Розширення предметної сфери муніципального менеджменту

  • Ірина Чикаренко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Тетяна Маматова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: децентралізація, реформування місцевого самоврядування, об’єднана територіальна громада, публічне управління, муніципальне утворення, муніципальний менеджмент

Анотація

Виходячи з того, що реформування місцевого самоврядування, створення об’єднаних (укрупнених) територіальних громад висувають певні вимоги до управління на місцевому рівні, задовольнити які можливо з урахуванням сучасних тенденцій та практик менеджменту як особливого виду професійної діяльності, спрямованої на досягнення певних цілей, авторами обґрунтовано доцільність розширення предметної сфери муніципального менеджменту в умовах децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад. Визначено, що, незважаючи на широке коло наукових напрацювань з даної проблематики, існує багато питань, що вимагають подальшої розробки, зокрема уточнення самого поняття «муніципальний менеджмент» у контексті розширення його предметної сфери з базового рівня місцевого самоврядування (село, селище, місто). Розглянуто підходи до визначення категорії «муніципальний менеджмент» вітчизняними дослідниками. Зазначено, що ця категорія авторами розглядається як специфічний різновид управління у сфері місцевого самоврядування, що коректно може бути реалізований на рівні окремого муніципального утворення, розглядуваного як конкретна система-організація з використанням характерних для менеджменту «мікрометодів» управлінської діяльності. Акцентовано на тому, що для рівня об’єднаних територіальних громад органом управління виступає сільська (селищна, міська) рада, яка у межах своїх повноважень буде займатися тими ж питаннями, що і займалася раніше, до об’єднання громад. Зокрема, рада новоствореної об’єднаної територіальної громади буде приймати та вносити зміни у місцевий бюджет, опікуватиметься комунальним майном, піклуватиметься про розвиток територій, що увійшли до об’єднаної громади, буде надавати згоду на розміщення на території громади нових об’єктів, встановлюватиме місцеві податки і збори. Таким чином наявними є усі значущі ознаки муніципального утворення: територіальна, інфраструктурна та ресурсна єдність; виробнича та операційна єдність з надання комунальних та інших муніципальних послуг; соціально-цільова єдність, яка виражається у наявності спільних цілей стосовно рівня і якості життя, спільних територіальних інтересів; наявність єдиної системи муніципального управління. Зазначене обумовлює доцільність і коректність застосування терміну «муніципальний менеджмент» для характеристики системи інноваційних управлінських відносин в об’єднаних територіальних громадах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrews, R., & Van de Walle S. (2013). New Public Management and Citizens’ Perceptions of Local Service Efficiency, Responsiveness, Equity and Effectiveness. Public Management Review, 15 (5), 762-783. doi: 10.1080/14719037.2012.725757.

Alonso, J.M., Clifton, J., & Díaz-Fuentes, D. (2015). Did New Public Management Matter? An empirical analysis of the outsourcing and decentralization effects on public sector size. Public Management Review, 17 (5), 643-660. doi: 10.1080/14719037.2013.822532.

Du Plessis, J., Hargovan, A., & Harris, J. (2018). Principles of Contemporary Corporate Governance. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/9781108329453.

Lauzadyte-Tutliene, A., Balezentis, T., & Goculenko, E. (2018). Welfare State in Central and Eastern Europe. Journal of Scientific Papers Economics & Sociology, 11 (1), 100-123. doi: 10.14254/2071-789X.2018/11-1/7.

Venter, A., Van der Waldt, C., Phutiagae, K., Khalo, T., Van Niekerk, D., & Nealer, E. (2007). Municipal Management: Serving the People. Cape Town, South Africa: Juta and Company Ltd.

Wiesel, F., & Modell, S. (2014). From New Public Management to New Public Governance? Hybridization and Implications for Public Sector Consumerism. Financial Accountability & Management (in governments, public services and charities), 30 (2), 175-205. doi: 10.1111/faam.12033.

Rose, J., Flak, L.S., & Sæbø, Ø. (2018). Stakeholder theory for the E-government context: Framing a value-oriented normative core, 35 (3), 362-374. doi: 10.1016/j.giq.2018.06.005.

Sharov, Yu.P. (2001). Stratehichne planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti: kontseptualni aspekty [Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects]. Kyiv: Vyd-vo UADU

Chykarenko, I.A. (2014). Formuvannia systemy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom terytorialnykh hromad [Formation of the management system for the innovative development of territorial communities]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Sharov, Yu.P., Chykarenko, I.A., & Bobrovska, O.Yu. et al. (2009). Munitsypalnyi menedzhment [Municipal management]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Sharov, Yu.P. (2002). Metodolohichni zasady stratehichnoho planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti [Methodological Basis of Strategic Planning in Municipal Management]. Extended abstract of doctor`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Sharov, Yu.P., & Bezuhlyi, D.H. (2016). Typolohiia proektiv mistsevoho samovriaduvannia ta yii vykorystannia dlia metodychnoi pidtrymky obgruntuvannia proektiv [Typology of local self-government projects and their use for methodological support of project substantiation]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 4 (6-7), 95-102. doi: 10.15421/151633 [in Ukrainian].

Bobrovska, O.Yu. (2016). Korporatyvnist mistsevoho samovriaduvannia yak intehralnyi chynnyk yoho rozvytku [Corporate governance of local self-government as an integral factor of its development]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 4 (3), 74-85. doi: 10.15421/151609 [in Ukrainian].

Mamatova, T., & Kolpovska, A. (2014). Uprovadzhennia kontseptsii sotsialnoi vidpovidalnosti v munitsypalnomu upravlinni: teoretychni zasady ta praktychni rekomendatsii shchodo standartyzatsii [Introduction of the concept of social responsibility in the municipal administration: theoretical principles and practical recommendations for standardization]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 2, 13-19 [in Ukrainian].

Kondratynskyi, O.S. (2016). Formuvannia hromadianskykh kompetentnostei terytorialnykh hromad z vykorystannia prohramno-tsilovykh pidkhodiv: teoretychnyi analiz [Formation of civil competencies of territorial communities using programmatic-targeted approaches: theoretical analysis]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 4 (4-5), 78-86. doi: 10.15421/151621 [in Ukrainian].

Olenkovska, L.P. (2015). Deiaki aspekty pidhotovky marketynhovoi stratehii mista. Adaptatsiia marketynhovykh instrumentiv do potreb orhaniv mistsevoho samovriaduvannia [Some aspects of the preparation of the city’s marketing strategy. Adaptation of marketing tools to the needs of local governments]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 6, 132-135 [in Ukrainian].

Sharov, Yu.P., & Serhiienko, E.O. (2012). Orhanizatsiina kultura munitsypalnoho upravlinnia: osnovy formuvannia [Organizational Culture of the Municipal Government: The Basis of Formation]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU, PP Fedorchenko O. O. [in Ukrainian].

Iarova, I.V., & Sharov, Yu.P. (2014). Model mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia v administratyvno-terytorialnomu utvorenni [Model of the mechanism of crisis management in the administrative-territorial formation]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 2 (8), 76-83 [in Ukrainian].

Chykarenko, I.A., Chykarenko, O.O., & Ushakova, A.S. (2018). Dosvid stratehichnoho upravlinnia rozvytkom ob`iednanykh terytorialnykh hromad [The Experience of Strategic Management of the Development of the Unified Territorial Communities]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 6 (10), 54-61. doi: 10.15421/151865 [in Ukrainian].

Bortnik, O., Kvitka, S., Mamatova, T., & Serohin, S. (2015). Menedzhment yakosti v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Quality management in local self-government bodies]. Dnipro: Hrani [in Ukrainian].

Serohin, S.M., Sharov, Yu.P., Borodin, Ye.I., & Honcharuk, N.T. et al. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty [Management of strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Bobrovska, O.Yu., Savostenko, T.O., & Kakhovska, O.V. et al. (2016). Formuvannia ta realizatsiia innovatsiinoi sotsialno oriientovanoi modeli rozvytku terytorii v Ukraini [Formation and realization of an innovative socially oriented model of development of territories in Ukraine]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Monastyrskyi, H.L. (2010). Modernizatsiina paradyhma upravlinnia ekonomichnym rozvytkom terytorialnykh spilnot bazovoho rivnia [Modernization paradigm of management of economic development of territorial communities of the basic level]. Ternopil: Vyd-vo «Ekonomichna dumka» TNEU [in Ukrainian].

Monastyrskyi, H.L. (2014). Adaptatsiia munitsypalnoho upravlinnia v Ukraini do demokratychnykh standartiv u konteksti yevropeiskoi intehratsii [Adaptation of Municipal Governance in Ukraine to Democratic Standards in the Context of European Integration]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 119 (Chapt. II), 15-22 [in Ukrainian].

Voronkova, V.H. (2004). Munitsypalnyi menedzhment [Municipal management]. Kyiv: Profesional [in Ukrainian].

Kravchenko, V.V., Pittsyk, M.V., & Salii, I.M. (2003). Osnovy munitsypalnoho menedzhmentu [Fundamentals of Municipal Management]. Kyiv: Atika-N [in Ukrainian].

Tymchuk, M. Munitsypalnyi menedzhment v systemi upravlinnia ekonomikoiu rehionu [Municipal management in the system of economic management of the region]. Retrieved from: http://soskin.info/ea/2000/9/ 20000991.html [in Ukrainian].

Slovnyk osnovnykh terminiv, shcho vykorystovuiutsia v munitsypalnomu upravlinni ta derzhavotvorenni

[A glossary of key terms used in municipal governance and state-building]. Retrieved from: http://www.govforc.com/ index.php?id=245 [in Ukrainian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvit. 2014 r. № 333-r [Concept of Reform of Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from April 1. 2014,

№ 333-p]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 333-2014-r [in Ukrainian].

Praktychnyi posibnyk z pytan formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad [Practical guide on the formation of capable territorial communities]. (2015). Proekt DIALOH «Initsiatyva zakhystu prav ta predstavlennia interesiv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini»; Asotsiatsiia mist Ukrainy. Retrieved from: http://www.auc.org.ua/sites/default/files/posibnik_gromadi_0.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 254
Завантажень PDF: 422
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Чикаренко, І., & Маматова, Т. (2019). Розширення предметної сфери муніципального менеджменту. Аспекти публічного управління, 7(1-2), 43-52. https://doi.org/10.15421/15195
Розділ
Стаття