Державне управління процесами забезпечення внутрішньої екологічної безпеки в Україні: організаційно-правовий аспект


  • Y. О. Romanenko Міжрегіональна академія управління персоналом Адреса: 03039, м.Київ, вул. Фрометівська, 2
Ключові слова: https://doi.org/10.15421/1516008
Ключові слова: державне управління, екологічна безпека, навколишнє природне середовище, надзвичайна ситуація, природокористування, організаційно-правове регулювання

Анотація

У статті вивчено стан нормативно-правової бази, що регулює суспільні відносини у сфері внутрішньої екологічної безпеки та забезпечує проведення єдиної державної політики і реалізації повноважень органами влади на всіх рівнях. Так, у правовому полі є прогалини з багатьох питань, що мають важливе значення при вирішенні по- ставлених завдань, у тому числі повноважень і відповідальності суб’єктів права в різ- номанітних умовах екстремальної обстановки, а також організації управління й ке- рівництва аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами в зонах лиха. Встановлено, що для підвищення ролі держави в забезпеченні захисту населен- ня від надзвичайних ситуацій природного характеру необхідно досягти якісної зміни правового статусу органів управління, з формуванням відповідного законодавства й проведенням нормативного регулювання. У цілому процес правового регулювання у вирішенні завдань захисту населення від надзвичайних ситуацій різноманітного ха- рактеру найбільш доцільно проводити шляхом систематизації нормативно-правових актів на державному, регіональному і місцевому рівнях, які мають відношення до питань попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій; усунення суперечностей у діючому законодавстві; узгодження національного законодавства з міжнародним. На підставі результатів аналізу існуючих та невирішених проблем внутрішньої екологічної безпеки доведено необхідність запровадження нових механізмів держав- ного впливу щодо запобігання погіршенню екологічної ситуації: використання спо- собів та засобів захисту населення від сучасних антропогенних впливів; санація те- риторії, визначення меж санітарних зон, медичне та санітарно-гігієнічне обстеження населення; забезпечення внутрішньої екологічної безпеки має реалізуватися за до- помогою юридичних, оперативно-рятувальних, функціональних та територіальних методів державного управління; застосування державно-управлінських багатофунк- ціональних регуляторів, які здатні одночасно впливати на ситуацію в сфері природо- користування.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Місце роботи автора
Романенко Євген Олександрович - доктор наук з державного управління, доктор економічних наук, професор
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати цю статтю:
Romanenko, Y. (2016). Державне управління процесами забезпечення внутрішньої екологічної безпеки в Україні: організаційно-правовий аспект. Public Administration Aspects, 4(1-2). https://doi.org/10.15421/1516008
Розділ
Механізми публічного управління