Правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні


Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151863
Ключові слова: бюджетна децентралізація, фінансові ресурси, централізовані фонди грошових коштів, державне управління, місцеві органи влади, доходи, видатки, нормативно-правове регулювання, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті охарактеризовано правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні. Констатовано, що бюджетна децентралізація є частиною складного, багаторівневого, системного поняття «фінансові ресурси», що включає сукупність елементів, наділених інституційними характеристиками. Будучи матеріальною базою функціонування держави, велика частина фінансових ресурсів, створюваних при розподілі національного доходу, мобілізується в державних централізованих фондах грошових коштів, а також інших фондах фінансових ресурсів, які є об’єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Обґрунтовано необхідність дослідження бюджетної децентралізації, як технології, яка обумовлює і відображає загальний політико-правової курс державного управління. Розкрито зміст децентралізації, яка в широкому її розумінні передбачає передачу більш значних повноважень місцевим органам влади, з метою прийняття останніми самостійних рішень щодо формування доходів, витрат і нормативно-правового регулювання. Зроблено висновок, що процеси, розпочаті в 2014 році щодо фінансової децентралізації, свідчать про зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування, збільшення не тільки дохідної частини місцевих бюджетів, а й видаткової. Констатовано, що з огляду на загальносвітову тенденцію політичних інститутів влади до демократизації, практично всі внутрішньодержавні системи різних країн прагнуть посилити процеси децентралізації окремих сфер політики, організації публічної влади і управління, життєдіяльності місцевих громад. З’ясовано об’єктивність та обов’язковість процесів децентралізації у сфері реалізації фінансово-забезпечувальної функції публічної влади. Підкреслено прагнення всіх сучасних високорозвинених країн до децентралізації максимально можливого кола соціальних об’єктів, в тому числі й до децентралізації бюджетних коштів та повноважень. Таке ж прагнення останнім часом спостерігається й у країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою, які здійснюють політику бюджетної децентралізації з метою зміни співвідношення ступенів впливу центральних і місцевих органів публічної влади на макроекономічну ситуацію. Надано конкретні пропозиції до законодавства щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами та прогнозованості видатків місцевих бюджетів.

Посилання

1. Beschastnyi, V.M. (2012). Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia v Ukraini [State Building and Local Self-Government in Ukraine]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
2. Kutsa, Yu.O., & Reshevts, O.V. (2013). Terytorialna hromada: upravlinnia rozvytkom [Territorial Community: Development Management]. Kharkiv: Konstanta [in Ukrainian].
3. Zahumennyk, V.I., & Protsenko, V.V. (2015). Derzhavne upravlinnia ta vykonavcha vlada v Ukraini [Public Administration and Executive Power in Ukraine]. Kyiv: DUVPP Benderska Printing House «Polygraphist» [in Ukrainian].
4. Heorhievskyi, Yu.V. (2015). Kompetentsiia orhaniv publichnoi vlady: teoriia i praktyka zastosuvannia [Competence of Public Authorities: Theory and Practice of Application]. Kyiv: Logos [in Ukrainian].
5. Mamonova, V. (2010). Derzhavna rehionalna polityka: problemy formuvannia pravovoi bazy [State Regional Policy: Problems of Formation of the Legal Basis]. Public Administration: Theory and Practice, 1, 59-67 [in Ukrainian].
6. Mamonova, V. (2016). Formuvannia lideriv hromad: rol nauky ta osvity z publichnoho upravlinnia [Formation of Community Leaders: the Role of Science and Education in Public Administration]. Role of Science and Knowledge of Public Administration. Innovations in Science and Eeducation: Challenges of Our Time: Collection of Scientific Papers. London: IASHE, 27-30 [in Ukrainian].
7. Paramonov, A.A. (2014). Osobennosti territorial’noj organizacii vlasti v rezul’tate social’no-jekonomicheskih transformacij [Features of Territorial Organization of Property as a Result of Socio-Economic Transformations]. Vestn. gos. i municip. upravlenija,1, 52-57 [in Russian].
8. Baranovska, T.M. (2015). Detsentralizatsiia vlady yak osnovnyi napriam vdoskonalennia derzhavnoi polityky rozvytku terytorialnoi hromady i T.M. Baranovska [Decentralization of Power as the Main Direction of Improvement of the State Policy of Territorial Community Development]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 2, 145-152 [in Ukrainian].
9. Vorona, P.V. (2012). Mistseve samovriaduvannia Ukrainy v konteksti rozvytku predstavnytskoi vlady [Local Government of Ukraine in the Context of the Development of Representative Authority]. Poltava: PUEE [in Ukrainian].
10. Lopushynskyi, I.P. (2015). Mistsevi vybory yak forma priamoi demokratii [Local Eelections as a Form of Direct Democracy]. Derzhavna polityka shchodo mistsevoho samovriaduvannia: stan, problemy ta perspektyvy – State policy on local self-government: state, problems and prospects: Proceedings of the VI All-Ukrainian scientific and practical conference. Kyiv; Kherson: Oldi Plus, 105-108 [in Ukrainian].
11. Kuibida, V.S., Ishenko, O.M., & Tkachuk, A.F. et al. (2014). Nova derzhavna rehionalna polityka [New State Regional Policy]. Kyiv: Kramar [in Ukrainian].
12. Reforma detsentralizatsii [Decentralization Reform]. (2018). Retrieved from: kmu.gov.ua Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi [in Ukrainian].
13. Paramonov, A.O. (2014). Otsinka efektyvnosti terytorialnoi orhanizatsii vlady: zarubizhnyi dosvid [Estimation of the Effectiveness of the Territorial Organization of Authority: Foreign Experience]. Theory and Practice of Public Administration, 1, 335-342 [in Ukrainian].
14. Vuichyk, M., & Hrabets, M. (2000). Orhanizatsiia ta pryntsypy funktsionuvannia orhaniv samovriaduvannia v Polshchi [Organization and Principles of Functioning of Self-Governing Bodies in Poland]. Warsaw: PLIK [in Ukrainian].
15. Hirniak, M. (2005). Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: pytannia realizatsii ta kontroliu [European Charter of Local Self-Government in Ukraine: Issues of Implementation and Control]. Lviv [in Ukrainian].
16. Baranovska, T.M., & Ostapenko, O.H. (2015). Vplyv derzhavy na rozvytok administratyvno-terytorialnykh odynyts bazovoho rivnia: zarubizhnyi dosvid [Influence of the State on the Development of Administrative Territorial Units of the Basic Level: Foreign Experience. Evropskypoliticky a pravnidiskurz, 2, 6., 119-130 [in Ukrainian].
17. Varshavska deklaratsiia (Pidsumkova deklaratsiia samitu): pryiniata v m. Varshavi 16 travnia 2005 r. - 17 travnia 2005 r. [Warsaw Declaration (Summarized Summit Declaration): Adopted in Warsaw on May 16, 2005 - May 17, 2005] (2005). Retrieved from: http://www.consultant.ru. [in Ukrainian].
18. Pro vykladannia mov sumizhnykh derzhav u prykordonnykh rehionakh: Rekomendatsiia NR (2005) 3 Komitetu ministriv Rady Yevropy: pryiniata 2 liutoho 2005 [On the Teaching of Languages of Adjacent States in the Border Regions: Recommendation NR (2005) 3 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: adopted on February 2, 2005]. (2005). Retrieved from: http://www.consultant.ru [in Ukrainian].
19. Pro finansovi koshty mistsevoi i rehionalnoi vlady: rekomendatsiia NR (2005) 1 Komitetu ministriv Rady Yevropy: ukhvalena 19 sichnia 2005 [On the Financial Resources of Local and Regional Authorities: Recommendation NR (2005) 1 of the Committee of Ministers of the Council of Europe: adopted on January 19, 2005]. (2005). Retrieved from: http://www.consultant.ru [in Ukrainian].
20. Dokument Kopenhahenskoi narady Konferentsii z liudskoho vymiru RBSIe: pidpysanyi u Kopenhaheni 29 chervnia 1990 roku [Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the RCEE: Signed in Copenhagen on June 29, 1990]. (1900). Retrieved from: http://www.consultant.ru. [in Ukrainian].
21. Uhoda pro zasnuvannia Yevropeiskoho banku rekonstruktsii ta rozvytku: ukladeno v Paryzhi 29 travnia 1990 roku [Agreement on the Founding of the European Bank for Reconstruction and Development: Concluded in Paris on May 29, 1990]. (1990). Retrieved from: http://www.consultant.ru [in Ukrainian].
22. Detsentralizatsiia – odna z naiefektyvnishykh reform v derzhavi [Decentralization is One of the Most Effective Reforms in the State]. (2018). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/news/prezident-decentralizaciya-odna-z-najefektivnishih-reform-v-48226. [in Ukrainian]
23. Pro rezultaty analizu formuvannia ta vykorystannia mizhbiudzhetnykh transfertiv z Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy mistsevym biudzhetam u 2016-2017 rokakh: rishennia Rakhunkovoi palaty Ukrainy vid 24 kvitnia 2018 roku № 11-1. [On the Results of the Analysis of the Formation and Use of Intergovernmental Transfers from the State Budget of Ukraine to Local Budgets in 2016-2017: Decision of the Accounting Chamber of Ukraine No. 11-1 dated April 24, 2018]. (2018). Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16755983/R_RP_11-1_2018.pdf?subportal=main. [in Ukrainian].
24. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. [On Approving the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 333-r dated April 1, 2014]. (2018). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].
25. Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 17.06.2014 № 1508-VII [On Cooperation of Territorial Communities: Law of Ukraine No. 1508-VII dated June 17, 2014]. (2018). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 [in Ukrainian].
26. Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 157-VIII [On Voluntary Association of Territorial Communities: Law of Ukraine № 157-VIII dated 05.02.2015] (2018). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [in Ukrainian].
27. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn: Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 № 79-VIII [On Amendments to the Budget Code of Ukraine on the Reform of the Inter-Budgetary Relations: Law of Ukraine № 79-VIII dated 28.12.2014]. (2018). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19 [in Ukrainian].
28. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR [On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine No. 280/97-VR dated May 21, 1997]. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24 [in Ukrainian].
29. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady): proekt zakonu Ukrainy vid 01.07.2015 № 2217a [On Amendments to the Constitution of Ukraine (Regarding Decentralization of Authority): Draft Law of Ukraine № 2217а dated 01.07.2015] (2018). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 [in Ukrainian].
30. Silva, D.K., Migara O., & Kurlandskaya, G.V. (2006). Mezhbjudzhetnye otnoshenija v Rossii: tendencii, protivorechija, puti reformirovanija [Interbudgetary Relations in Russia: Tendencies, Contradictions, Ways of Reforming]. Jekonomika razvitija regiona: problemy, poiski, perspektivy, 2, 513 [in Russian].
31. Tanzi, V. (1995). Fiscal federalism and decentralization: A review of some efficiency and macroeconomic aspects. Annual World Bank conference on development economics. Washington. CDC: World Bank, 295-316.
32. Wallis, J., & Oates ,W. (1988). Decentralization in the Public Sector: An Empirical Study of State and Local Government. Fiscal Federalism: Quantitative Studies. Chicago: University of Chicago Press, 13-15.
33. Kazancheva, Kh.K. (2005). Kazancheva H. K. Osnovnye napravlenija vivoda regiona iz depresivnogo sostojanija [The Main Directions of Leading the Region out of a Depressed State]. Regionologija, 3, 72-82 [in Russian].
34. Suntsova, O.O. (2008). Mistsevi finansy [Local Finances]. Kyiv Center for Educational Literature [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-11-29
Як цитувати цю статтю:
Diachenko, S. (2018). Правове регулювання бюджетної децентралізації в Україні. Аспекти публічного управління, 6(10), 37-46. https://doi.org/10.15421/151863
Розділ
Статті