine. Approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine April 1, 2014]. Retrieved from: http://www.lutsk.ua/actual/uryad-shvalyvkoncepciyu-reformy-miscevogo-samovryaduvannya [in Ukrainian].

Kvitka, S.A. (2015). Pryntsyp subsydiarnosti ta protsesy detsentralizatsii v Ukraini [The Principle of Subsidiarity and Decentralization Processes in Ukraine]. Public Administration Aspects, 3 (4), 28-35 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 264
Завантажень PDF: 200
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Журавель, Я., & Кравченко, В. (2019). Розвиток партисипативної демократії – важливий фактор вдосконалення управління в об’єднаних територіальних громадах. Аспекти публічного управління, 7(3), 59-65. https://doi.org/10.15421/151917
Розділ
Стаття