Ukraine International cooperation in nuclear and radiation safety: public-administrative aspect

  • I. P. Krynychna Dnipropetrovsk regional institute of public administration of National academy for public administration under the President of Ukraine
  • I. I. Khozhylo Dnipropetrovsk regional institute of public administration of National academy for public administration under the President of Ukraine
  • O. I. Djachenko Dnipropetrovsk regional institute of public administration of National academy for public administration under the President of Ukraine
Keywords: public administration, international cooperation, nuclear safety, radiation safety, international programs

Abstract

The article examines international cooperation of Ukraine with other States in the sphere of ensuring nuclear and radiation safety and highlights the main directions of development and improvement of nuclear and radiation safety in Ukraine based on international experience, with the aim of preventing the risks of accidents and contamination areas radiological substances. Illuminated that for more than half a century of experience in the use of nuclear energy by the international community under the auspices of the UN, IAEA and other international organizations initiated and monitored the implementation of key national and international programs on nuclear and radiation safety. Of the Convention in the field of nuclear safety and the related independent peer review, effective national regulatory infrastructures, current nuclear safety standards and policy documents, as well as mechanisms of evaluation in the framework of the IAEA constitute important prerequisites for the creation of a world community, the global regime of nuclear and radiation safety. For analysis of the state of international cooperation of Ukraine with other States in the sphere of nuclear and radiation safety, highlighted the legal substance of nuclear and radiation safety of Ukraine, which is enshrined in the domestic Law of Ukraine «On nuclear energy use and radiation safety». Considered the most relevant legal relations. It is established that, despite the current complex international instruments, existing domestic legislation on nuclear and radiation safety, partly there is a threat of emergency nuclear radiation nature, in connection with the failure of fixed rules and programs, lack of funding from the state is not always on time and in full allows you to perform fixed strategy for overcoming the consequences of radiation accidents, the prevention of the threat of environmental pollution. Found that to improve and further ensuring nuclear and radiation safety of Ukraine, it is necessary to implement a clear state regulation in the sphere of execution implementation international norms and standards, implementation of the ratified documents and the existing domestic legal framework, constantly monitoring, coordination and control in relation to the goals and objectives. The study performed on the basis of international regulations, legislation of Ukraine and published documents.

References

Derzhavna inspektsiya yadernoho rehulyuvannya Ukrayiny. GRS provodyt’ robochu zustrich v Kyyevi vid 21 lystopada 2016 [State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. GRS conducts a meeting in Kiev on 21 November 2016]. Access: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/342343 (in Ukrainian).

Derzhavna inspektsiya yadernoho rehulyuvannya Ukrayiny. Derzhatomrehulyuvannya Ukrayiny ta IRSN Frantsiyi posylyly spivrobitnytstvo vid 29 kvitnya 2015 [State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. IRSN Nuclear Regulatory Committee of Ukraine and France intensified cooperation on April 29, 2015]. Access: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/279829;jsessionid=FFF4775AEE14C208E9A69F6B19EAE304.app1 (in Ukrainian).

Derzhavne pidpryyemstvo «Derzhavnyy naukovo-tekhnichnyy tsentr z yadernoyi ta radiatsiynoyi bezpeky» DNTTs YaRB. Mizhnarodne spivrobitnytstvo [The State Enterprise “State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety” SSTC. International cooperation]. Access: http://sstc.kiev.ua/diialnist/mizhnarodne-spivrobitnytstvo (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny «Pro vykorystannya yadernoyi enerhiyi ta radiatsiynu bezpeku Ukrayiny» № 39/95-VR vid 08.02.1999 [The Law of Ukraine “On Nuclear Energy and Radiation Safety of Ukraine” № 39 / 95- 08.02.1995]. Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39/95-vr (in Ukrainian).

Memorandum o sotrudnychestve y vzaymopomoshchy po voprosam yadernoy y radyatsyonnoy bezopasnosty mezhdu Pravytel’stvamy hosudarstv - chlenov Orhanyzatsyy za demokratyyu y эkonomycheskoe razvytye - HUAM № 886_007 Mizhnarodnyy dokument vid 19.06.2007, zatverdzhennya vid 05.12.2007 [Memorandum on cooperation and vzaymopomoschy question on nuclear and radiation safety Between Government states - Chlenov Organization for democracy and эkonomycheskoe Development - GUAM number 886_007 International Document of 19.06.2007, approval of 05.12.2007]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/886_007 (in Ukrainian).

Yesypenko, Yu. V., Yermakova, L. K., Murzina, T. A., Petrenko, O. V., Yatsenko, O. M, 2013. Mekhanizm implementatsiyi prohram mizhnarodnoyi tekhnichnoyi dopomohy v aspekti keruvannya proektnym tsyklom [The mechanism of implementation of international technical assistance programs in terms of project cycle management]. ISSN 2073-6231. Yaderna ta radiatsiyna bezpeka 1(57). Access: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Yarb/2013_1/1_13_12.pdf (in Ukrainian).

Bunda, N. P., Tsymbalyuk, I. L., 2008. Mizhnarodne spivrobitnytstvo Ukrayiny z vyrishennya ekolohichnykh problem suchasnosti [International cooperation of Ukraine with the solution of environmental problems]. Suchasni intehratsiyni protsesy i mizhnarodne spivrobitnytstvo 6. Access: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/nvvnu/misnarod_vidnos/2008_6/R4/4.pdf (in Ukrainian).

Uhoda mizh Derzhavnym komitetom yadernoho rehulyuvannya Ukrayiny ta Shveds’kym orhanom z radiatsiynoyi bezpeky pro spivrobitnytstvo v haluzi yadernoyi bezpeky ta radiatsiynoho zakhystu № 752_053, Mizhnarodnyy dokument vid 14.01.2010, pidpysannya vid 14.01.2010 [Agreement between the State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine and the Swedish Radiation Safety Authority on cooperation in nuclear safety and radiation protection number 752_053, International Document of 14.01.2010, signed on 14.01.2010]. Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_053 (in Ukrainian).

Uhoda mizh Derzhavnoyu inspektsiyeyu yadernoho rehulyuvannya Ukrayiny ta Norvez’kym ahent·stvom radiatsiynoho zakhystu pro spivrobitnytstvo v sferi yadernoyi ta radiatsiynoyi bezpeky № 578_025, Mizhnarodnyy dokument vid 18.11.2014, pidpysannya vid 18.11.2014 [Agreement between the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine and the Norwegian Radiation Protection Agency on cooperation in the field of nuclear and radiation security number 578_025, International Document of 11.18.2014]. Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/578_025 (in Ukrainian).

Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrayiny ta Uryadom Korolivstva Shvetsiya pro operatyvne spovishchennya pro yaderni avariyi ta obmin informatsiyeyu pro yaderni ustanovky № 752_006, Mizhnarodnyy dokument vid 23.03.1999r., pryynyattya vid 23.03.1999 [Agreement between the Government of Ukraine and the Government of Sweden on Early Notification of a Nuclear Accident and the exchange of information on nuclear facilities number 752_006, International Document of 23.03.1999, decision of 23.03.1999].Access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752_006 (in Ukrainian).

Uhoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrayiny ta Uryadom Korolivstva Shvetsiya pro spivrobitnytstvo v haluzi yadernoyi bezpeky № 752_005, Mizhnarodnyy dokument vid 23.03.1999r., ratyfikatsiya vid 23.03.2000 [Agreement between the Government of Ukraine and the Government of Sweden on cooperation in nuclear safety №752_005, International Document of 23.03.1999, the ratification of 23.03.2000]. Access:: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/752_005 (in Ukrainian).

Uhoda pro spivrobitnytstvo mizh derzhavnym komitetom Ukrayiny z pytan’ yadernoyi i radiatsiynoyi bezpeky (Ukrderzhkomyaderbezpeky) ta Shveds’kym inspektoratom yadernoyi enerhetyky (SKI) shchodo diyal’nosti, pov»yazanoyi z nerozpovsyudzhennyam yadernoyi zbroyi № 752_019, Mizhnarodnyy dokument vid 17.08.1993r., pidpysannya vid 17.08.1993 [Agreement on cooperation between the State Committee of Ukraine on Nuclear and Radiation Safety (Ukrderzhkomyaderbezpeky) and the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) on activities related to the proliferation number 752_019, International Document of 17.08.1993, signed on 08/17/1993]. Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/752_019 (in Ukrainian).

Uhoda pro spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Spoluchenymy Shtatamy Ameryky stosovno myrnoho vykorystannya yadernoyi enerhiyi № 840_020 Mizhnarodnyy dokument vid 06.05.1998, ratyfikatsiya vid 19.03.1999 [Agreement on cooperation between Ukraine and the United States of America concerning peaceful uses of nuclear energy number 840_020 International Document of 06.05.1998, the ratification of 19.03.1999]. Access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/840_020 (in Ukrainian).

Yaderna ta radiatsiyna (radioekolohichna) bezpeka v systemi ekolohichnoyi bezpeky [Nuclear and Radiation (Radioecology) security system of environmental safety]. Access: http://www.referat-sochinenie.ru/add/ekologiya_i_ohrana_prirody/yaderna_ta_radacina_radoekologchna_bezpeka_v_sistem_ekologchno_bezpeki.html (in Ukrainian).

Yaderno-radiatsiynyy teroryzm – hlobal’na zahroza [Nuclear radiation terrorism - a global threat]. Access: http://pidruchniki.com/72509/ekologiya/yaderno-radiatsiyniy_terorizm_globalna_zagroza (in Ukrainian).

Published
2017-03-14
How to Cite
Krynychna, I. P., Khozhylo, I. I., & Djachenko, O. I. (2017). Ukraine International cooperation in nuclear and radiation safety: public-administrative aspect. Public Administration Aspects, 4(11-12), 32-39. https://doi.org/10.15421/15201659
Section
Mechanisms of public management