Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування

  • O. V. Batanov Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
  • V. V. Kravchenko Академія праці, соціальних відносин та туризму
Ключові слова: місцеве самоврядування в Україні, територіальна громада, громадянське суспільство, питання місцевого значення, сучасний муніципалізм, муніципальна влада, децентралізація, соціальні громадські інспектори

Анотація

Статтю присвячено дослідженню муніципально-правових проблем підвищення ефективності функціонування громадянського суспільства в Україні. Акцентується увага на необхідності удосконалення та зміцнення правового статусу місцевого самоврядування як основоположного інституту громадянського суспільства. Розглянуто сучасну теорію місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства, визначено його роль у забезпеченні стабільності конституційного ладу і розвитку конституціоналізму в Україні. Проаналізовано основні теорії самоврядування, запропоновано визначення місцевого самоврядування як однієї з основних форм народовладдя та конституційного засобу обмеження державної влади в умовах формування громадянського суспільства. Такий підхід підкреслює підвищення ролі муніципально-територіального чинника в житті громадянського суспільства. Він пов’язаний зі створенням дієздатних територіальних громад, підтвердженням демократичних намірів національних держав та їх особливої уваги саме до мешканців певних територій.Зроблено висновок, що тільки реалізація протягом тривалого часу в свідомості жителів – членів територіальних громад – стійких антиетатистських установлень, корінні зміни стереотипів суспільно-політичної поведінки широких верств населення, його самоорганізація та самодисципліна, формування патріотичних настроїв можуть в майбутньому стати основою для нівелювання конфлікту державних та громадських інтересів, формування оптимального балансу між публічним і приватним началом, а в силу цього – потужним інструментом підвищення ефективності організації та функціонування громадянського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Batanov, O.V. (2017). Prava liudyny ta suchasni mizhnarodni standarty mistsevoho samovriaduvannia: pravozakhysnyi aspekt [Human rights and modern international standards of local self-government: human rights aspect]. Detsentralizatsiia v Ukraini: teoriia ta praktyka konstytutsiinoi, administratyvnoi i munitsypalnoi reformy – Decentralization in Ukraine: theory and practice of constitutional, administrative and municipal reform: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical conference. Odesa: Nats. un-t «Odeska yurydychna akademiia» [in Ukrainian].
2. Batanov, O.V. (2017). Munitsypalni sluzhby zakhystu prav liudyny: tendentsii stanovlennia v Ukraini u konteksti zarubizhnoho dosvidu [Municipal services for the protection of human rights: tendencies of becoming in Ukraine in the context of foreign experience]. Pravova derzhava, 28, 178-188 [in Ukrainian].
3. Batanov, O.V., & Kravchenko, V.V. (2017). Aktualni problemy rozvytku statutnoho prava v Ukraini (na prykladi mista Kyieva) [Topical problems of the development of statute law in Ukraine (for example, the city of Kiev)]. Aspekty publichnoho upravlinnia, 5 (5-6), 5-16 [in Ukrainian].
4. Boichuk, M.A. (2007). Vlada i hromadianske suspilstvo: mekhanizmy vzaiemodii [Government and civil society: mechanisms of interaction]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
5. Vasylev, V.Y. (1999). Mestnoe samoupravlenye [Local government]. Moscow: Yurynformtsentr [in Russian].
6. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2010 r. [On the Principles of Internal and Foreign Policy: The Law of Ukraine of July 1, 2010]. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 40, Art. 527 [in Ukrainian].
7. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. [On Local Self-Government in Ukraine: Law of Ukraine dated May 21, 1997]. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24, Art. 170 [in Ukrainian].
8. Pro orhany samoorhanizatsii naselennia: Zakon Ukrainy vid 11 lypnia 2001 r. [On the bodies of self-organization of the population: the Law of Ukraine of July 11, 2001]. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 48, Art. 254 [in Ukrainian].
9. Lotiuk, O.S. (2013). Do problemy rozuminnia funktsii hromadianskoho suspilstva [To the Problem of Understanding the Functions of Civil Society]. Pravo i hromadianske suspilstvo: nauk. Zhurnal, 2, 96-103 [in Ukrainian].
10. Lotiuk, O.S. (2015). Konstytutsiino-pravovi osnovy rozvytku ta funktsionuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini [Constitutional and legal foundations of development and functioning of civil society in Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv
[in Ukrainian].
11. Osypov, A.V. (2008). Mistse ta rol samovriadnykh protsesiv u demokratyzatsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva [Location and role of self-governing processes in the democratization of modern Ukrainian society]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].
12. Pro zatverdzhennia poriadku spryiannia provedenniu hromadskoi ekspertyzy diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 lystopada 2008 r. № 976 [On approval of the procedure for promoting public examination of the activities of executive authorities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 5, 2008 № 976]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF [in Ukrainian].
13. Remenets, O.V. (2011). Bazovi tsinnosti stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini [Basic values of formation of civil society in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
14. Rubtsov, V.P. Pro superechnosti stanovlennia instytutu orhaniv samoorhanizatsii naselennia ta novu kontseptsiiu yikh stvorennia [On contradictions in the formation of the institution of bodies of self-organization of the population and a new concept of their creation]. Retrieved from: https://sites.google.com/site/ngoildua/nasi-publikacii [in Ukrainian].
15. Kravchenko, V. (2002). Samostiinist mistsevykh vlad ta rozpodil povnovazhen mizh nymy: orhanizatsiia mistsevoho samovriaduvannia vidpovidno do pryntsypiv Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia [Independence of local authorities and division of powers between them: organization of local self-government in accordance with the principles of the European Charter of Local Self-Government]. Proceedings of the International conference. Rada Yevropy; Fond spryiannia mistsevomu samovriaduvanniu Ukrainy. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].
16. Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 liutoho 2016 r. № 68/2016 [On promoting the development of civil society in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated February 26, 2016, № 68/2016]. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016/paran20#n20 [in Ukrainian].
17. Pro Stratehiiu derzhavnoi polityky spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini ta pershocherhovi zakhody shchodo yii realizatsii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 bereznia 2012 r. № 212/2012 (vtratyv sylu) [About the Strategy of the State Policy for Promoting the Development of Civil Society in Ukraine and the Priority Measures on its Implementation: Presidential Decree dated March 24, 2012 № 212/2012 (expired)]. Ofitsiine predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. Retrieved from: http://www.president.gov.ua/documents/14621.html [in Ukrainian].
18. Chuvardynskyi, O.H. (2008). Hromadianske suspilstvo v Ukraini: stanovlennia, funktsionuvannia, perspektyvy rozvytku [Civil Society in Ukraine: Formation, Functioning, Prospects of DevelopmentCivil Society in Ukraine: Formation, Functioning, Prospects of Development]. Extended abstract of doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian].
19. Rowat, D.C. (1962). The Parliamentary Ombudsman: Should the Scandinavian Scheme be Transplanted? International Review for Administrative Sciences, 28, 399-405 [in Ukrainian].
20. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 № 333-r. [On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 1, 2014 № 333-p]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#n8 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 276
Завантажень PDF: 2089
Опубліковано
2018-08-14
Як цитувати
Batanov, O. V., & Kravchenko, V. V. (2018). Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування. Аспекти публічного управління, 6(6-7), 45-53. https://doi.org/10.15421/151838
Розділ
Стаття