Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів

Ключові слова: механізм державного управління, регіон, розвиток, природно-економічний потенціал, екологічна експертиза, лісове господарство

Анотація

У статті проаналізовано еколого-економічну складову як передумову сталого розвитку регіонів та країни в цілому, що є одним із найбільших резонансних питань програм міжнародних екологічних форумів, складовою економічної політики регіональних утворень. У зв’язку зі збільшенням населення планети, загостренням продовольчої кризи досягнення цілей природно-економічного розвитку є необхідною передумовою збереження стабільності у глобальному просторі. Наростання тенденцій регіоналізації економічних відносин потребує розширення спектра інструментів державного управління, які б заклали інституціональні передумови трансформації регіональних господарств у напрямі досягнення визначених індикаторів сталого розвитку регіонів.Еколого-економічна ситуація в Україні має свої територіальні відмінності як за характером і гостротою проблем, так і можливостями їх практичного вирішення. Звідси випливає об’єктивна необхідність регіональної диференціації державних управлінських рішень та практичних дій, спрямованих на стабілізацію і поліпшення еколого-економічній ситуації. Значні труднощі пов’язані із забезпеченням збалансованого розвитку транскордонних регіонів, які в умовах посилення інтеграційних процесів найбільш уразливі до надмірної експансії суб’єктів транснаціонального бізнесу і необґрунтованого імпорту інститутів ринкової економіки.Сформульовано базові положення теорії еколого-економічної складової в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів. Визначено методичні підходи до визначення рівня еколого-економічної безпеки регіонів, напрями розвитку механізму державного управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні. Розроблено прикладний інструментарій здійснення державного управління еколого-економічним розвитком регіонів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Baldzhy, M.D., & Kharichkov, S.K. (2008). Osnovy diahnostyky kompleksnoho pryrodokorystuvannia : rehionalnyi vymir [Fundamentals of the complex environmental management diagnostics: regional dimension]. Odesa: Institute of Market Problems and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
2. Barskyi, Yu.M., & Polishchuk, V.H. (2010). Finansovi instrumenty stymuliuvannia staloho rozvytku rehionu [Financial Instruments for Stimulating the Sustainable Development of the Region]. Economic Sciences. Series “Accounting and Finance”: Proceedings Scientific publication, Lutsk National Technical University, Vol. 4, 7 (25), 7-9 [in Ukrainian].
3. Halushkina, T.P., & Hranovska, L.M. (2007). Ekoloho-zbalansovani priorytety rozvytku terytorii: kontseptualni zasady ta orhanizatsiinyi mekhanizm [Ecologically-balanced priorities for the development of territories: conceptual foundations and organizational mechanism]. Odesa [in Ukrainian].
4. Hranovska, L.M. (2011). Ratsionalne pryrodokorystuvannia v zoni ekoloho-ekonomichnoho ryzyku [Rational use of nature in the zone of ecological and economic risk]. Kherson: Kherson State Agrarian University. [in Ukrainian].
5. Zhuk, P.V. (2011). Ekonomichni pidoimy u zabezpechenni staloho rozvytku hirskykh terytorii Ukrainy [Economic levers in ensuring sustainable development of mountainous areas of Ukraine]. Economist, 5, 37-40 [in Ukrainian].
6. Ivanova, T.V. (2011). Ekolohichna bezpeka yak skladova systemy derzhavnoho rehuliuvannia pryrodokorystuvannia [Ecological safety as an integral part of the system of state regulation of natural resources]. Investments: Practice and Experience, 1, 104-107 [in Ukrainian].
7. Ivanova, T.V. (2011). Pryntsypy derzhavnoi polityky ekolohichnoho ta resursozberihaiuchoho rozvytku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Principles of the state policy of ecological and resource-saving development of Ukraine in the conditions of globalization]. Investments : Practice and Experience, 2, 96-100 [in Ukrainian].
8. Ivanova, T.V. (2011). Ekolohozbalansovani makroekonomichni zakhody derzhavnoi polityky u sferi ekolohizatsii [Ecologically balanced macroeconomic measures of state policy in the field of ecologization]. Investments: Practice and Experience, 3, 84-86 [in Ukrainian].
9. Yukhnovskyi, I.R. (Ed.). (2003). Lisove hospodarstvo Ukrainy: problemy ta perspektyvy. Mizhvidomcha analitychno-konsultatyvna rada z pytan rozvytku produktyvnykh syl I vyrobnychykh vidnosyn [Forestry in Ukraine: problems and
perspectives]. Kyiv [in Ukrainian].
10. Melnyk, L.H., Khvesyk, М.А., & Маsenko, О.H. (2009). Ekonomichnyi mekhanizm normuvannia antropohennoho navantazhennia na vodni ekosystemy [Economic mechanism of normalization of anthropogenic loading on aquatic ecosystems]. Economy of Ukraine, 12, 69-76 [in Ukrainian].
11. Polishchuk, V.H. (2009). Polityka stymuliuvannia staloho rozvytku rehioniv u konteksti zabezpechennia yevrointehratsiinykh protsesiv Ukrainy [olicies to Stimulate Sustainable Development of Regions in the Context of Ensuring European Integration Processes of Ukraine]. Economic Sciences. Series “Economic Theory and Economic History”: Proceedings Scientific publication, Lutsk National Technical University, Vol. 2, 6 (23), 4-6 [in Ukrainian].
12. Khrabrov,a N.I. Mekhanizm rehuliuvannia systemy ekolohichnykh vidnosyn [Mechanism of regulation of the system of ecological relations]. Economic Sciences. Series “Economics and Management”: Proceedings Scientific publication, Lutsk National Technical University, Vol. 3, 7 (26), 281, 283 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 186
Завантажень PDF: 298
Опубліковано
2019-02-20
Як цитувати
Horbyk, V. M. (2019). Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів. Аспекти публічного управління, 6(11-12), 28-36. https://doi.org/10.15421/151871
Розділ
Стаття