Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні


  • L. Y. Kornat Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Адреса: 79491, м.Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/151553
Ключові слова: управління етнокультурною різноманітністю, ліберальний інте- груючий мультикультуралізм, теоретична модель публічного управління етнокуль- турною різноманітністю, принципи публічного управління етнокультурною різнома- нітністю

Анотація

У статті обґрунтовано складові публічного управління етнокультурною різно-манітністю в Україні на основі концептуальної моделі ліберального інтегруючогомультикультуралізму. Доведено, що нехтування проблемами етнонаціональногорозвитку містить небезпеку перетворити фактор етнокультурної різноманітності зкультурного надбання на джерело конфліктів та протиріч, призвести до втрати тери-торіальної цілісності країни. Визначено основні проблеми, які є наслідком непослі-довної етнонаціональноїполітики в Україні. На основі авторського визначення тер-мінів «управління етнокультурною різноманітністю», «модель» та «концептуальнамодель» управління етнокультурною різноманітністю визначено основні принципипублічного управління етнокультурною різноманітністю та запропоновано як най-більш прийнятну для умов України концептуальну модель управління етнокультур-ною різноманітністю – інтегруючий мультикультуралізм, метою якого є інтеграціята консолідація. Визначено елементи даної концептуальної моделі та доведено, що їїперевага, порівняно з іншими моделями управління етнокультурною різноманітніс-тю, полягає у сприянні процесам суспільної інтеграції шляхом підтримки культурноїрізноманітності, захисту індивідуальних та колективних прав етнокультурних груп – без порушення конституційних прав особи у суспільстві в цілому, створення умов для збереження самобутності етнокультурних груп, а також розвитку загальнонаціональної соцієтальної культури, котра дозволить забезпечити формування спільноїдля всіх громадян національної ідентичності.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Місце роботи автора
Корнат Леся Ярославівна – аспірант
Опубліковано
2015-08-20
Як цитувати цю статтю:
Kornat, L. (2015). Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні. Public Administration Aspects, 3(7-8). https://doi.org/10.15421/151553
Розділ
Теорія та історія публічного управління