Бобровська Олена Юріївна

Доктор наук з державного управління, професор.
Професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин,
Університет митної справи та фінансів (Дніпро, Україна)

ORCID 0000-0002-2174-9040
Scopus ID 57222118024
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8tCcfpcAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Основні наукові напрямки: дослідження проблем соціально-економічного розвитку територій різного рівня, тенденцій і кількісних вимірів їх сталості та методологія їх вирішення в контексті реформування економіки України на інноваційних засадах; соціальна і економічна корпоратизація й кластеризація економіки і формування гнучких, адаптивних і інноваційних моделей та механізмів управління розвитком територій на регіональному і місцевому рівні; запровадження інноваційних інструментів і методів управління процесами розвитку територій з використанням сучасних підходів щодо кількісної оцінки управлінських рішень.

Bobrovska O. Yu., Drobot I. O., Nadyuk Z. O., Hrytsko R. Yu., Pokataev P. S. (2020). Modern theories of public administration: experience for Ukraine // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 27, No. 4, p. 107 – 120. Doi: 10.37635/jnalsu.27(4).2020.107-120 (Scopus). 

Bobrovska О., Lysachok A., Kravchenko T., Akimova L., Akimov O. (2021). The current state of investment security in Ukraine in the context of COVID-19 and its impact on the financial and economic situation of the state // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, No 1(36), p. 233 – 243. Doi: 10.18371/fcaptp.v1i36.227770 (Web of Science).

Bobrovska O. Yu., Durman M. O., Kravchenko Т. A., Nekriach A. I., Diegtiar O. A. (2021). Management decisions to support and maintain the socio-economic development of the territories // Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries, Vol. 39 No. 6. Doi: 10.25115/eea.v39i6.5266 (Scopus). 

Lysyi A. O., Romanenko K. M., Khoroshykh V. V., Bobrovska O. YU., Huba M. I. (2021). Formation of the mechanism of interaction with the public in the public governance system // Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 27, No 5, р. 890 – 906. (Scopus). – Режим доступу: https://scibulcom.net/en/article/zvR0OizQP95UpoBmJpMA

Монографії

Політика комплексного економічного розвитку регіону: механізми формування і реалізації : монографія / О. Ю. Бобровська, С. В. Корнієвський. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 240 с.

Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 362 с. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2017.pdf.

Bobrovska O. Resource potential provision for regions in ukraine as a term for promotion of cooperation with the European union / Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko / Olena Bobrovska – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – C. 17 – 22.

Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / Бобровська О. Ю., Серьогін С. М., Бородін Є. І. [та ін.]; за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – 276 с. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/monografiya_EREP_2019.pdf.

Sustainable development of territories: challenges and opportunities: monograph / Bobrovska O. Yu., Krushelnytska T. A, Prokopenko L. L. [etc.]; ed. by O. Yu. Bobrovska. – Published by International Center for Research, Education and Training. MTÜ. Tallinn, Estonia, 2021. – 234 р. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Sustainable%20development%20of%20territories%20challenges%20and%20opportunities_2021.pdf.

Навчальні посібники

Управління фінансовими ресурсами та бюджетом територіальних громад: практ. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т  А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, М. М. Трещов, Л. Г. Шевченко; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ГРАНІ, 2018. – 128 с.

Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій: навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, А. Б. Кондрашихін. – 2-ге вид., допов. – Дніпро: ГРАНІ, 2018. – 238 с. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/doc/tutorials_PUI.pdf.

Державне та регіональне управління: навч. посіб. / О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, О. Ю. Матвеєва, В. К. Лебедєва. – 2-ге вид., допов. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 160 с. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/doc/tutorials_DRU.pdf.

Наукові праці, публікації у фахових виданнях України

Бобровська О. Ю. Формування та відтворення потенціалу сталого розвитку територій регіону // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 1. – С.54 – 61. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_01(32)/10.pdf.

Бобровська О. Ю. Функціонально-аналітичне забезпечення управління процесами розвитку регіонів // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2017. – № 41–42(3–4). – С. 43 – 52. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/322/320.

Бобровська О. Ю. Механізм системного управління процесами розвитку територій регіонів: концептуалізація конструювання і побудови // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 2(33). – С. 48 – 55. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_02(33)/9.pdf.

Бобровська О. Ю. Розвиток територіальних громад: базові поняття і показники оцінювання // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов.  ред.) [та ін.]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – № 1(17). – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2017-01(17)/16.pdf.

Бобровська О. Ю. Інформаційно-аналітичні засади побудови оновлених систем управління розвитком територіальних громад // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2017. – Том. 5 № 7. – С. 15 – 26. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/332/334.

Бобровська О. Ю., Липовська К. О. Інтелектуальні ресурси розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3 (34). – С.135 – 142. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2017/2017_03(34)/21.pdf.

Бобровська О. Ю. Організаційно управлінські проблеми збереження, нарощення і підвищення якості наукового потенціалу країни // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2018. – Том. 6. № 1 – 2. – С. 5 – 17. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/374/369.

Бобровська О. Ю. Ресурсна теорія в проекції на розвиток територіальних громад // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов.  ред.) [та ін.]. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 1(19). – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-01(19)/index.html.

Бобровська О. Ю. Теоретичні і методологічні засади організаційної побудови і функціонування територіальних громад як інтегрованих соціально-економічних організацій // Аспекти публічного управління : науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2018. – Том 6. № 6 – 7. – С. 14. – 23. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/419/416.

Бобровська О. Ю. Концептуалізація управління процесами розвитку територіальних громад // Аспекти публічного управління : науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2018. – Том 6. № 9. – С. 63. – 72. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/447.

Бобровська О. Ю., Горобець Я. В. Ґенеза економічних відносин в територіальних громадах, як ресурс їх розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць/ редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 3(38). – С. 107 – 115. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2018/2018_03(38)/16.pdf.

Бобровська О. Ю., Горобець Я. В. Теоретико-методичний і практичний підхід до налагодження ефективних економічних відносин в територіальних громадах // Публічне адміністрування : теорія та практика: електронний збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – № 2(20). – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/index.html.

Бобровська О. Ю., Горобець Я. В. Удосконалення організаційно-економіних відносин державної і місцевої влади як чинник розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць / редкол.: С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – № 1(40). – С. 118 – 129. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_01(40)/17.pdf.

Бобровська О. Ю. Теоретико-методичне обґрунтування створення нових спеціальностей вищої освіти в контексті сталого розвитку територій // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2019. – Том 7. – № 1 – 2. – С. 95 – 107. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/view/44/january-february2019.

Бобровська О. Ю. Організаційні і мотиваційні чинники забезпечення якості викладацької праці в закладах вищої освіти в Україні // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2019. – Том 7. – № 12. – С. 85 – 96. – Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/706/679.

Бобровська О. Ю., Антонова О. В. Практично орієнтована парадигма державного управління в процесах соціально-економічного розвитку України // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2020. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/6.pdf.

Бобровська О. Ю., Фролов П. В. Розвиток корпорпоративного сектору економіки: стан і напрями розвитку в публічному управлінні // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2020. – Том 8. – № 6. – С. 151 – 163. – URL: https://doi.org/10.15421/1520114. (Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/834).

Бобровська О. Ю., Бондаренко Д. М. Публічне управління економічним розвитком регіонів: галузевий аспект // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2021. – Том 9. – № 3. – С. 22 – 35. – DOI: https://doi.org/10.15421/152125 (Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/view/63/teт).

Бобровська О. Ю. Механізм відтворення технічних ресурсів підприємств у процесі їх функціонування // Науковий погляд: економіка та управління: науковий журнал. – Дніпро: ВД «Гельветика», 2021. – № 4(74). – С. 35 – 41. – DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-74-5/ (Режим доступу: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2021/4_74_2021/7.pdf

Бобровська О. Ю. Публічно-приватне партнерство як генератор економічного розвитку регіонів України // Економіка та держава: науково-практичний журнал. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2021. – № 8. – С. 17 – 22. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.17 (Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4987&i=2)

Бобровська О. Ю., Бондаренко Д. М. Економічна система регіонів як квазіобєкт публічного і галузевого управління // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2021. – № 15. – С. 77 – 85. – DOI: 10.32702/2306-6814.2021.15.77. (Режим доступу:  http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7545&i=11).

Бобровська О. Ю., Бикова А. Л. Формування знаннєвих ресурсів системи управління соціально-економічним розвитком регіонів // Економіка і організація управління: журнал. – Вінниця: 2021. – Вип. №3(43). – С.40 – 54. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.4 (Режим доступу:  https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/11121).

Бобровська О. Ю. Удосконалення системи вищої освіти України у формуванні та розвитку людського капіталу: практичні кроки і прикладні аспекти реалізації // Економіка та держава: науково-практичний журнал. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2021. – № 11. – С.26 – 33. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11.26 (Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2021/7.pdf).

Бобровська О. Ю. Вектори «нової економіки» і умови їх ефективного досягнення // Економіка та держава: науково-практичний журнал. – Київ: 2022. – № 5 (в ред.).

Бобровська О. Ю. Інноваційно орієнтоване управління економічним зростанням регіонів // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – Київ: 2022. – № 9–10 (в ред.).

Словники

Корпоратизм територіальних громад / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – С. 75.

Корпоративізм місцевого самоврядування в територіальних громадах / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 74.

Корпоративна культура територіальних громад / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 75. 

Потенціал сталого розвитку / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 126.

Ресурсний потенціал місцевого самоврядування / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 155 (224 с.).

Сталість процесів розвитку / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 168.

Збалансованість процесів розвитку / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад.: В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 52.

Комплексність процесів розвитку / О. Ю. Бобровська // Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.]; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – С. 71.

Тези доповідей

Бобровська О. Ю. Концептуалізація переходу територіальних громад на шлях сталого, збалансованого розвитку // Публічне управління ХХІ ст. : традиції та інновації: зб. тез до ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, Харків, 27 квіт. 2017 р. – Харків : Магістр, 2017. – С.212 – 214.

Бобровська О. Ю. Формування і реалізація механізму системного управління процесами розвитку територій // Державне управління в Україні: виклики та перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 12 – 13 травня 2017 р. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 39 – 44.

Бобровська О. Ю. До питання методичного удосконалення управління ресурсним потенціалом територіальних громад // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., Одеса, 26 травня 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 14 – 17.

Бобровська О. Ю. Потенціал місцевого самоврядування як чинник сталого розвитку // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 20 жовтня 2017 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 4 – 7.

Бобровська О. Ю. Формування вмісту функцій і завдань розвитку в місцевому самоврядуванні // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародної заочної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24 листопада 2017 р. / за заг. ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – С. 283 – 285. – URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20конференції%2024%20листопада-ilovepdf-compressed%20(1).pdf.

Бобровська О. Ю. Підвищення дієвості управління сталістю розвитку територій // Теорія та практика державної служби : матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 8 грудня 2017 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 60 – 63.

Бобровська О. Ю. Формування і розвиток ресурсного потенціалу місцевого самоврядування // Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ: матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі, Київ, 5 грудня 2017 р. – Київ: НАДУ, 2017.

Бобровська О. Ю. Формування і нарощення ресурсного потенціалу розвитку територій // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали ІХ міжнародної наук.-практичної конференції, м. Дніпро, 20 жовтня 2018 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 77 – 80. – URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2018_10_20_material_erep.pdf.

Бобровська О. Ю. Економічні відносини як основа формування економічного порядку і створення економічного базису територіальних громад // Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 30 листопада 2018 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 12 – 14. – URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2018_10_30_materialy_mup.pdf.

Бобровська О. Ю. До питання побудови механізму управління процесами розвитку територіальних громад // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 листопада 2018 р. / за заг. ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2018. – C. 36 – 38.

Бобровська О. Ю. Застосування і розвиток теорії організації в місцевому самоврядуванні // Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Полтава, 12 грудня 2018 р. / за заг. ред. Т. М. Лозинської, О. В. Мирної. – Полтава: ПДАА, 2018. – С. 26 – 30.

Бобровська О. Ю. Підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань сталого розвитку як передумова його забезпечення // Теорія та практика публічної служби: матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21 грудня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 187 – 189. – URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2018_12_21_material_dums.pdf.

Бобровська О. Ю. Економічні відносини як впливовий чинник розвитку територій // Публічне управління ХХІ ст.: синтез науки і практики: збірник тез ХІХ Міжнародного наукового конгресу, м. Харків, 19 квітня 2019 р. – Харків: Магістр, 2019. – С. 323 – 326.

Бобровська О. Ю. 10 років роботи – підводимо підсумки // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 25 жовтня 2019 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 6 – 7.

Бобровська О. Ю. Якість вищої освіти як чинник забезпечення конкурентоспроможності і розвитку територій // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 25 жовтня 2019 р. / за заг. ред. О. Ю. Бобровської. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 251 – 255.

Бобровська О. Ю. Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання територіальних громад // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнар. наук.-пр. конф., м. Запоріжжя, 29 листопада 2019 р.. – Запоріжжя: КПУ, 2019. – С. 209 – 212. – URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20конфер.%20упр.%202019.pdf.

Бобровська О. Адаптивність організаційних систем управління у сфері публічного управління // Інноваційний розвиток і підвищення рівня спроможності обєднаних териториальних громад об’єднаних територіальних громад: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Дніпро, 30 жовтня – 29 листопада 2019 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 32 – 34. – URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2019_11_29_materialy_mup.pdf.

Бобровська О. Ю. Формування маркетингового складника в системі підготовки державних службовців // Теорія та практика публічної служби: матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 21 грудня 2019 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. – С. 88 – 90. – URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2019_12_21_material_dums.pdf.

Бобровська О. Ю. Удосконалення забезпечення якості підготовки фахівців для системи публічної служби // Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей: збірник тез ХХ Міжнародного наукового конгресу, м. Харків, 23 квітня 2020 р. – Харків: Магістр, 2020. – C. 18 – 21. – URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2020-2/2020_02.pdf.

Бобровська О. Ю. Корпоративні засади розвитку публічного управління териториальних громад // Удосконалення економічних механізмів розвитку територій : матеріали щоріч. наук.-практ. конф., Одеса, 29 травня 2020 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2020. – С. 10 – 13.

Бобровська О. Ю. Управлінські підходи при впровадженні цифрових технологій в публічному управлінні // Публічне управлінняу цифровому суспільстві: матеріали науково-практичної конференції, 25 червня 2020 р. // Аспекти публічного управління: науковий журнал. – Дніпро: Грані, 2020. – Том 8. Спецвип. 1. – С. 12 – 15. – URL: http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2020_06_25_APU_spesial.pdf.

Бобровська О. Ю. Розвиток корпоратизму в публічному управлінні як шлях підвищення його ефективності // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІІ Міжнар. заочної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27 листопада 2020 р. / за заг. ред. В. М. Огаренка. – Запоріжжя: КПУ, 2020. – С. 286 – 290.

Бобровська О. Ю. Корпоратизм як дієвий чинник розвитку териториальних громад у сучасних умовах // Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Полтава, 8 грудня 2020 р. / за заг. ред. Т. М. Лозинської, О. В. Дорофєєва. – Полтава: ПДАА, 2020. – С. 28 – 32. – URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnykkonferenciyimiscevesamovryadvukrayini08122020.pdf.

Бобровська О. Ю. Розвиток економічних систем регіонів як джерела зміцнення економічної безпеки країни // Results of modern scientific research and development: The 5 th International scientific and practical conference (July 25-27, 2021). – Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. – 2021. – P. 261 – 266. URL: https://sciconf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-ofmodern-scientific-research-and-development-25-27-iyulya-2021-goda-madrid-ispaniyaarhiv/.

Бобровська О. Ю. Інтеграція систем публічного і галузевого управління як напрям підвищення соціально економічного розвитку регіонів // World science: problems, prospects and innovations: The 12th International scientific and practical conference, (August 11-13, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. – P. 202 – 209. URL: https://sci-conf.com.ua/xii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-11-13-avgusta-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/.

Бобровська О. Ю. Інноваційно орієнтоване управління розвитком партнерських відносин в публічному управлінні // Сучасна парадигма публічного управління: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 18 – 22 жовтня 2021 р. / за наук. ред. Стасишина А. В.  – Львів: 2021. – С. 97 – 106. – URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/9298/1/Сучасна-парадигма-публ-управл-3.pdf.

Бобровська О. Ю. Прикладні аспекти реалізації стратегії розвитку вищої освіти України // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали ІХ Міжнар. заочної наук.-пр. конф., м. Запоріжжя, 24 листоп. 2021 р. / за заг. ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої. – Запоріжжя: КПУ, 2021. – C. 18 – 22. – URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/!!!!Макет%20Управление%202021.pdf.

Бобровська О. Ю. Механізми управління процесами розвитку територій // Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія та практика: матеріали І Міжнар. науково-практичної конференції, м. Полтава, 7 грудня 2021 р. / за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва. Полтава : ПДАУ, 2021. – С.67 – 70.

Бобровська О. Ю. Корпоративна й організаційна культура управлінської праці та її вплив на суспільний розвиток // Інноваційні інструменти забезпечення інвестиційного та інфраструктурного розвитку територій та громад: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Дніпро, 4 березня 2022 р. / за заг. ред. І. А. Чикаренко, Т. В. Мамтової. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. – С. 49 – 51. – URL: https://palsg.nmu.org.ua/ua/Sci/konf/Збірник_ДУМС_2022_140522.pdf.

Бобровська О. Ю. Інноваційний розвиток систем управління як чинник активізації процесів нової економіки України // Інноваційні рішення векономіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. – Т. 1, м. Дніпро, 21 квітня 2022 р. – Дніпро: УМСФ, 2022. – С. 339 – 343.

Бобровська О. Ю. Економічна політика відновлення економіки України в умовах агресивних зрушень: реалії та напрями // Публічне управління ХХІ століття в умовах гібридних загроз: збірник тез ХХІІ Міжнародного наукового конгресу, м. Харків, 27 квітня 2022 р. – Харків: 2022. (в ред.)

Бобровська О. Ю. Проблеми впровадження інноваційних інформаційних процесів в управлінні економікою країни // Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали між нар. наук.-пр. конференції, м. Дніпро, 2 червня 2022 р. – Дніпро: УМСФ, 2022. (в ред.)

Бобровська О. Ю. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком країни в умовах глобалізації // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2022 р. –  Київ: 2022 (в ред.)