Genesis of public administration in sphere of civil protection in Ukraine during its independent years

  • O. A. Podskal’na Institute of public administration in the sphere of civil protection
Keywords: civil defense system, emergency (situation), Ministry of Emergency Situations of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, reform of public administration, European integration

Abstract

The formation and development of public administration in the field of civil protection in Ukraine has been analyzed including its reform, regulatory and legal support, and organizational management of all civil protection links. Since the Declaration of the Independence, the formation of the national system of protection of population and territories from emergency situations were assigned to Civil defense headquarters being the central executive authority subordinated to the Cabinet of Ministers of Ukraine. Civil protection of Ukraine has become an important element of national security. Importantly, the Prime - Minister of Ukraine had been assigned to be the head of Civil Protection of Ukraine, as well as the heads of executive bodies had been assigned to become heads of Civil Protection in the regions. In order to improve the governance in the field of civil protection, the Ministry of Ukraine on Emergencies and Affairs of Population’s Protection from Consequences of Chernobyl Catastrophe had been established in 1996.The adoption of the Code of Civil Defense of Ukraine (October 2, 2012) was extremely important, as it is the only systematic legislative act on civil protection. Consequently, the issue and the implementation of Decrees of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, which determined tasks and functions, mechanisms of formation and realization of state policy in this area have become very important, including the reassignment of the State department of fire security from the Ministry of Internal Affairs in 2003 to the Fire Extinguishing and Emergency Response. Both governmental body and its subordinate authorities, institutions and units that contributed to the unification of forces and means had been reassigned.On December 24, 2012 the Ministry of Emergencies of Ukraine and the State Inspectorate of technological security of Ukraine had been reorganized into the State Emergency Service of Ukraine (hereinafter - the SES of Ukraine), which was coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Defense of Ukraine (since April 25, 2014 it is coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Interior of Ukraine) The responsibility of SES of Ukraine is to implement the state policy in the sphere of civil protection of population and territories from emergency situations, to prevent, to respond emergently, to rescue, to firefight, to maintain fire and technological safety, to provide search and rescue service and hydrometeorological activity. Positive experience of public administration in the sphere of civil protection, which has been gained in Ukraine, will be useful in the further reform of the civil protection according to the European standards.

References

Andryeyev, S.O., 2010. Orhanizatsiyno - pravovyy mekhanizm derzhavnoho upravlinnya tsyvil’nym zakhystom na rehional’nomu rivni [Organizational - legal mechanism of government civil protection at regional level: Dis ... Cand. Science state. Exercise .: 25.00.02]. Zakhyshchena, Kh. (in Ukrainian)

Bykov, O.S., 2015. Strukturno - funktsional’ni mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya terytorial’nykh pidsystem tsyvil’noho zakhystu: Dys... kand. nauk derzh. upr.: 25.00.02 [Structural - functional mechanisms of governance regional civil protection subsystems: Dis ... Cand. Science state. Exercise .: 25.00.02]. Zakhyshchena, Kyiv (in Ukrainian)

Volyans’kyy, P.B., 2013. Teoretychni zasady derzhavnoho upravlinnya medychnym zakhystom naselennya vid naslidkiv nadzvychaynykh sytuatsiy v Ukrayini: avtoref. dys... dok. nauk z derzh. upr.: 25.00.01 [The theoretical basis of government medical protection of population from emergency situations in Ukraine: Author. di ... dock. Science of the state. Exercise .: 25.00.01]. Kyiv (in Ukrainian)

Derzhavne upravlinnya ta derzhavna sluzhba u sferi tsyvil’noho zakhystu: navchal’nyy posibnyk [Public administration and public service in the field of civil protection: a tutorial]. 2013. TOV Vydavnytstvo - drukarnya “Dilo”, Vinnytsya (in Ukrainian)

Domans’kyy, V.A., 2004. Derzhavne upravlinnya pozhezhnoyu bezpekoyu Ukrayiny (orhanizatsiyno - pravovyy analiz za materialamy diyal’nosti Derzhavnoho departamentu pozhezhnoyi bezpeky) [State Department of Fire Safety of Ukraine (organizational - legal analysis of the materials of the State Department of Fire Safety): Dis ... Cand. Legal. Sciences: 12.00.07]. Zakhyshchena, Kyiv (in Ukrainian)

Zhukova, L.A., 2007. Derzhavne upravlinnya u sferi tsyvil’noho zakhystu v Ukrayini: funktsional’no - strukturnyy aspekt: Dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.02 [State Department of Civil Protection in Ukraine: functional - structural aspect: Dis ... Cand. Science of the state. Exercise .: 25.00.02]. Zakhyshchena, Kyiv (in Ukrainian)

Informatsiyni materialy shchodo kerivnytstva tsyvil’nym zakhystom Ukrayiny [Information materials on the management of civil protection of Ukraine]. Access: http://www.kmu.gov.ua (in Ukrainian)

Informatsiyni materialy shchodo funktsionuvannya Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy [Information materials on the functioning of State Emergency Service of Ukraine]. Access: http://www.dsns.gov.ua (in Ukrainian)

Klymenko, N.H., 2008. Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnya v umovakh nadzvychaynykh sytuatsiy: teoretychnyy ta istorychnyy aspekty: avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.01 [Features of public administration in emergency situations: a theoretical and historical aspects: Author. Thesis ... candidate. Science of the state. Exercise .: 25.00.01]. NADU, Kyiv (in Ukrainian)

Kodeks tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 2 zhovtnya 2012 r. № 5403 – VI [Code of Civil Defense of Ukraine: Law of Ukraine on October 2, 2012 r. Number 5403 - VI]. Access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (in Ukrainian)

Kostenko, V.O., 2014. Aktualizatsiya protsesu vdoskonalennya derzhavnoho upravlinnya u sferi tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny [Updating the process of improving governance in the field of civil protection in Ukraine]. Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya : zb. nauk. pr. KharRI NADU 1(44), 185 - 191. Kh. (in Ukrainian)

Kostenko, V.O., 2013. Modernizatsiya derzhavnoyi systemy tsyvil’noho zakhystu ta perspektyvy yiyi podal’shoho rozvytku v konteksti yevropeys’koyi intehratsiyi Ukrayiny [Modernization of the State System of Civil Protection and prospects of further development in the context of European integration of Ukraine]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya : zb. nauk. pr. -DRIDU NADU 4 (19), 107-115. Dnepr (in Ukrainian)

Kostenko, V.O., 2013. Diyal’nist’ mistsevykh orhaniv vykonavchoyi vlady ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya shchodo zakhystu naselennya i terytoriy u razi zahrozy abo vynyknennya nadzvychaynykh sytuatsiy [The activities of local authorities and local authorities to protect the population and territories in case of danger or emergency]. Hrani 4 (96). Access: http://grani.org.ua/ua/graniarchive.html. (in Ukrainian)

Kostenko, V.O., 2014. Reforma mistsevoho samovryaduvannya - yak efektyvnyy mekhanizm dlya pidvyshchennya rivnya tsyvil’noho zakhystu terytorial’nykh hromad [The reform of local government - as an effective mechanism to improve civil protection of communities]. Aspekty publichnoho upravlinnya 3 - 4 (5 - 6), 119 - 126. Dnepr (in Ukrainian)

Krynychna, I.P., 2012. Derzhavne upravlinnya protsesamy radiatsiyno bezpechnoyi zhyttyediyal’nosti naselennya: teoretyko - metodolohichni zasady: Dys... dok. nauk derzh. upr.: 25.00.01 [State management processes of radiation safety of the population: the theoretical - methodological principles: Dis ... dock. Science state. Exercise .: 25.00.01]. Zakhyshchena, Kyiv (in Ukrainian)

Krynychna, I.P., 2009. Derzhavne upravlinnya protsesamy zabezpechennya radiatsiynoyi bepeky v Ukrayini: monohrafiya [State management of radiation bepeky processes in Ukraine: monograph]. Porohy, Dnipropetrovs’k (in Ukrainian)

Martynenko, V., 2016. Shchodo vykorystannya terminiv “tsyvil’na oborona” ta “tsyvil’nyy zakhyst” [Regarding the use of the terms “civil defense” and “civil protection”]. Nadzvychayna sytuatsiya 9 (226), 36. Kyiv (in Ukrainian)

Mykhaylov, V.M., 2013. Vzayemodiya orhaniv derzhavnoyi vlady ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya u sferi zapobihannya ta likvidatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy: Dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.04 [Interaction of state and local governments in the area of prevention and liquidation of emergency situations: Dis ... Cand. Science of the state. Exercise .: 25.00.04]. Zakhyshchena, Kyiv (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16.12.2015 № 1052 [On approval of the State Emergency Service of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine from 16.12.2015 number 1052]. Access: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248721664 (in Ukrainian)

Romanchenko, Ye.O., 2016. Kontseptual’ni zasady reformuvannya Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z nadzvychaynykh sytuatsiy ta yiyi mistse v systemi orhaniv vnutrishnikh sprav [Concept for reforming the State Emergency Service of Ukraine and its place in the system of the Interior]. Aspekty publichnoho upravlinnya 3(29), 38 - 46. Dnepr (in Ukrainian)

Sytnyk, H.P., 2005. Derzhavne upravlinnya u sferi zabezpechennya natsional’noyi bezpeky Ukrayiny: teoriya i praktyka: Dys... d - ra nauk z derzh. upr.: 25.00.01 [State management in the field of national security of Ukraine: Theory and Practice: Dis ... d - ra Sciences of state. Exercise .: 25.00.01]. Zakhyshchena, Kyiv (in Ukrainian)

Terent”yeva, A.V., 2009. Upravlinnya nadzvychaynymy sytuatsiyamy: monohrafiya [Emergency Management: monograph]. TOV “Doktor media”, Kyiv (in Ukrainian)

Trush, O.O. Dosvid pobudovy ta funktsionuvannya system tsyvil’noho zakhystu krayin - chleniv Yevropeys’koho Soyuzu [Experience in construction and operation of civil protection of the countries - members of the European Union]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. 1 (28), 4 (27) (in Ukrainian)

Published
2016-08-12
How to Cite
Podskal’na, O. A. (2016). Genesis of public administration in sphere of civil protection in Ukraine during its independent years. Public Administration Aspects, 4(9-10), 25-33. https://doi.org/10.15421/152016847
Section
Theory and history of public administration