Крушельницька Таїсія Анатоліїна

д.держ.упр., професор
професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0001-5581-1941
Scopus ID 57200989420

Основні наукові напрямки: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження системних змін у державному управлінні, органах місцевого самоврядування, інноваційних механізмів державно-управлінської діяльності і підходів до ресурсного (у тому числі фінансового) забезпечення функцій управління; розроблення пропозицій щодо посилення інститутів громадянського суспільства, формування громадянських компетентностей у державних службовців, удосконалення законодавчо-правового, організаційно-функціонального та інформаційного забезпечення реформ у публічному управлінні і сприяння їх практичній верифікації; теоретичне і практичне вирішення проблем формування ефективного місцевого бюджету; реформування бюджетної і податкової систем України; управління бюджетним процесом, його удосконалення, розроблення методів підвищення конкурентоспроможності територій і підприємств та побудова важелів сталого розвитку України в умовах глобальних викликів.

Статті у фахових і наукометричних виданнях

Krushelnytska T. Theoretical and methodological approach to enterprise management and methods for estimating the level of its efficiency using the criteria of consistency of strategic goals and operational results / Yefremenko, V., Hrosul, V., Perestyuk, I., Kruhlova, O., Fylypenko, O., & Krushelnytska, T. // Journal of Management Information and Decision Sciences, 2021. - 24(1), - 1-9. URL : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200989420&eid=2-s2.0-85100832945. (Scopus).

Olena Hurzhyi, Mikhaylo Ivashov, Nadiia Topolenko, Taisiia Krushelnytska, Iryna Dragan, Ganna Koval Preventing corruption in public procurement in European Union // AD ALTA: Journal o f interdisciplinary research. MAGNANIMITAS , CESKOSLOVENSKE ARMADY 300, HRADEC KRALOVE, CZECH REPUBLIC, 500 03 ISSN / eISSN: 1804-7890 Special Issue (11/02-XXII.) Р. 96-100.URL: http://www.magnanimitas.cz/11-02-xxii. (Web of Science).

Krushelnytska T., Tkachova, N., Marchenko, O., Kuznetsova, N. Migration policy in the context of sustainable development WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, 18, pp. 619–627. URL : https://wseas.com/journals/bae/2021/b245107-1294.pdf. DOI: 10.37394/23207.2021.18.61. (Scopus).

Nataliia T. Goncharuk, Leonid L. Prokopenko, Taisiia A. Krushelnytska, Olha B. Rubchak, Svitlana V. Taraban, The capability of amalgamated territorial communities as a key factor in the socio-economic development of territories. Studies of Appilied Economics. Vol. 39 No. 6 (2021): Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. URL : http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5267. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i6.5267. (Scopus).

Крушельницька Т. А., Соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті державної політики реалізації глобальної Цілі сталого розвитку № 5 “Гендерна рівність” / Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, В. М. Наумов // Ефективність державного управління. Лвів : ЛРІДУ НАДУ . − 2020. ВИП. 2 (63). − Ч. 2. – С. 249 - 269. – Режим доступу: http://edu.lvivacademy.com/article/viewFile/212679/214044?fbclid=IwAR1Rb8LvBdWZEd8zSBpPvY5dZRle33sdbKQgTE9k6k48SFTvLTtACbuRhvs. DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212679.

Крушельницька Т. А. Структурно-функціональна модель регіонального системного утворення в методології дослідження публічного управління / Т. А. Крушельницька, С. В. Корнієвський // Публічне управління та митне адміністрування, Дніпро: УМСФ. − 2020. – № 3 (26) – С. 10–16.

Крушельницька Т. А. Публічне управління галуззю фізичної та спорту як альтернатива сталого розвитку культури економіки громад у контексті досвіду Великої Британії та США / Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва // Публічне управління та митне адміністрування, Дніпро: УМСФ. – 2020. - № 4 (27). – С. 94-102. URI: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4244

Крушельницька Т. А. Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики / Т. А. Крушельницька // Аспекти публічного управління. 2020. - №1. - Том 8. С. 6-14. - DOI: https://doi.org/10.15421/152001.

Крушельницька Т. А. Лобіювання інтересів громадянського суспільства в системі забезпечення безпеки України / Т. А. Крушельницька // Європейські перспективи. – 2019. – № 4. – С. 60−68. https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2021/12/ER_2019_4-3.pdf

Крушельницька Т. А. Аналіз дуалістичного сприйняття лобізму у контексті його інституалізації в Україні / Т. А. Крушельницька // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. Державне управління. 2019. Том ХХ. Вип. 312. – С. 29-41.

Крушельницька Т. А. Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Аспекти публічного управління. - 2019. - Т. 7, № 3. - С. 27-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua

Крушельницька Т. А. Сингулярність корупції як гальмівного чинника сталого розвитку України [Електронний ресурс] / Т. Крушельницька, О. Матвеєва // Державне -управління та місцеве самоврядування. - 2018. - Вип. 4. - С. 37-44, авт. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua

Крушельницька Т.А. Державна служба в умовах становлення громадянського суспільства: трансформація стилю державно-управлінської діяльності / Т.А. Крушельницька. // Вісник Університету митної справи та фінансів. – Дніпро : – 2017. – № 1 (16). – (. С. 99 – 108. http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2017/1/13.pdf

Krushelnytska T. Main features of Ukrainian monetary policy during the post-crisis economy reformation /, O. Kakhovska, O. Kurinnyi, O. Matveieva // Banks and Bank Systems. – 2017. – Vol. 12. – Issue 4. – pp. 189 – 202. – Access mode : https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-270/main-features-of-ukrainian-monetary-policy-during-the-post-crisis-economy-reformation. (Scopus).

Монографії

Крушельницька Т. А., Перетятько О. І. Пріоритети формування державної податкової політики в умовах реалізації цілей сталого розвитку // Сталий розвиток територій: виклики та можливості: колективна монографія / Бобровська О.Ю., Крушельницька Т.А., Прокопенко Л.Л., за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Міжнародний центр досліджень, освіти та навчання. MTU, Таллін, Естонія .2021. 234 с. (С. 68-79).

Крушельницька Т.А. Формування фінансової основи територіальних громад України : теоретичне визначення і аналіз актуального стану: монографія / Т.А. Крушельницька. Piga. Latvia: LAMBERT Academic Rublishing RU. − 2019. − 71 с.

Krushelnytska T. A. Historical background of tax system formation in ukraine in the twentieth – early twentieth centuries and features of national fiscal policy // Challenges and prospects for the development of the system of public and municipal administration : collective monograph / V. S. Bilozubenko, T. М. Brus, T. A. Krushelnytska, D. А. Mishchenko. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 96 p. (авт. 41-70). URL : http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/category/Public

Krushelnytska T A. Institutional nature of the taxes and the fiscal convergence, as a philosophy of the tax system public administration / Public administration and management: challenges and prospects – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – 192 р. ( авт. P.160-187). URL :http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/category/Public.

Крушельницька Т.А. Фінансова спроможність Дніпропетровської області // Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ. −2019. – 276 с. (авт. 187 – 199). URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2019.pdf

Потенціал сталого розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.] ; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с. (авт. 62 с.). URL : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2017.pdf.