Harmonization of the Ukrainian civil service with international and EU standards

  • L. V. Prudyus National academy for public administration under the President of Ukraine
Keywords: European integration, European principles, democratic governance, electronic governance, quality management, respectability, lifelong learning

Abstract

In the article the issue on harmonization of the civil service with the international and EU standards as one of the key direction of implementation of the Reform Strategy of civil service and service in local self­government bodies for the period up to 2017 was researched.It was established that examples of the most effective management practice can be considered as a standard on which could be oriented states that seek to move to a more efficient and effective public administration.It was approached the issue «European standards of the public administration» as the complex of principles and standards of the establishing and implementation of politics, requirements to the management system. These concepts create will­free and subsequent application to harmonize with the model on building and realization of the modern people oriented public power; «European standards of the civil service» as the requirements to the organization, functionality, structure and management of the civil service system of the EU countries, which established by the legislation and informal cooperation for the ensuring the mission, aim and tasks of the EU and were established by founding treaties.It was summarized that good governance became in the EU as the paradigm for ensuring of the real effect to the democracy values and standards, human rights protection, rule of law, obligatory public administration in all levels. It was implemented according to 12 principles: 1) fair elections, representation and participation; 2) sensitivity to the citizens needs and expectations; 3) efficiency and effectiveness; 4) openness and transparency; 5) the rule of law; 6) ethical behavior; 7) the ability and competence; 8) innovation and openness to change; 9) sustainability and focus on long­term results; 10) sound financial management; 11) human rights, cultural diversity and social cohesion; 12) accountability.It was proven that civil service harmonization with the international and the EU standards aimed at humanizing the civil service and public administration and ensured compliance with labor and social rights, fundamental freedoms; standards of democratic / or good governance; e­government standards, standards of quality management; standards of human resources management; integrity standards, standards of creation a single European education space and life learning education for adults.

Author Biography

L. V. Prudyus, National academy for public administration under the President of Ukraine
PhD in public administration

References

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian (from ext., Reported. And CD)]. 2009. VTF «Perun», Irpin’, K. (in Ukrainian).

Deklaratsiya pro yevropeys’ku polityku u haluzi novykh informatsiynykh tekhnolohiy : Mizhnarodnyy dokument vid 06.05.1999 [Declaration of European policy in the field of new information technologies: International Document of 06.05.1999].

Dyrektyva 1999/93/YeS Yevropeys’koho parlamentu ta Rady «Pro systemu elektronnykh pidpysiv, shcho zastosovuyet’sya v mezhakh Spivtovarystva»: Mizhnarodnyy dokument, Vymohy [...] vid 13.12.1999 № 1999/93/YeS [Directive 1999/93 / EC of the European Parliament and the Council «On the system of electronic signatures used in the Community»: International Document Requirements [...] of 13.12.1999 number 1999/93 / EC].

Yevropeys’ka komisiya «Za demokratiyu cherez pravo» (Venetsians’ka komisiya). Proekt Konsul’tatyvnoho vysnovku shchodo Zakonu «Pro vyznachennya kryteriyu dlya obmezhennya povnovazhen’ nesennya derzhavnoyi sluzhby, dostupu do dokumentiv ta oprylyudnennya informatsiyi pro kolaboratsionizm iz orhanamy derzhavnoyi bezpeky» (Zakonu «Pro lyustratsiyu») Kolyshn’oyi Yuhoslavs’koyi Respubliky Makedoniya : Vysnovok № 694/2012. – Strasburh. – 30.11.2012 [The European Commission «For Democracy through Law» (Venice Commission). The draft advisory opinion on the law «On determining criteria to limit the powers of objection to the civil service, access to documents and disclosure of collaboration with public safety» (Law «On lustration»), the former Yugoslav Republic of Macedonia: Conclusion № 694/2012] .

Yevropeys’ka stratehiya shchodo innovatsiy ta dobroho vryaduvannya na mistsevomu rivni [European strategy on innovation and good governance at the local level].

Yevropeys’kyy Soyuz u XXI stolitti: funktsionuvannya ta rozvytok [The European Union in the XXI century: the functioning and development]. LRIDU NADU, L’viv (in Ukrainian).

Konventsiya Orhanizatsiyi Ob»yednanykh Natsiy proty koruptsiyi : Konventsiya vid 31.10.2003 [The United Nations Convention against Corruption: Convention of 31.10.2003].

Konventsiya pro zakhyst prava na orhanizatsiyu ta protsedury vyznachennya umov zaynyatosti na derzhavniy sluzhbi № 151 : Mizhnarodnyy dokument vid 27.06.1978 № 151 [Convention on the protection of the right to organize and procedures for determining conditions of employment in the public service number 151: International Document of 27.06.1978 number 151].

Kontseptual’na model’ sluzhb (tsentriv) suprovodu protsesu bezperervnoyi osvity derzhavnykh sluzhbovtsiv: diahnostychni, psykholohichni, naukovo­doslidni ta metodychni rekomendatsiyi [Conceptual model of services (centers) support the process of continuous education for civil servants: diagnostic, psychological, research and guidance]. 2011. PU imeni M.P. Drahomanova, Kyiv (in Ukrainian).

Kryminal’na konventsiya pro borot’bu z koruptsiyeyu (ETS 173) : Mizhnarodnyy dokument vid 27.01.1999 № ETS173 [Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173): International Document of 27.01.1999 № ETS173].

Mizhnarodnyy standart. Investors in People [International standard. Investors in People].

Mizhnarodnyy standart. Sotsial’na vidpovidal’nist’ (SA8000) : mizhnarodnyy dokument vid 01.10.2007 (SA8000:2001) [International standard. Social responsibility (SA8000): International Document of 01.10.2007].

Model’nyy kodeks povedinky dlya derzhavnykh sluzhbovtsiv (dodatok do Rekomendatsiy Komitetu ministriv Rady Yevropy vid 11.05.2000 №R (2000) 10 shchodo kodeksiv povedinky dlya derzhavnykh sluzhbovtsiv) [Model code of conduct for civil servants (Annex to the Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 11.05.2000 No. R (2000) 10 on codes of conduct for public servants)]. Access: http://komitet.in.ua/?p=853 (in Ukrainian).

Pro spryyannya rozvytku hromadyans’koho suspil’stva v Ukrayini : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 26.02.2016 № 68/2016 [On the promotion of civil society in Ukraine, President of Ukraine Decree of 26.02.2016 № 68/2016].

Okinavs’ka khartiya hlobal’noho informatsiynoho suspil’stva : Mizhnarodnyy dokument vid 22.07.2000 [Okinawan Charter of Global Information Society: International Document of 22.07.2000].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 № 1556­VII [Higher Education: Law of Ukraine of 01.07.2014 number 1556­VII].

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrayiny vid 10.12.2015 № 889­VIII [On the Civil Service Law of Ukraine of 10.12.2015 number 889­VIII].

Pro derzhavno­pryvatne partnerstvo : Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010 № 2404­VI [On Public­Private Partnership Law of Ukraine from 01.07.2010 number 2404­VI]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2404­17. (in Ukrainian).

Pro zapobihannya koruptsiyi: Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 № 1700­VII [Prevention of Corruption Law of Ukraine from 14.10.2014 number 1700­VII].

Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2014­2017 roky : Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 № 1699­VII [On the principles of anti­corruption policy in Ukraine (Anti­corruption Strategy) for 2014­2017 years: the Law of Ukraine from 14.10.2014 number 1699­VII].

Pro zatverdzhennya Metodyky vyznachennya kryteriyiv yevrointehratsiynoyi skladovoyi derzhavnykh tsil’ovykh prohram : nakaz Ministerstva ekonomiky ta z pytan’ yevropeys’koyi intehratsiyi Ukrayiny vid 16.03.2005 № 62 [On approval criteria Methods of European integration component state programs, order of the Ministry of Economy and European Integration of Ukraine of 16.03.2005 number 62].

Pro zatverdzhennya Natsional’noyi stratehiyi u sferi prav lyudyny : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25.08.2015 № 501/2015 [On approval of the National Strategy for Human Rights: Order of the President of Ukraine of 25.08.2015 № 501/2015].

Pro zatverdzhennya Natsional’noyi ramky kvalifikatsiy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lyst. 2011 r. № 1341 [On approval of the National Qualifications Framework: Cabinet of Ministers of Ukraine of 23 letter. 2011 r. 1341].

Pro zatverdzhennya Pravyl etychnoyi povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.02.2016 № 65 [On approval of rules of ethical conduct for public officials, the Cabinet of Ministers of Ukraine of 11.02.2016 number 65].

Pro zatverdzhennya Stratehiyi reformuvannya derzhavnoyi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini na period do 2017 roku ta planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18.03.2015 № 227­r [On approval of the Strategy of reforming the civil service and local government in Ukraine until 2017 and action plan for its implementation, the Cabinet of Ministers of Ukraine of 18.03.2015 number 227­p].

Prohrama intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys’koho Soyuzu [The program of Ukraine’s integration into the European Union]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100­00. (in Ukrainian).

Pro Natsional’nu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25.06.2013 №344/2013 About the National Strategy for Development of Education in Ukraine for the period till 2021: Order of the President of Ukraine of 25.06.2013 №344 / 2013 [About the National Strategy for Development of Education in Ukraine for the period till 2021: Order of the President of Ukraine of 25.06.2013 №344 / 2013].

Pro osvitu: proekt Zakonu Ukrayiny vid 04.04.2016 3491­d [On education, draft Law of Ukraine of 04.04.2016 3491­D].

Pro ochyshchennya vlady: Zakon Ukrayiny vid 16.09.2014 № 1682­VII [On cleaning power: the Law of Ukraine from 16.09.2014 number 1682­VII].

Pro profesiynyy rozvytok pratsivnykiv : Zakon Ukrayiny vid 12.01.2012 № 4312­VI [On the professional development of employees: Law of Ukraine of 12.01.2012 number 4312­VI].

Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys’kym Soyuzom, yevropeys’kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy­chlenamy, z inshoyi storony: Zakon Ukrayiny vid 16.09.2014 № 1678­VII [On ratification of the Association Agreement between Ukraine, on one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, the Law of Ukraine from 16.09.2014 number 1678­VII]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1678­18. (in Ukrainian).

Pro sotsial’nyy dialoh v Ukrayini : Zakon vid 23.12.2010 № 2862­VI [On Social Dialogue in Ukraine: Law of 23.12.2010 number 2862­VI]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862­17. (in Ukrainian).

Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12.01.2015 № 5/2015 [On the strategy of sustainable development «Ukraine ­ 2020»: Decree of the President of Ukraine of 12.01.2015 № 5/2015].

Pro skhvalennya Kontseptsiyi rozvytku elektronnoho uryaduvannya v Ukrayini : rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 13.12.2010 № 2250­r [On approval of the concept of e­government in Ukraine: Cabinet of Ministers of Ukraine from 13.12.2010 number 2250­p].

Standarty yevropeys’koho vryaduvannya : navch. posibnyk [Standards of governance: teach. manual]. 2011. NADU, Kyiv (in Ukrainian).

Typovyy zakon YuNISITRAL «Pro elektronni pidpysy» : Zakon vid 05.07.2001 [YUNISITRAL Model Law «On electronic signature»: Law of 05.07.2001].

Tsyvil’na konventsiya pro borot’bu z koruptsiyeyu : Mizhnarodnyy dokument vid 04.11.1999 [Civil Law Convention on Corruption: International Document of 04.11.1999].

Chykhoyeva, N.M. Standarty derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny: suchasnyy riven’ ta potreba v zapozychenni yevropeys’koho dosvidu [The standards of public service in Ukraine: the current level and the need for borrowing European experience].

Sharov, Yu. Yevropeys’ki standarty publichnoho upravlinnya: proektsiya na munitsypal’nyy riven’ [European standards of public administration: the projection on the municipal level]. Access: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01%284%29/10syppmr.pdf. (in Ukrainian).

Shvets’, Ye.Ya., 2013. Formuvannya kontseptsiyi bezperervnoyi osvity «Novomu stolittyu – novu osvitu» v umovakh yevropeys’koyi intehratsiyi vyshchoyi osvity [Formation of the concept of lifelong education «new century ­ a new education» in terms of European integration of higher education]. Humanitarnyy visnyk ZDIA 55. Access: http://vestnikzgia.com.ua/article/viewFile/24233/21790. (in Ukrainian).

Introduction and Implementation of Total Quality Management (TQM) .

ISO 9000 ­ Menedzhment kachestva [ISO 9000 ­ Quality Management].

CAF ­ Common Assessment Framework .

Published
2016-07-19
How to Cite
Prudyus, L. V. (2016). Harmonization of the Ukrainian civil service with international and EU standards. Public Administration Aspects, 4(6-7), 66-76. https://doi.org/10.15421/151630
Section
Personnel policy and public service