KVITKA, S.; NOVICHENKO, N.; HUSAREVYCH , N.; PISKOKHA, N.; BARDAKH, O.; DEMOSHENKO, G. Prospective directions of digital transformation of public governance. Public administration aspects, v. 8, n. 4, p. 129-146, 29 Oct. 2020.