Гончарук Наталія Трохимівна

Професор, доктор наук з державного управління,
Заслужений діяч науки і техніки України
Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
навчально-науковий інститут державного управління (Дніпро, Україна).

Основні наукові напрямки: публічне управління, державне управління, місцеве самоврядування, публічна служба, державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, управління людськими ресурсами, управління персоналом, адміністративна реформа, лідерство та управлінська еліта

ORCID 0000-0002-2681-6687
Scopus ID: 57226285963
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GnW2SKcAAAAJ
Профіль науковця на порталі НБУВ: 0015286

2017

Розвиток форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення : монографія / Л. І. Муркович, Н. Т. Гончарук. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 188 с.

Модернізація публічної служби в контексті реформування державного управління / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Публічна служба: системна парадигма : кол. моногр. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 159-177.

Модернізація державної служби України на сучасному етапі розвитку /
Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Право та державне управління : зб. наук. пр. / за ред. О. В. Покатаєвої. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – № 4 (29) : у 2 т.– Т. 2. – С. 191-198. 

Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в контексті європейської інтеграції / Н. Т. Гончарук // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 14-ї регіон. наук.-практ. конф. (18 трав. 2017 р., м. Дніпро) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 28-31.

Модернізація державної служби в контексті реформування державного управління : Всеукраїнські правові наукові слухання : матеріали круглого столу присвяч. пам’яті д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, чл.-кор. НАПН України Нижник Ніни Романівни, 19 жовт. 2017 р. / Навч.-наук. ін-т права УДФСУ, м. Ірпінь. – URL : http://sd-vp.info/2017/kruglij-stil-vseukrayinski-pravovi-naukovi-sluhannya.

Модернізація управління людськими ресурсами на публічній службі в Україні / Н. Т. Гончарук // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 груд. 2017 р. /за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 16-19.

Напрями реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади в Україні на сучасному етапі державотворення / Н. Т. Гончарук, І. М. Архипенко // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 27 жовт. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 143-145.

Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні / Н. Т. Гончарук // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнар. заоч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 24 листоп. 2017 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої [та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 76-78.

2018

Модернізація публічної служби / Н. Т. Гончарук // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. Є. Петроє [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. Є. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – С. 93-94.

Управління персоналом публічної служби / Н. Т. Гончарук // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. Є. Петроє [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. Є. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – С. 180-181.

Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6, № 1-2. – С. 42-51.

Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Гончарук, Г. Колєда // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 95-103. 

Модернізація кадрових служб у служби управління персоналом в державних органах у контексті європейського досвіду / Н. Гончарук, О. Величко // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 15-ї регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Дніпро) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 23-27.

Прийняття управлінських рішень керівником у сфері державної служби України: соціально-психологічний аспект / Н. Т. Гончарук // Актуальні проблеми розвитку системи публічного управління в Україні : матеріали круглого столу 25 трав. 2018 р. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2018. – С. 35-38.

Правові засади реформування публічної служби в Україні / Н. Т. Гончарук // ІІ Всеукраїнські науково-правові читання : матеріали круглого столу, присвяч. пам’яті д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, чл.-кор. НАПН України Нижник Ніни Романівни, 3 жовт. 2018 р. / Нац. Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т права НУДФСУ, м. Ірпінь. – URL : https://www.nusta.edu.ua.

Надання адміністративних послуг у Литовській Республіці / Л. Л. Прокопенко, Н. Т. Гончарук // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 26 жовт. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – С. 287-288.

Децентралізація влади як важливий чинник реформування публічної влади в Україні / Н. Т. Гончарук, І. М. Архипенко // Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті Шарова Юрія Павловича (30 жовт. – 30 листоп. 2018 р.). – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 39-42. – URL : http.ua/dridu.dp.ua/kaf_dridu.htn.

Нормативно-правове забезпечення реформування системи професійного навчання публічних службовців / Н. Т. Гончарук // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 13 груд. 2018 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С.58-62.

Правові основи організації та функціонування публічної служби України в умовах її реформування та модернізації / Н. Т. Гончарук // Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпро, 21 груд. 2018 р. /за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 9-13.

Модернізація публічної служби та управління людськими ресурсами в Україні / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні : монографія / авт. кол. : Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва [та ін.] ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – Київ : НАДУ, 2018. – С. 11-27.

Лідерство в системі публічної служби України у контексті сучасних реформ / Н. Т. Гончарук, І. Г. Сурай // Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – С. 166-179.

Лідерство як критерій оцінювання органів публічного управління /
Н. Т. Гончарук, І. Г. Сурай // Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – С. 179-195.

Модернізація публічної служби в Україні як пріоритетний напрям реформування державного управління та місцевого самоврядування / Н. Т. Гончарук // Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – С. 325-334.

Напрямки реформування та модернізації публічної служби в Україні / Н. Т. Гончарук // Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Липовська, Є. І. Бородін [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ГРАНІ, 2018. – С. 334-344.

Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Гончарук, Г. Колєда // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 95-103.

2019

Сучасний стан, проблеми та перспективи децентралізації влади в Україні /
Н. Т. Гончарук, С. М. Серьогін // Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. – Дніпро : ДРІДУ, 2019. – С. 8-24.

Удосконалення організаційно-правових механізмів місцевого самоврядування / Н. Т. Гончарук, С. М. Серьогін // Громадівська модель самоврядування в Україні : кол. моногр. / кол. авт. ; за заг. ред. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2019. – С. 67-83.

Концептуальні засади управління людськими ресурсами в сфері публічної служби: архетипний підхід / Н. Т. Гончарук, Ю. В. Пирогова // Публічне урядування. – 2019. – № 3 (18). – С. 158-170. 

Удосконалення механізму добору кадрів на державну службу в Україні в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду / Н. Т. Гончарук, Є. О. Кулакова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. :
С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – Вип. 3 (42). – С. 128-136. 

Формування та розвиток інтегральної компетентності депутатів місцевих рад в Україні: правові аспекти / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Аспекти публічного управління. – 2019. – Т. 7, № 9-10. – С. 40-52.

Модернізація системи професійного навчання публічних службовців України у контексті європейського досвіду / Н. Т. Гончарук // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 16-ї регіон. наук.-практ. конф. (16 трав. 2019 р., м. Дніпро) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 27-30.

Правові аспекти професійної компетентності депутатів місцевих рад в Україні / Н. Т. Гончарук // Правові аспекти публічного управління в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – С. 137-140.

Розвиток публічної служби в Україні у контексті її гуманізації /
Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали 13-ї наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. пам’яті Решетніченка Андрія Володимировича, 29 листоп. 2019 р., Дніпро. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 38-41.

Правові аспекти реформування системи оплати праці державних службовців / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 12 груд. 2019 р. /за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 51-54.

Реформування системи оплати праці державних службовців: проблеми та перспективи / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпро, 21 груд. 2019 р. /за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 9-11.

2020

Концептуальні засади реформування системи професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Трансформація статусу посадової особи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. моногр. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, І. В. Шпекторенко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : Грані, 2020. – С. 173-184.

Пріоритетні напрями вдосконалення управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України / Н. Т. Гончарук, Ю. В. Пирогова // Аспекти публічного управління = Public Administration Aspects. – 2020. – Т. 8, № 6. – С. 37-48. URL : https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/824/802.

Модернізація публічної служби в умовах зміни парадигми державного управління: науково-правовий аспект / Н. Т. Гончарук, Л. В. Прудиус // Модернізація галузі науки державного управління в умовах суспільних реформ в Україні : монографія / О. М. Петроє [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Петроє, Л. І. Федулової. – Київ : НАДУ, 2020. – С. 369-387. 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічна служба» (для аспірантів) / уклад. Н. Т. Гончарук. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 23 с.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Публічна служба» (для слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування») / уклад. С. М. Серьогін, Н. Т. Гончарук. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 22 с.

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» / уклад. Н. Т. Гончарук. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – 24 с.

Публічне управління в країнах Європейського Союзу: досвід для України /
Н. Т. Гончарук // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 16-ї регіон. наук.-практ. конф. (14 трав. 2020 р., м. Дніпро) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – С. 174-178.

Підвищення інституційної спроможності служб управління персоналом у сфері публічної служби України Н. Т. Гончарук // Теорія та практика публічної служби : матеріали наук.-практ. конф. 25 верес. 2020 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – С. 21-24.

Правове регулювання місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Т. Гончарук // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 груд. 2020 р.) /за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. – С. 23-27.

Управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні / Н. Т. Гончарук // Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ; м. Аланья, Туреччина, 07 жовт. 2020 р. / за ред. Є. О. Романенка, І. В. Жукової. – Київ ; Туреччина : ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. – С. 27-31.

2021

Управління людськими ресурсами на публічній службі в країнах Європейського Союзу: досвід для України / Н. Т. Гончарук // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 18-ї регіон. наук.-практ. конф. (13 трав. 2021 р., м. Дніпро) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – С. 86-89. 

Гончарук Н.Т. Управління людськими ресурсами на публічній службі в країнах Європейського Союзу: досвід для України // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 18-ї регіон. наук.-практ. конф. 13 трав. 2021 р., Дніпро / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2021. –  С. 86-89.

Гончарук Н.Т. Правові засади реформування державного управління й місцевого самоврядування в Україні: матеріали круглого столу «V Всеукраїнських науково-правових читаннях пам’яті доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, член-кореспондента Національної академії правових наук України Ніни Романівни Нижник», присвяченого пам’яті д. ю. н., професора, заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України Нижник Ніни Романівни 28 жовтня 2021 р., Навчально-науковий інститут права УДФСУ, м. Ірпінь. (5 с.) 

Гончарук Н.Т., Хрущ С.В. Правове забезпечення реформи децентралізації в Україні: матеріали VІ Всеукраїнської за міжнародною участю науково-практичної конференції «Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу»: теоретичні та практичні аспекти», 17 листопада 2021 року, м. Полтава. С.163-166. 

Гончарук Н.Т., Прокопенко Л.Л. Розвиток системи професійного навчання публічних службовців в Україні: матеріали Міжнародної  наукової  конференції «Сучасні стратегії  сталого  розвитку держави і суспільства в контексті глобальних  викликів» 28–29  грудня  2021 року, м. Влоцлавек,  Республіка  Польща,С.62-66. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-177-0-1, URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/196. 

Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Реформування місцевого самоврядування» / уклад. Н. Т. Гончарук. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – 24 с.

Сучасні виклики та тенденції забезпечення регіонального та місцевого розвитку в Україні / Н. Т. Гончарук, Т. В. Маматова, Є. Г. Удод // Стратегічний вибір Дніпропетровщини: від сучасних реалій до бажаного майбутнього : монографія / за заг. ред. І. А. Чикаренко, Т. В. Маматової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. – С. 26-45.

Goncharuk, N. T. & Latenko, O. I. Development of a new Concept of public administration reform in Ukraine: the experience of policy analysis. Report at the 17th NISPA Conference cee.-2009. URL : http:www.nispa.sk./_portal/con_program_ speech.php? cid=17slsp_id=56.

Goncharuk, N. Pyrohova, Y. (2020). Conceptual principles of human resources management in the field of public service of Ukraine: socio-psychological aspect. Journal of Modern Economic Research, Vol 2, № 4, 5-17. URL : https://www.denakyrpublishing.science/index.php/jmer/article/view/41/38.

Goncharuk, N. & Pyrohova, Y. (2020). Formation of an innovative model of human resources management in public service in Ukraine. Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects : presented at the Scientific and practical international conference / National University of Civil Defence of Ukraine. Kharkiv : Zenodo. DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.4277879. 

Goncharuk, N., & Prudius, L. (2020). Improvement of the Civil Service Legislation in the Conditions of Power Restart in Ukraine: innovations and risks. Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects : presented at the Scientific and practical international conference / National University of Civil Defence of Ukraine. Kharkiv : Zenodo. DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.4274918.

Pyrohova, Y. & Goncharuk, N. (2021). Motivation and incentives in the field of public service of Ukraine as a tool effective human resources management  Scientific discussion (Praha. Czech Republic),Vol. 2. № 52, 47-51. URL : http://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2021/03/VOL-2-No-52-2021.pdf.

Kolieda, H. I. & Goncharuk, N. T. (2021). Foreign experience of public administration of tourism at the regional level and possibilities of its usage in Ukraine. Scientific disscussion (Praha. Czech Republic), Vol. 2. № 52, 36-41. URL : http://scientific-discussion.com/wp-content/uploads/2021/03/VOL-2-No-52-2021.pdf.

Goncharuk, N., Prudius, L., Prokopenko, L., Vasylevska, T., Borysenko, O. & Pyrohova, Y. (2021). Human resource management in the field of state service in Ukraine in the context of its reform and modernization under European standards AD ALTA: Journal of interdisciplinary research, Vol. 11, Is. 1, Special Is. XVII, 11-16. - Web of Science

Goncharuk, N., Orhiiets, O. & Prokopenko, L. (2021). Formation and development of the system of professional training of public servants in Ukraine: organizational, legal, and economic aspects. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 7, №. 1 (January), 39-46. URL : http://www.baltijapublishing.lv/index.php/ issue. -Web of Science

Buriakovskyi, S. G., Maslii, A. S., Asmolova, L. V. & Goncharuk, N. T. (2021). Mathematical modelling of transients in the electric drive of the turnout of the mono-sleeper type with switched-inductor motor. Electrical Engineering & Electromechanics, № 2, 16-22. URL : https://doi.org/10.20998/2074-272X.2021.2.03 http://eie.khpi.edu.ua/issue/view/13868. -Web of Science

Goncharuk, N. T., Prokopenko, L. L., Krushelnitska, T. A., Rubchak, O. B., & Taraban, S. V. (2021). The capability of amalgamated territorial communities as a key factor in the socio-economic development of territories. Studies of Appilied Economics. Vol. 39 No. 6 (2021): Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. URL : http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5267. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i6.5267. - Scopus Indexed. 

2022

Bashtannyk, V., та Goncharuk, N., та Zayats, D., та Ragimov, F., та Boiko, N., та Karpa, M.  (2022) Humanization of public administration in the conditions of transformation processes European experience for Ukraine // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. - 2022. - Vol. 12, Issue 1 , Special Issue NO/: 12/01/XXV. - P. 60-66. - Web of Science