Анонси

REFERENCES - ПРОСТО ТА ПРАВИЛЬНО

2018-01-09
Шановні колеги! Представляємо вашій увазі сервіс, який допоможе оформити список використаної літератури згідно з вимогами нашого видання: ДСТУ: 2015 для бібліографічних посилань і APA для references. Читати більше про REFERENCES - ПРОСТО ТА ПРАВИЛЬНО

Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Аспекти публічного управління».

Журнал «Аспекти публічного управління» видається з вересня 2013 року. 

Тематична спрямованість: теорія та історія публічного управління, механізми публічного управління, кадрова політика та публічна служба, регіональне та муніципальне управління. 
Періодичність: 12 разів на рік. 
Мова видання: українська, російська, англійська. 
Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 
Видавець: Видавництво «Грані» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 2131 від 23.03.2005). 
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN 2311-6420 (Print), ISSN 2413-8231 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації 28.11.2013 р. (серія КВ № 20424-10224Р). 
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з державного управління (рішенням експертної ради МОН України від15.04.14 р.).
Журнал «Аспекти публічного управління» індексується в міжнародних наукометричних базах: 

IndexCopernicus (Impact Factor ICV 2016 - 70,27);
eLibrary;
- Google Scholar;
BASE - Bielefeld Academic Search Engine;
Vsenauki.ru;
National Library of Ukraine Vernadsky
DOAJ;
- ERIH PLUS;
MIAR ;
WorldCat;
University of Saskathewan.

Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. 

Інструкції для авторів