Сорокіна Наталія

д.держ.упр., доцент
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна).

ORCID 0000-0002-0804-330X
Researcher ID V-2103-2019
Scopus ID 57222147908

Основні наукові напрямки: публічна служба, морально-етичні основи публічної служби, доброчесність публічних службовців, соціально-гуманітарна політика, академічна доброчесність, організаційна культура.

Публікації 2017-2022 рр.

Монографії:

Сорокіна Н. Г. Морально-етичні основи публічної служби в умовах трансформації влади в Україні: монографія. Дніпро: Грані, 2020. 224 с.

Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н.А. Липовська, [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : Грані, 2020. 216 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. монографія / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 170 с.

Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / за заг. ред. С. М. Серьогіна.– Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 257 с.

Публікації в Web of science / Scopus:

Kryvtsova O., Panchenko H., Symonenko L., Yakobchuk V, Sorokina N., Chernysh V. Humanization of the educational process of professional training of civil servants as a methodological basis for improving the human resources potential of the civil service of Ukraine and the EU experience. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. 12/01-XXV. P. 41-46. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/papers/A_06.pdf (Web of science).

Serohin, S., Sorokina N., Pysmennyi I. Restoring trust in government as a prerequisite for the formation of effective public administration in Ukraine. Public Policy and Administration. 2020. 19(4). pp. 195 – 208. https://doi:10.13165/VPA-20-19-4-14 (Scopus).

Nesterova O., Nakaznyi М., Sorokina N., Berdnyk L., Cherkashchenko O., Medvedovskaya T. Responsibility development as academic integrity tool for translation and public administration students. Cypriot Journal of Educational Sciences. 2019. 14(3). pp. 436 – 444. https://doi:10.18844/cjes.v14i3.4289 (Scopus).

Shelomovska O., Sorokina L., Romanyukha M., Sorokina N., Machulina I. Educational Potential of Mass Media: Reality And Prospects For E-Learning. E-learning. Vol. 11. E-Learning and STEM Education: Monograph // Scientific Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice Cieszyn, 2019. P. 671-689. https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learning/?doing_wp_cron=1643799980.9521811008453369140625 (Web of science).

Shelomovska О., Sorokina N., Romanyukha M., Bohomaz K. Network communication as a means of improving the efficiency of teacher-student interaction. E-learning. Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning. Katowice, Cieszyn. 2017. Vol. 9. pp. 389 – 408. https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learning/?doing_wp_cron=1643799980.9521811008453369140625 (Web of science).

Публікації у фахових виданнях України та зарубіжних виданнях:

Сорокіна Н.Г. Концептуальна модель формування морально-етичних основ публічної служби в Україні. Держава та регіони. Сер.: Публічне управління і адміністрування: Наук.-вироб. журн. Запоріжжя.: ЗІДМУ, 2022. Вип. 1. С.78 -83. DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401.2022.1.13

Сорокіна Н. Г. Особливості ціннісних орієнтацій публічних службовців в сучасних умовах реформування публічної служби. Публічне адміністрування та національна безпека. 2020. № 2. С. 7 – 13. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-2-5635

Сорокіна Н. Г. Особливості етикету публічного службовця в сучасних умовах реформування публічної служби. Ефективність державного управління. 2020. № 63. С.185 – 198. https://doi:10.33990/2070-4011.63.2020.212675

Сорокіна Н. Г. Сутність етичної інфраструктури та її роль у процесі формування морально-етичних основ публічної служби. Актуальні проблеми державного управління. 2020. № 2(58). С. 157 – 164. https://doi:10.34213/аp.20.02.18.

Сорокіна Н. Г. Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8, № 6. С. 90 – 97. https://doi.org/10.15421/1520109

Tarasenko T., Sorokina N. Theoretical aspects of consideration of ethics and responsibility in public administration. Recht der Osteuropaischen Staaten (ReOS). 2020. № 03. C. 54–57. URL: https://www.uni-goettingen.de/de/reos+03/2020/630061.html

Shelomovska O., Sorokina L., Romaniukha M., Sorokina N., Machulina I. Сloud technologies for training university students of socio-humanitarian specialties and public administration. E-learning. Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning. Katowice, Cieszyn. 2020. Vol. 12. pp. 159 – 170. doi:10.34916/el.2020.12.14.

Сорокіна Н. Г. Організаційна культура публічної служби та особливості її змін. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 4(43). С. 114 – 122. https://doi:10.33287/101915.

Серьогін С., Сорокіна Н., Шеломовська О. Мотивація як основний спосіб підвищення ефективності роботи публічних службовців (соціологічний аналіз). Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7, № 11. С.5-14. DOI: https://doi.org/10.15421/151951

Shelomovska, O., Sorokina, L., Romaniukha, M., Sorokina, I., Machulina, I. Educational Potential of Mass Media: Reality And Prospects For E-Learning. E-learning. E-Learning and STEM Education, Katowice. Cieszyn. 2019. Vol. 11. pp. 671 – 689. URL: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf

Сорокіна Н. Г. Аналіз основних вимог до етичної поведінки державних службовців в Україні: правовий аспект. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5, № 1 – 2(39 – 40). С. 13 – 18. https://doi:10.15421/1520172

Shelomovska O., Sorokina N., Romanyukha M. Social Networks as a Constituent of Elearning Environment. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. The Journal of University of Ostrava. 2017. Volume 6, Issue 4, (Dec. 2017). P. 4–14. URL: https://bit.ly/3IZKM8d . doi: 10.1515/ijicte-2017-0015 (in Czech Republic).

Сорокіна Н. Г. Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності публічного службовця. Jurnalul juridic national: teorie şi practică National law journal: theory and practice. Научно-практическое правовое издание Республики Молдова Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017. № 5 (27). С. 39–42. Режим доступу: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/5/8.pdf (in Moldova).

Тези доповідей:

Сорокіна Н.Г. Місце і роль професійно-етичного навчання в процесі забезпечення доброчесності на публічній службі. Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи: матер. міжн. наук.-прак. конф., (Хмельницький, 11 лютого 2022 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 191с. С. 60-61.

Сорокіна Н.Г. Морально-етична компетентність як складова професіоналізму публічного службовця. Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку територій та громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 4 березня 2022 р. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. 228 с. С. 190-192.

Шеломовська О.М., Сорокіна Н.Г. Цифрові технології в публічному управлінні системою освіти. Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи: матер. IX всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Кам’янське, смт. Петриківка, 9-10 червня 2022 р. Кам’янське : ДДТУ, 2022. 369 с. С. 63-65.

Сорокіна Н.Г. Формування морально-етичних основ публічної служби України в контексті сучасних викликів. Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього: матер. міжн. наук.-прак. конф., Київ, 7-8 червня 2022 р. Київ.

Сорокіна Н. Г., Шеломовська О. С. Європейський досвід інституційного забезпечення доброчесності на публічній службі. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: матеріали ХІХ регіон. наук.-практ. конф. (16 червня 2022 р., м. Дніпро) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро. 2022.

Сорокіна Н. Г., Шеломовська О. С. Мережева комунікація як технологія формування освітнього стандарту для публічних службовців. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8 – Спец. вип. 1 : Публічне управління у цифровому суспільстві : матер. конф., 25 черв. 2020 р. Дніпро : ДРІДУ НАДУ ; Грані, 2020. С. 125 – 127.

Сорокіна Н. Г. Довіра до влади як необхідна умова ефективного демократичного управління. Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф., 21 груд. 2019 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 44 – 46.

Сорокіна Н. Г. Вітчизняний та зарубіжний досвід забезпечення етичної поведінки державних службовців: правовий аспект. Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матер. Х наук.-практ. конф., 13 груд. 2018 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 78 – 80.

Сорокіна Н. Г. Роль етичної складової у діяльності публічного службовця. Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., 21 груд. 2018 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. С. 125 – 127.

Сорокіна Н. Г. Moral and ethical aspects of public service: existing conditions and development prospects. Наука і техніка: перспективи ХХІ століття : матер. міжнар. міжвуз. наук.-практ. конф. молодих вчених, 30 – 31 берез. 2017 р. Дніпро : Придніпров. держ. акад. будівництва та архітектури, 2017. С. 260 – 262.

Сорокіна Н. Г. Публічна служба в Україні: особливості дефініції та ознаки. Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації : матер. ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квіт. 2017 р. Харків : Магістр, 2017. С. 90 – 92.

Сорокіна Н. Г. Європейський досвід етизації публічної служби. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матер. 14-ї регіон. наук.-практ. конф., 18 трав. 2017 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 279 – 280.

Сорокіна Н. Г. Доброчесність як базова категорія у вихованні публічного службовця. Теорія та практика державної служби : матер. наук.-практ. конф., 8 груд. 2017 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 226 – 228.