Комплекс маркетингових комунікацій суб’єктів державного управління

  • Y. V. Gavrilechko Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: маркетингові комунікації, державне управління, суб’єкти державного управління, зв’язки з громадськістю, державна інформація, прямий маркетинг, державна реклама

Анотація

У статті визначено сутність та особливості системи маркетингових комунікацій (СМК) суб’єктів у державному управлінні. Пропонується представити дане поняття як комплекс міжособистісних діалогових комунікацій у малих групах, публічних, організаційних та масових комунікацій, що є елементом системи державного управління й забезпечує комунікації суб’єктів управління з їх цільовими аудиторіями.Автором обґрунтовується класифікація маркетингових комунікацій у державному управлінні. Серед основних класифікаційних критеріїв розподілу пропонуються такі: тип суб’єктів комунікації, комунікативні цілі та типи медіа маркетингових комунікацій. Визначені основні принципи формування інформаційних потоків у системі державного управління. Головними з них визнано: відкритість державної інформації; гарантованість права на отримання інформації; відкритість та доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність та повнота інформації; гарантованість свободи вираження поглядів та переконань; правомірність отримання, використання, зберігання, поширення й захисту інформації та ін.У статті визначені найважливіші причини, наслідком яких є неефективна інформаційно-комунікативна політика органів державної влади. Серед них: організаційні; історичні; ресурсні та кадрово-професійні.Автором обґрунтовуються напрями вдосконалення системи маркетингових комунікацій суб’єктів державного управління та підвищення рівня її ефективності. Визначено, що на сьогодні у числі основних засобів СМК слід розглядати паблік рилейшнз, прямий маркетинг, стимулювання збуту та державну рекламу. Практика показує, що на поточний момент найефективнішим елементом СМК державного управління є зв’язки з громадськістю. Насамперед це пояснюється тим, що саме вони сприяють формуванню й розвитку розвинених та ефективних механізмів соціального зворотного зв’язку та їх пріоритетів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Budnikevych, I.M. (2011). Napryamky vykorystannya instrumentiv klasychnoyi kontseptsiyi munitsypalʹnoho marketynhu v zabezpechenni konkurentospromozhnosti mista [Directions of using the tools of the classical concept of municipal marketing in ensuring the city’s competitiveness]. Marketynh i menedzhment innovatsiy, 2 (3), 41-49 [in Ukrainian].

Romat, Ye.V., & Havrylechko, Yu.V. (2018). Marketynh u publichnomu upravlinni [Marketing in public administration]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Shatun, V.T., & Zosimova, I.O. (2016) Marketynh v publichnomu upravlinni: sutnistʹ, spetsyfika, klasyfikatsiya [Marketing in public administration: essence, specifics, classification]. Naukovi pratsi. Derzh. Upravlinnya, 267 (255), 181-187 [in Ukrainian].

Romanenko, Ye.O., & Chaplay, I.V. (2016). Systema marketynhovykh komunikatsiy v mekhanizmakh derzhavnoho upravlinnya [The system of marketing communications in the mechanisms of public administration]. Aktualʹni problemy ekonomiky, 4, 69-78 [in Ukrainian].

Chaplay, I.V., & Romanenko, Ye.O. (2016). Marketynh u mekhanizmakh derzhavnoho upravlinnya: monohrafiya [Marketing in the mechanisms of public administration]. Kyiv: DP «Vyd. dim «Personal» [in Ukrainian].

Romanenko, K.M. (2010). Derzhavnyy marketynh yak mekhanizm maksymizatsiyi sotsial’noyi efektyvnosti derzhavnoho upravlinnya [Public marketing as a mechanism for maximizing the social efficiency of public administration]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 10, 85-88 [in Ukrainian].

Romat, Yе. (2003). Transformatsiya modeli derzhavnoho upravlinnya reklamnoyu diyal’nistyu u perekhidnykh umovakh [Transformation of the model of public management of advertising activity in transitional conditions]. Kyiv: UADU [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro dostup do publichnoyi informatsiyi» vid 13.01.2011 № 2939-VI [Law of Ukraine «On access to public information» from 13.01.2011 № 2939-VI]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 [in Ukrainian].

Marketing Communications (MarCom). American Marketing Association Dictionary. Retrieved from: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=M.

Tomše, D., & Snoj, B. (2014). Marketing Communication on Social Networks. Solution in the Times of Crisis. Marketing, 45 (2), 131-138.

Romat, Yе.V. (2012). Derzhavna reklama [State Advertising]. Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya - Encyclopedia of Public Administration. Vol. 2. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Nykolayshvyly, H. (2006). Sotsyal’naya reklama: teoryya y praktyka [Social advertising: theory and practice]. Moscow: Vyrtual’naya halereya [in Russian].

Kurochkyna, E. Sotsyalʹnaya reklama hosudarstvennykh ynstytutov [Social advertising of state institutions]. Retrieved from: www.reklamaster.com/...ubl_27_8.html [in Russian].

Zharov, S. Ponyatye sotsyal’noy reklamy [The concept of social advertising]. Retrieved from: www.socreklama.ru [in Russian].

Zakon Ukrayiny «Pro reklamu» vid 3 lypnya 1996 r. [Law of Ukraine «About advertising» from July 3, 1996]. (1996). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 39, Art. 181 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 287
Завантажень PDF: 743
Опубліковано
2018-02-20
Як цитувати
Gavrilechko, Y. V. (2018). Комплекс маркетингових комунікацій суб’єктів державного управління. Аспекти публічного управління, 6(11-12), 5-12. https://doi.org/10.15421/151868
Розділ
Стаття